Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Örebro läns kulturplan 2020-2023

Örebro läns kulturplan 2020-2023 är en gemensam handlingsplan för kulturutveckling i länet.

Kulturplanen i korthet

Örebro läns kulturplan är en handlingsplan till den mer visionärt inriktade regionala utvecklingsstrategin (RUS). Kulturplanen 2020-2023 "Tillsammans skapar vi ett bättre liv - med kulturen som kraft" är länets tredje kulturplan.

Kulturplanen beskriver de regionalt finansierade kulturverksamheternas uppdrag och utvecklingsmål, arbetet med ett jämlikt och jämställt kulturliv och utvecklingsarbete i samspel med andra samhällsområden.

Regionalpolitiska inriktningar

 • Solidariskt fördelad kultur och
 • Kultur och hälsa.

Eftersom det handlar om offentlig finansiering ska människors olika bakgrund eller förutsättningar inte påverka möjligheten att delta i kulturlivet. Kulturen ska vara solidariskt fördelad i samhället.

Den regionalt finansierade kulturen kan, om den görs tillgänglig för fler, vara med och främja en mer jämlik hälsa.

Uppdrag och mål

Uppdrag och mål för länets kulturinstitutioner, främjandeverksamheter och övriga kulturproducenter som finansieras av Region Örebro län hittar du på www.regionorebrolan.se

Här listas samtliga aktörer med regional finansiering:

Kulturinstitutioner

Örebro län har fyra regionala kulturinstitutioner inom kultursamverkansmodellen:

Samtliga är belägna i centrala Örebro, men med hela regionen som verksamhetsområde.

Främjandeverksamheter

Region Örebro län är huvudman för utvecklingsledare inom områdena

Örebro läns museum är huvudman för

Örebro läns bildningsförbund är huvudman för en

Föreningen Scenit är huvudman för en verksamhetsutvecklare inom

Samtliga arbetar med främjandeverksamhet på regional nivå och ingår, tillsammans med en representant för länsmusiken, i Nätverket för regional kulturutveckling som samordnas av Region Örebro län.

Övriga kulturproducenter

Övriga aktörer som finansieras helt eller delvis inom kultursamverkansmodellen är:

Det finns också aktörer som får regionala verksamhetsmedel, utan att ingå i samverkansmodellen:

För att uppnå en mer jämlik och jämställd kultur ska regionala kulturaktörer ha en plan för arbetet med ökad jämställdhet och jämlikhet. Arbetet utgår från sex perspektiv. Här kan du läsa mer om respektive perspektiv, vilka utmaningar och utvecklingsområden som finns och hur vi arbetar.

De sex perspektiven är: Hela länet, Jämställdhet, Socioekonomi, Barn, Etnisk och språklig bakgrund samt Funktionsnedsättning.

Mål

Region Örebro län vill 2020–2023

 • att alla aktörer som finansieras med regionala kulturmedel ska ha en plan för arbetet med ökad jämställdhet och jämlikhet utifrån de sex perspektiven.
 • stärka lärandet kring de sex perspektiven med fokus på politiker, tjänstepersoner, professionella kulturskapare och civilsamhället.
 • utgå från de sex perspektiven vid nya kultursatsningar.

I regeringens mål för kulturpolitiken anges att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

Det är inte möjligt att fördela tillgången till kultur helt rättvist, men det går att sträva mot ett så rikt kulturliv som möjligt i hela länet.

Bakgrund

Den professionella kulturen är inte jämnt fördelad i landet eller i länet. Det finns en koncentration av kulturinstitutioner och större kulturaktörer i storstadsregioner och centralorter, vilket i Örebro läns fall innebär centrala Örebro.

All kultur kan inte upplevas eller utövas i länets alla kommuner på grund av bristande kulturell infrastruktur. Det kan till exempel saknas arrangörer, pedagoger, scener och verkstäder.

Det här jobbar vi med

I arbetet spelar länets kommuner genom till exempel folkbibliotek och kulturskolor en central roll. Även folkbildningens och civilsamhällets verksamhet på mindre orter och på landsbygden är av stor betydelse.

