Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Så styrs kulturen

Region Örebro län har det regionala kulturpolitiska ansvaret sedan 2012. Sedan 2019 är kulturnämnden ansvarig politisk instans. Område kultur och ideell sektor inom förvaltningen Regional utveckling ansvarar för att driva utvecklingsarbete inom kultur och civilsamhälle utifrån politiska styrdokument och beslut. 

Område kultur och ideell sektor inom förvaltningen Regional utveckling ansvarar för att driva utvecklingsarbete inom kultur och civilsamhälle utifrån politiska styrdokument och beslut. 

Här kan du läsa mer om kultursamverkansmodellen och de politiska styrdokumenten Regional utvecklingsstrategi (RUS), Örebro läns kulturplan och Biblioteksplan för Region Örebro län.

Genom kultursamverkansmodellen fördelar regionen både statliga och regionala verksamhetsbidrag. Syftet är att öka det regionala och lokala inflytandet, även över de medel som tidigare fördelades av staten.

Modellen betonar samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala kulturpolitiken och styrs av Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:1919). Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att uppnå de nationella kulturpolitiska målen och att genomföra arbete enligt uppdrag och utvecklingsmål i Örebro läns kulturplan 2020-2023.

De statliga medlen omfattar cirka 40 % av den totala budgeten som Region Örebro län fördelar inom samverkansmodellen.

Bidragsgivningen inom kultursamverkansmodellen finns för att främja en god tillgång för länets invånare till:

 • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
 • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
 • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
 • professionell bild- och formverksamhet
 • regional enskild arkivverksamhet
 • filmkulturell verksamhet
 • främjande av hemslöjd

Vilka får stöd och varför?

De regionalt finansierade kulturverksamheterna i Örebro län är sedan tidigare utsedda av staten och ingår i kultursamverkansmodellen. Det finns även kulturaktörer som inte ingår i modellen och som endast får del av årliga regionala verksamhetsmedel. Även de har under lång tid fått del av regionala bidrag, vilket i sin tur bygger på tidigare regionalpolitiska beslut.

Region Örebro län har fleråriga avtal med de flesta aktörerna. Några ansöker också om verksamhetsmedel varje år i särskilda formulär som de får från Region Örebro län. Det är kulturnämnden som beslutar om nivån på de årliga bidragen.

Hur följer ni upp det som verksamheterna gör?

Varje år svarar kulturverksamheterna på ett digitalt frågeformulär via den nationella kulturdatabasen, som ägs av Myndigheten för kulturanalys. Frågorna handlar om ekonomi, personal och genomförda aktiviteter. De skickar också in årsberättelser och bokslut.

Varför gör ni uppföljningen och vad används den till?

Syftet med uppföljningen är att tillgodose statens behov av uppföljning. Eftersom Region Örebro län fördelar medlen behöver vi också kunna följa upp hur verksamheterna arbetat. Vid behov kan Statens kulturråd eller Region Örebro län kräva in extra uppföljning. Det brukar isåfall göras i samband med ordinarie uppföljning.

Myndigheten för kulturanalys och Statens kulturråd ser sedan närmare på utvecklingen av den regionala kulturen inom kultursamverkansmodellen. På regional nivå använder till exempel kulturnämnden uppföljningen till att i den årliga verksamhetsberättelsen se närmare på utvecklingen av länets kultur. Vid behov kan även andra kunskapsunderlag tas fram.

Kulturinstitutioner

Örebro län har fyra regionala kulturinstitutioner inom kultursamverkansmodellen:

Samtliga är belägna i centrala Örebro, men med hela regionen som verksamhetsområde.

Främjandeverksamheter

Region Örebro län är huvudman för utvecklingsledare inom områdena

Örebro läns museum är huvudman för

Örebro läns bildningsförbund är huvudman för en

Föreningen Scenit är huvudman för en verksamhetsutvecklare inom

Samtliga arbetar med främjandeverksamhet på regional nivå och ingår, tillsammans med en representant för länsmusiken, i Nätverket för regional kulturutveckling som samordnas av Region Örebro län.

Övriga kulturproducenter

Övriga aktörer som finansieras helt eller delvis inom kultursamverkansmodellen är:

Det finns också aktörer som får regionala verksamhetsmedel, utan att ingå i samverkansmodellen:

Genom den regionala biblioteksverksamheten uppfylls de åtaganden i bibliotekslagen som syftar till att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Uppdrag

Den regionala biblioteksverksamheten ska tillsammans med andra offentligt finansierade biblioteksverksamheter:

 • verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
 • främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
 • ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning.
 • ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.
 • delta i uppföljningen av hur de biblioteksplaner som antagits utformats och hur de används.

Den regionala biblioteksverksamheten ska vara ett stöd för folkbibliotekens verksamhet med:

 • att vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.
 • att utbudet av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.
 • att särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.
 • att verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
 • att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.

Arbetet inom kultur och civilsamhälle styrs övergripande av den visionärt inriktade Örebroregionens utvecklingsstrategi (RUS 2018-2030). Örebro läns kulturplan och Biblioteksplan för Region Örebro län är handlingsplaner som konkretiserar utvecklingsarbetet i uppdragsbeskrivningar och utvecklingsmål.

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Arbetet inom kultur och civilsamhälle styrs övergripande av Örebroregionens utvecklingsstrategi (RUS 2018-2030). Utvecklingsstrategin ska vara en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i regionen.

Utvecklingsstrategin (RUS) har tio prioriterade områden. Inom varje område finns nätverk där aktörer tillsammans arbetar för att nå målen i strategin.

Arbetet inom kultur och civilsamhälle sorterar under de prioriterade områdena Social sammanhållning och demokrati samt Upplevelser och evenemang.

Kulturplanen

Örebro läns kulturplan är en handlingsplan till den mer visionärt inriktade regionala utvecklingsstrategin. Kulturplanen beskriver de regionalt finansierade kulturverksamheternas uppdrag och utvecklingsmål, arbetet med ett jämlikt och jämställt kulturliv och utvecklingsarbete i samspel med andra samhällsområden.

Läs mer om arbetet med ett jämlikt och jämställt kulturliv och de sex perspektiven

Läs om utvecklingsmål i samspel med andra samhällsområden

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

De regionalt finansierade kulturverksamheterna beskriver sedan hur de arbetar med kulturplanens utvecklingsmål, uppdrag samt arbetet med ett jämställt och jämlikt kulturliv (utifrån de sex perspektiven) i årliga verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Biblioteksplanen

Enligt bibliotekslagen 17 § ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Region Örebro län tar tillsammans med andra regionala biblioteksformer (medicinska fackbibliotek, patientbibliotek och folkhögskolebibliotek) en regional biblioteksplan.

Kulturnämnden beslutar inför varje år vilka prioriteringar som ska gälla för kommande budgetår.

För 2021 är följande prioriterat enligt kulturnämndens beslut:

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, April 21, 2021