Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Förnybar energi

Solel är ett förnybart energislag och en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Därför arbetar vi på Energikontoret för att öka användandet av solel i Örebro län.

Bildcollage med olika bilder av sol och solel

 

Energikontoret driver på utvecklingen mot ett energisystem som är fortsatt stabilt och robust. Bland annat driver vi projekt för att främja utbyggnaden av solel i länet. Vi arbetar också med förnybar energi inom olika sektorer, såsom fossilfria drivmedel i transportsektorn och inom bygg och fastigheter via Fastighetsnätverket i Örebro län

Energisystemet förändras

Sveriges energisystem står inför en omvälvande omställning; el produceras i allt större utsträckning med förnybara energikällor. Produktions- och konsumtionsmönster förändras, bland annat genom att:

 • energianvändningen förskjuts när allt mer inom industri och transporter drivs med el
 • digitalisering är en utmaning men också en möjlighet för en smartare och effektivare användning av energisystemet
 • slutanvändare för energi blir mer aktiva; exempelvis pratas det om "prosumenter", som både producerar och konsumerar energi.

Framtidens energisystem är robust och förnybart. Kunder är mer aktiva och byggnader och stadsdelar bidrar med energitjänster som smart styrning och egen, lokal energiproduktion. Ett ökat elbehov blir dessutom möjligt genom större flexibilitet och motståndskraft mot störningar samtidigt som vi får en minskad klimatpåverkan.

God elkraftförsörjning i länet

Ett orosmoment på flera håll i Sverige är elkraftförsörjningen, då elnätet har en begränsad kapacitet för överföring. Elektrifieringen av industrin och transportsektorn, etablering av stora effektanvändare (såsom serverhallar) och en större andel variabel elproduktion ställer nya krav på elnäten.

Men i Örebro län är kraftförsörjningen i dag god. Det innebär en konkurrensfördel, då det är möjligt för länet att locka till sig företagsetableringar och förnybar elproduktion.

Stort intresse för solel

Solel är en förnybar energikälla. Solpaneler finns i många former – de kan installeras på befintliga byggnader eller på marken, småskaligt eller storskaligt i form av solparker. Intresset för solel växer och den installerade solelseffekten ökade med 89 procent under 2019 i Örebro län. Det är därför sannolikt att antalet installationer kommer att fortsätta öka framöver.

 

Vi på Energikontoret arbetar med solel både operativt och strategiskt. Vi bevakar regelverk och stödsystem som rör solel på nationell nivå och på EU-nivå. Vi gör också utåtriktade kampanjer, till exempel mot företag och bostadsrättsföreningar, för att visa möjligheterna och inspirera till en ökad användning av solel.

Energikontoret har ett nära samarbete med kommunernas energi- och klimatrådgivare. Även där kommer ofta frågor kring solel upp. Vi samarbetar också med många andra aktörer inom och utanför länsgränserna. Med det regionala perspektivet blir vi en länk i solelsfrågor mellan lokal och nationell nivå.

Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer

Intresset för förnybar energi har ökat i Örebro län och det installeras allt fler solceller. Samtidigt måste de som installerar solceller ta hänsyn till värden i bebyggelsen, såsom kulturvärden. 

Energikontoret driver projektet Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer så att solelsutbyggnaden kan genomföras utan att det går ut över bevarandevärden i bebyggelsen. Genom projektet vill vi därför öka kunskapen och samverkan. Vi riktar oss till solcellsleverantörer och energibolag, personer som hanterar byggärenden på länets kommuner samt politiker och andra personer i ledande ställning. 

 

Projektets mål är en ökad samexistens mellan solcellsanläggningar och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer i Örebro län.

Övergripande ska projektet bidra till att etableringen av solelproduktion i Örebro län blir väl anpassad samtidigt som kulturhistoriska värden bevaras. 