Region Örebro län bidrar genom att vara med och finansiera kulturaktörer som verkar på olika platser i länet. Länets större regionala kulturinstitutioner är viktiga genom att de turnerar eller på andra sätt arbetar för att nå människor från hela länet. Den regionala främjandeverksamheten arbetar också för att stärka länets kulturella infrastruktur.

Utvecklingsområden

Vanliga utvecklingsområden är arrangörsutveckling, pedagogik samt kultur i länets förskolor och skolor. I arbetet för mer kultur i hela länet är samverkan mellan de olika aktörerna central.

Pågående insatser
 • AiR i Örebro län - konstnärliga residens
 • Ansats - professionell dans
 • Bokstart Örebro län
 • Bortom de blå bergen - konstpedagogik
 • Filmpedagogik
 • KulturKraft - för varenda unge
 • Scenkonst utanför tätort

Den nationella jämställdhetspolitikens syfte är att uppnå en strukturell förändring som innebär samma villkor oavsett kön.

Det övergripande målet är att alla människor oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck ska ha samma makt och möjlighet att forma såväl samhället som sina egna liv.

Det här jobbar vi med

För att uppnå jämställdhetsmålet krävs att alla väger in ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete. Det behövs även medvetenhet om att jämställdhet påverkas av och samspelar med andra aspekter som etnicitet, socioekonomi, ålder, könsidentitet med mera.

Kulturen är ofta en föregångare när det gäller att ifrågasätta och synliggöra stereotypa könsroller. Precis som samhället i stort uppvisar dock även kultursektorn brister vad gäller jämställdhet mellan könen och synen på könsidentitet och könsuttryck. Metoo-rörelsen visar på en tystnadskultur som kräver handling.

Utvecklingsområden

För att på allvar bryta mönster och uppnå jämställdhet inom regional kultur krävs ett långsiktigt arbete som hänger ihop med andra delar av samhället och dess syn på kön, könsidentitet och könsuttryck.

Det kan handla om villkor som stärker jämställdhet vid politiska beslut, tjänsteutövning och bidragsansökningar.

Det kan innebära att länets regionalt finansierade kulturskapare arbetar för att nå publik/besökare som är underrepresenterade samt att diskussioner om representation förs inom professionerna.

Det kan också innebära arbete för att ledande positioner och styrelseposter i lika hög grad innehas av kvinnor som män.

Kultur är en klassfråga. Idag påverkar socioekonomiska faktorer som privatekonomi och utbildningsnivå benägenheten att delta i och ta del av kulturupplevelser.

Det finns socioekonomiskt utsatta områden både på landsbygd och i stad. Det finns stora skillnader i ekonomiska uppväxtvillkor och därmed stor risk för ojämlik tillgång till kultur och fritidsaktiviteter för barn till föräldrar med låg inkomst.

Att leva en längre tid under förhållanden där inkomsterna bara räcker till det nödvändigaste hindrar barns möjligheter. Det formar barns förväntningar på framtiden och uppfattningen om tillhörighet i samhället. I Örebro län är barnfattigdom något högre än riksgenomsnittet. Barnfattigdomen varierar mellan olika kommuner men även inom kommunerna.

Äldre personer har generellt sett fått en bättre hälsa och lever längre, men samtidigt ökar de socioekonomiska skillnaderna. Andelen äldre med dålig ekonomi har ökat de senaste åren. Kvinnor lever generellt sett längre än män och har i regel dessutom lägre inkomst som pensionärer.

Socioekonomi handlar också om sociala barriärer, det vill säga ovana, normer och brist på positiva upplevelser. Det kan saknas förebilder och innehåll att identifiera sig med, vilket gör det svårt att känna delaktighet och intresse.

Det här jobbar vi med

Det behövs ett utvecklingsarbete inom det regionala kulturlivet för att ta bort hinder kopplade till ekonomi, bildningsnivå och klasstillhörighet.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska vara vägledande för all offentlig verksamhet.

