Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Uppföljning av utvecklingsstrategin 2020

Vi tenderar att dela upp problem i bitar och lösa var del för sig. Det går inte att göra så med samhällsutmaningar eftersom de är komplexa och påverkar varandra på samma sätt som bitarna i en sprucken ruta.

På RUS-forum gav Malin Lindqvist, analytiker på Regional utveckling, en nulägesrapport mitt i 2020. Den baserar sig på utvärderingen 2019 och de analysseminarier som hållits samt på rapporterna om näringlivet och Corona som förvaltningen tagit fram.

- Vi tenderar att dela upp problem i bitar och lösa var del för sig. Det går inte att göra så med samhällsutmaningar eftersom de är komplexa och påverkar varandra på samma sätt som bitarna i en sprucken ruta.

Utmaningarna bör ses ur ett helhetsperspektiv och först då kan de bakomliggande orsakerna identifieras.

Fem samhällsutmaningar

Regional utveckling har under årets uppföljning försökt hitta kärnan i de komplexa utmaningarna genom att bjuda in relevanta aktörer som samverkar inom Örebro län och som tros kunna hjälpa lösa dem, oberoende av profession, område eller organisation.

Resultatet av årets uppföljning är att fem samhällsutmaningar har identifierats, som alla går in i varandra:

  • I coronas kölvatten - Hur kan vi dämpa effekterna av pandemin i länet? Och främja en utveckling av näringslivet som är långsiktig och hållbar? 
  • Ett mer attraktivt Örebro län - Hur kan Örebro län bli ett mer attraktivt län att bo, leva, besöka och verka i?
  • Rusta barn och unga för framtiden - Hur kan vi bidra till att fler fullföljer och avslutar sin grundläggande utbildning i hela länet? Att måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan ökar? Att fler klarar gymnasiet samt att skillnader mellan olika grupper minskar?
  • Ett minskat utanförskap - Hur kan vi skapa en mer jämlik utbildningsnivå i länet och öka delaktigheten i samhället för en socialt hållbar utveckling?
  • Omställning till en cirkulär ekonomi – Hur kan vi skapa en långsiktig och hållbar omställning av Örebro län för att nå målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland?

Fördjupning och framtidsarbete

Malin Lindkvist beskriver mer djupgående regionens omställning till en cirkulär ekonomi utifrån det nya arbetssättet. Arbetet har då belyst olika perspektiv, målkonflikter, omvärldsbevakning, haft dialog med samverkansaktörer och samlat data från pågående arbeten.

Region Örebro län driver redan ett flertal projekt, som de själva driver eller finansierar. Framöver ska hela Regional utvecklings partnerskaps kompetens nyttjas och berörda nämnder ska få återkoppling. På så sätt ska Regional utvecklings bild kompletteras och det skapas ett engagemang kring utmaningarna.

Vi sjösätter expeditioner

Regional utveckling har tagit steget och bildat två expeditionsteam, bestående av olika kompetenser från olika områden, som fått varsin utmaning att arbeta med. Ida Broman, utvecklingsledare på välfärd och folkhälsa, och Sofie Östlund, utvecklingsledare på allmän och strategisk kollektivtrafik, är två expeditionsmedlemmar i varsitt team som berättade om sina upplevelser och erfarenheter av det nya arbetssättet.

Ida som fått i uppdrag att rusta barn och unga för framtiden ser ett helt nytt helhetstänk där flera olika professioner nu kan komplettera och samordna med varandra på ett sätt som tidigare inte var möjligt.

- Det finns inga strikta mål eller en uttalad plan som måste följas utan teamet kan fritt och brett lösa problemen allteftersom vi utforskar.

Sofie har fått i uppdrag att se över regionens näringsliv i coronas kölvatten. Enligt Sofie har det gamla och traditionella arbetssättet för att lösa samhällsutmaningar inte gått så bra och ser positivt på att flera kompetenser kan gå samman med mer tid för reflektion.

- Man lär sig bli mer öppen och skapa dialog. Man lär sig mer om andra men även om sin egen verksamhet genom andras perspektiv.

Did the content help you?

Last updated: Monday, February 15, 2021

Read more about Uppföljning: hur går det för Örebroregionen?