 1. Vad: Vi ger solcellsleverantörer och energibolag ökad kunskap om solcellslösningar i förhållande till varsamhetskrav och juridiska aspekter kring solel och bevarandevärden i olika bebyggelsemiljöer.
  Hur: Planering och genomförande av ett seminarium.
 2. Vad: Vi tar fram material och etablerade rutiner för att främja fler anpassade solcellsinstallationer vid byggärenden.
  Hur: Materialet och rutinerna tas fram utifrån en behovsanalys bland de kommunorganisationer som deltar i projektet.
 3. Vad: Vi etablerar ett nätverk för bättre samverkan och ökad kunskap internt i kommunerna och hos relevanta aktörer i Örebro län. Nätverket ska också bidra till en bättre samsyn vid bedömningen av bygglovsärenden.
  Hur: Vi har fyra nätverksträffar med kunskap och inspiration på olika teman.
 4. Vad: Politik och ledning får ökad kunskap och stärkt agenda för solcellsinstallationer med hänsyn till varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer.
  Hur: Vi gör en behovsanalys hos deltagande kommunorganisationer, ökar kunskapen genom ett seminarium samt stöttar kommunorganisationerna när de ska ta fram en politisk förankrad agenda för solelsutbyggnaden.

Intresset för solel växer och den installerade solelseffekten ökade med 89 procent under 2019 i Örebro län. Det är därför sannolikt att antalet installationer kommer att fortsätta öka framöver. 

Från den 1 augusti 2018 finns det inget generellt krav på bygglov för att installera solcellspaneler. Undantag är vissa områden och byggnader som är särskilt värdefulla. Solcellstekniken utvecklas dock hela tiden och det är nu möjligt att ha installationer som smälter in mer i byggnadens estetik. Till exempel finns det solpaneler som ser ut som vanliga takmaterial. 

Ställningstaganden för under vilka förutsättningar en solcellsinstallation kan tillåtas behöver uppdateras. Vi på Energikontoret vill redan nu ta ett helhetsgrepp kring frågan, för att underlätta det framtida arbetet med bygglovshandläggning av solcellsinstallationer.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och genomförs i samarbete med länsstyrelsen i Örebro län, Karlskoga kommun och Samhällsbyggnad Bergslagen.

Förutom rollen som projektledare bidrar Energikontoret med en bred kompetens inom energi- och klimatfrågor samt ett nätverk med andra aktörer. Nätverket kan vara till nytta såväl under projekttiden som för spridning av projektets resultat.

Energikontoret deltar i projektet Framtidens solel i östra Mellansverige. Projektet främjar investeringar i solel för företag och därmed minskar koldioxidutsläppen samtidigt som företagens konkurrenskraft ökar.

Vi tar fram informationsmaterial och verktyg, anordnar studiebesök och seminarier och verkar för bättre förutsättningar för att investera i solel.

Läs mer och hitta verktyg och inspiration på Framtidens solels webbplats.

 

Karta över länets kommuner och deras installerade effekt per invånare 2020

Askersund: 217 kW
Degerfors: 104 kW
Hallsberg: 104 kW
Hällefors: 55 kW
Karlskoga: 63 kW
Kumla: 108 kW
Laxå: 177 kW
Lekeberg: 180 kW
Lindesberg: 127 kW
Ljusnarsberg: 43 kW
Nora: 113 kW
Örebro: 94 kW 

Källa: Energimyndigheten

Karta över länets kommuner och deras installerade solcellseffekt under 2020

Askersund: 2 480kW
Degerfors: 1 000 kW
Hallsberg: 1 660 kW
Hällefors: 380 kW
Karlskoga: 1 920 kW
Kumla: 2 360 kW
Laxå: 1 000 kW
Lekeberg: 1 520 kW
Lindesberg: 3 010 kW
Ljusnarsberg: 200 kW
Nora: 1210 kW
Örebro: 14 660 kW
 

Källa: Energimyndigheten

Statistik solcellseffekt per invånare i Örebro län 2016-2020

Solcellseffekt per kommun 2016-2020

Se våra filmer

Kontakter

Felicia Elmström

Utvecklingsledare Expertområde solel

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2021