Från och med 1 januari 2020 är den svensk lag. Det innebär att varje enskilt barn upp till 18 år, oavsett levnadsvillkor, socioekonomi eller var det bor ska ha rätt till kultur.

2017 fanns det 64 378 barn i Örebro län. I stort sett samtliga regionalt finansierade kulturaktörer med fasta verksamhetsmedel arbetar med kultur för barn. Betydligt färre gav barn inflytande. Det skiljer också stort i vilken grad olika verksamheter fokuserar på barn.

Det här jobbar vi med

Det är vi vuxna som bär ansvaret för att barn ska ha tillgång till kultur. Utifrån såväl ett regionalt som kommunalt kulturansvar behöver denna rättighet säkerställas. Även folkbildningen och civilsamhället är parter i arbetet.

Ytterst handlar det om att länets kulturaktörer tillsammans ska erbjuda kvalitativ kultur för alla barn i länet.

Utvecklingsområden

Alla barn ska ha möjlighet att både ta del av kultur och själva skapa kultur, på fritiden, i förskolan och skolan. Barn ska få komma till tals och ges inflytande. För att uppnå detta krävs förutom resurser, ett systematiskt arbete och samverkan mellan olika aktörer i länet.

Pågående insatser
 • Bokstart Örebro län
 • Bortom de blå bergen - konstpedagogik
 • KulturKraft - för varenda unge

Örebro län är rikt när det gäller olika etniska kulturbakgrunder. 2017 var 16 procent av Örebro läns befolkning födda utomlands. 

Flest människor i länet har invandrat från Syrien, Irak, Finland och Somalia. Det finns även anknytning till andra länder genom tidigare generationers invandring.

Det här jobbar vi med

Möjligheten att ta del av, delta i och påverka kultur ska inte vara avhängigt etnisk eller språklig bakgrund. Ett jämlikt, inkluderande kulturliv innebär möjlighet till ett vitaliserat kulturliv där ökat internationellt utbyte är en viktig del.

Ett pilotprojekt med fokus på integration och nyanlända barn och unga har genomförts i länet. Utifrån resultatet av projektet kommer Region Örebro län att arbeta vidare för ett mer inkluderande kulturliv genom stödjande åtgärder och nätverksbygge.

Nationella minoriteter i Örebro län

Region Örebro län ingår tillsammans med kommunerna Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Laxå, Lindesberg och Örebro i finskt förvaltningsområde
och har därmed ett särskilt ansvar. Regelbundna samråd med sverigefinnar genomförs på såväl regional som kommunal nivå. Förvaltningskommunerna, Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län samverkar också med varandra.

Teckenspråk

Cirka 2 500 invånare i Örebro kommun har teckenspråk som första språk och cirka 20 000 personer använder teckenspråk till vardags. I Örebro län finns en stor andel aktörer som jobbar inom teckenspråksområdet: Sveriges riksgymnasier för döva och hörselskadade, Europas största tolkcentral, forskning på Örebro universitet, tolkutbildning på Fellingsbro folkhögskola och teckenspråkig kulturskola genom Örebro kommun. Örebro kommun förklarade sig 2010 som Europas teckenspråkshuvudstad.

Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet utifrån sina egna önskemål och oberoende av förutsättningar i olika skeden av livet. Det gäller oavsett vilka fysiska, psykiska eller kognitiva funktioner en person har.

Kulturplanen utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i kulturlivet på lika villkor som alla andra. De ska ha möjlighet att utveckla och använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga, i eget intresse och för samhällets berikande. De ska också ha rätt till erkännande av och stöd för sin särskilda kulturella och språkliga identitet. Tillgänglighet är en allmän princip när det gäller den fysiska miljön. Den gäller också information och kommunikation.

Det här jobbar vi med

Region Örebro län arbetar för att konventionen ska förverkligas och för att uppnå de funktionshinderpolitiska målen. Såväl tillgänglighet till kulturupplevelser som en ökad inkludering i länets kulturliv för personer med funktionsnedsättning är viktiga områden att utveckla. I Örebro län pågår en hel del arbete exempelvis hos de regionala kulturaktörerna kopplat till enkelt avhjälpta hinder, information och webbutveckling.

