Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Nätverk och samarbeten

Här finns en förteckning över alla de nätverk som arbetar tillsammans för att lösa samhällsutmaningar inom RUS:ens prioriterade områden Social sammanhållning och demokrati samt Upplevelser och evenemang. De flesta nätverken är för tjänstepersoner och märkta (T). Nätverk för politiker är märkta (P).

Social sammanhållning och demokrati

 • Specifika samverkansrådet för kultur (P)
 • Chefsgrupp samverkansråd kultur (T)
 • Chefsgrupp Kulturinstitutioner (T)
 • Tjänstemannastödet för kultur (T)
 • Bibliotekschefer (T)
 • Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län (T)
 • Nätverket för regional kulturutveckling (T)
 • Kultursekreterarnätverket (T)
 • Danskommuner (T)
 • Scenkonst utanför tätort (T)
 • Regionalt finansierade kulturverksamheter (T)
 • Medienätverket (T)
 • Nätverket för tillgänglighet på bibliotek (T)
 • Digitala nätverket (T)
 • Ung peng handläggare (T)
 • Folkbibliotekschefer och verksamhetsansvariga (T)
 • Språknätverk inom Bokstart (T)
 • Läs- och litteraturfrämjande nätverket (T)
 • Skrivnätverket (T)
 • Författarnätverket (T)
 • Biblioterapinätverket (T)
 • Konstnärliga residens i Örebro län – AiR i Örebro län (T)
 • Föreningar som har föreningsstöd från Region Örebro län (T)

Kontakt: Katarina Strömgren Sandh

Upplevelser och evenemang

 • Regionala destinationsgruppen (T)
 • Strategigrupp Besöksnäring (T)

Kontakt: Katarina Strömgren Sandh och Kristina Eklöf

Kriterier för att vara med på listan

 • Det är grupper och nätverk kopplade till regional utveckling
 • Det är grupper och nätverk där organisationer inom Örebro län träffas
 • Det är grupper och nätverk som sammankallas av förvaltningen Regional utveckling eller av en organisation på uppdrag av förvaltningen Regional utveckling.
 • Det är grupper och nätverk som möts mer än en gång per år och över flera år (inte projektgrupper, årskonferenser).

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 16, 2021