Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Biblioteksplan för Region Örebro län 2020-2023

Biblioteksplanen visar prioriteringar för biblioteksverksamheter med Region Örebro län som huvudman. Planen visar hur Region Örebro län avser att uppfylla kraven i bibliotekslagen.

Biblioteksplanen är ett verktyg för dialog och samverkan med statliga biblioteksmyndigheter, med länets kommuner och med Örebro universitet.

Biblioteksplan för Region Örebro län 2020–2023 är framtagen av Region Örebro län i dialog med representanter för folkbiblioteken, regionens folkhögskolor och sjukhusbibliotek och utgår från den regionala utvecklingsstrategin.

Biblioteksplanen har beslutats politiskt av Region Örebro län.

Mål för Region Örebro läns biblioteksverksamheter

Gemensamma mål för Region Örebro läns biblioteksverksamheter kopplas till begrepp som kvalitet, tillgänglighet och samarbete.

Biblioteksverksamheterna inom Region Örebro län ska

  • sträva efter att ge sina användare en så hög kvalitet i sitt tjänsteutbud som möjligt med de medel som ställs till förfogande.
  • ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar, erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.
  • åtgärda fysiska hinder för åtkomst till bibliotekens lokaler.
  • se till att digitala, och andra, bibliotekstjänster ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
  • sträva efter att identifiera samverkansområden och samverkanspartners så att tjänsteutbudet blir mer tillgängligt för användarna samtidigt som det ökar verksamheternas effektivitet och hållbarhet.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 19, 2021