Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer

Intresset för förnybar energi har ökat i Örebro län och det installeras allt fler solceller. Samtidigt måste de som installerar solceller ta hänsyn till värden i bebyggelsen, såsom kulturvärden. 

Får betar i en hage med solceller på marken

Energikontoret driver projektet Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer så att solelsutbyggnaden kan genomföras utan att det går ut över bevarandevärden i bebyggelsen. Genom projektet vill vi därför öka kunskapen och samverkan.

Vi riktar oss till solcellsleverantörer och energibolag, personer som hanterar byggärenden på länets kommuner samt politiker och andra personer i ledande ställning. 

Projektets mål är en ökad samexistens mellan solcellsanläggningar och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer i Örebro län.

Övergripande ska projektet bidra till att etableringen av solelproduktion i Örebro län blir väl anpassad samtidigt som kulturhistoriska värden bevaras. 

 1. Vad: Vi ger solcellsleverantörer och energibolag ökad kunskap om solcellslösningar i förhållande till varsamhetskrav och juridiska aspekter kring solel och bevarandevärden i olika bebyggelsemiljöer.
  Hur: Planering och genomförande av ett seminarium.
 2. Vad: Vi tar fram material och etablerade rutiner för att främja fler anpassade solcellsinstallationer vid byggärenden.
  Hur: Materialet och rutinerna tas fram utifrån en behovsanalys bland de kommunorganisationer som deltar i projektet.
 3. Vad: Vi etablerar ett nätverk för bättre samverkan och ökad kunskap internt i kommunerna och hos relevanta aktörer i Örebro län. Nätverket ska också bidra till en bättre samsyn vid bedömningen av bygglovsärenden.
  Hur: Vi har fyra nätverksträffar med kunskap och inspiration på olika teman.
 4. Vad: Politik och ledning får ökad kunskap och stärkt agenda för solcellsinstallationer med hänsyn till varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer.
  Hur: Vi gör en behovsanalys hos deltagande kommunorganisationer, ökar kunskapen genom ett seminarium samt stöttar kommunorganisationerna när de ska ta fram en politisk förankrad agenda för solelsutbyggnaden.

Intresset för solel växer och den installerade solelseffekten ökade med 89 procent under 2019 i Örebro län. Det är därför sannolikt att antalet installationer kommer att fortsätta öka framöver. 

Från den 1 augusti 2018 finns det inget generellt krav på bygglov för att installera solcellspaneler. Undantag är vissa områden och byggnader som är särskilt värdefulla. Solcellstekniken utvecklas dock hela tiden och det är nu möjligt att ha installationer som smälter in mer i byggnadens estetik. Till exempel finns det solpaneler som ser ut som vanliga takmaterial. 

Ställningstaganden för under vilka förutsättningar en solcellsinstallation kan tillåtas behöver uppdateras. Vi på Energikontoret vill redan nu ta ett helhetsgrepp kring frågan, för att underlätta det framtida arbetet med bygglovshandläggning av solcellsinstallationer.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och genomförs i samarbete med länsstyrelsen i Örebro län, Samhällsbyggnad Bergslagen och Solisten. 

Förutom rollen som projektledare bidrar Energikontoret med en bred kompetens inom energi- och klimatfrågor samt ett nätverk med andra aktörer. Nätverket kan vara till nytta såväl under projekttiden som för spridning av projektets resultat.

Kontakter

Felicia Elmström

Utvecklingsledare Expertområde solel

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 juni 2022