Utvecklingsområden

Det finns fortfarande många hinder i samhället för att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Hinder tas bort så att kulturlivet blir mer tillgängligt och jämlikt.

För att stärka ett gynnsamt samspel mellan kulturen och andra samhällsområden i Örebro län har gemensamma regionala utvecklingsmål tagits fram i huvudsak med representanter för andra samhällsområden inom Region Örebro län. Utvecklingsmål har också formulerats i samverkan med länets kommuner.

Mål

Region Örebro län vill 2020–2023 att arbetet med kultur och hälsa i Örebro län ska

 • stärka samverkan mellan hälso- och sjukvård och kulturområdet i länet.
 • inspirera aktörer och organisationer (inom såväl kultur som hälsoområdet) till hälsofrämjande arbete genom kultur.
 • bidra med lärande om kulturens betydelse för människors hälsa och aktuell forskning inom kultur och hälsoområdet.
 • verka för implementering av kultur i verksamheter inom vård/omsorg/folkhälsa.

Om arbetet inom Kultur och hälsa

Mål

Region Örebro län vill 2020–2023

 • stärka förutsättningarna för att alla barn i länet ska få tillgång till kultur i förskola och skola genom ett systematiskt arbete.

Om arbetet inom kultur i skolan

Mål

Region Örebro län vill 2020–2023

fortsätta vara en del i arbetet med att öka möjligheten för barn och unga i länet att utöva kultur tillsammans med länets kommuner exempelvis genom samordning av de kommunala kulturskolorna.

Om arbetet inom kultur på fritiden

Mål

Region Örebro län vill 2020–2023

 • öka möjligheterna för kulturella kreativa näringar att utvecklas och bidra till ekonomisk tillväxt i länet genom att tillhandahålla stödstrukturer och mötesplatser utifrån behov i branschen.

Om arbetet inom kulturella och kreativa näringar

Mål

Region Örebro län vill 2020–2023

 • att länets kulturaktörer ska få ökade möjligheter att stärka arbetet för att nå nya målgrupper genom regional, nationell eller internationell turism.

Om arbetet inom kultur och turism

Mål

Region Örebro län vill 2020–2023

 • stärka arbetet med ett digitaliserat kulturutbud i länet.

Om arbetet inom kultur och digitalisering

Mål

Region Örebro län vill 2020–2023

 • undersöka förutsättningarna för att vara med och utveckla en regional mötesplats kring samhällsplanering ur ett kulturellt perspektiv.
 • föra samtal kring kollektivtrafiken i länet utifrån barns och ungas behov av att ta del av kultur och andra aktiviteter.

Om arbetet inom kultur kopplat till samhällsplanering och kollektivtrafik

Mål

Region Örebro län vill 2020–2023

 • att länets kultur är med och bidrar till samhällsomställningen för att uppnå Sveriges miljömål.

Om arbetet inom kultur och miljö

Mål

Region Örebro län vill 2020–2023 genom samverkan med länets kommuner

 • stärka förutsättningarna och det systematiska arbetet för att alla barn i länet ska få tillgång till kultur i skolan och på fritiden. En viktig del i arbetet är ökad samverkan mellan kultur och skola. Fortsatt arbete för samverkan mellan länets kulturskolor är ett annat område.
 • stärka arbetet med kultur och hälsa i länet. Fokusområden är psykisk ohälsa, funktionshinder, äldreomsorg och kultur som förebyggande. Unga och äldre pekas ut som viktiga grupper. En viktig del i arbetet är ökad samverkan mellan kultur och omsorgerna.
 • utveckla och stärka samverkan mellan länets kommuner, Nätverket för regional kulturutveckling och större kulturinstitutioner med fokus på kultur i hela länet.

Mer om kulturutveckling i kommunal samverkan

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 29. Dezember 2022