Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hållbara transporter

För att minska utsläppen och nå transportmålen behöver vi nya resvanor, färre fordon och nya drivmedel. Därför arbetar Energikontoret med att öka andelen hållbara transporter i länet.

cyklar, bussar och drivmedel

 

Utsläppen av växthusgaser från transporter ska minska med 70 procent under perioden 2010–2030. Det är ett av målen som beskrivs i Energi- och klimatprogrammet för Örebro län. Vi når målet dels genom att minska antalet transporter och dels genom att ställa om till hållbara alternativ.

På Energikontoret arbetar vi på flera sätt med omställningen till hållbara transporter. Vi vill:

 • få fler att gå, cykla och resa kollektivt, alternativt inte resa alls genom att exempelvis jobba hemifrån och ha digitala möten
 • underlätta omställningen till förnybara transporter och utveckla infrastruktur för laddning och förnybara drivmedel.

 

Rena resan är ett treårigt projekt som ska bidra till att det hållbara resandet ökar och att utsläppen av koldioxid minskar. Projektet ska stötta offentliga organisationer i deras arbete med att främja nya beteenden och förändrade resmönster. Vid projektets slut ska fler människor välja cykel, gång eller kollektivtrafik för sina transporter.

Projektet Fossilfritt 2030 - Fordon och drivmedel ska underlätta för offentliga organisationer och företag att ställa om till fossilfria transporter och utveckla en infrastruktur för tankning och laddning.

I projektet Hållbart resande i Örebroregionen skapade vi ett nätverk för hållbart resande i länet. Nätverket har fortsatt in i vårt nya projekt för hållbart resande, Fossilfritt 2030 - Rena resan.

Nätverket består av människor som jobbar med bland annat miljö, stadsplanering och folkhälsa på länets kommuner, Länsstyrelsen, Örebro universitet och Region Örebro län.

Några av deltagarna arbetar aktivt med projektaktiviteter i sin egen organisation medan andra deltar i nätverkets föreläsningar, träffar och studieresor. 

 

Fyra tips för att arbeta med nätverk

Knyt kontakter

Delta i samarbetsytor även om din organisation inte kan göra större förändringar i dagsläget. Kunskapsnivå och kontaktytor betyder mycket för att arbete med hållbart resande ska fungera i framtiden.

Visa nyttan med samarbete

Projektet visar att det finns pengar att spara på ett ändrat resbeteende. Karlskoga kommun som organisation sparade 290 000 kronor och minskade koldioxidutsläppen med 13,5 ton genom att arbeta med projektet.

Tänk bortom yrkestitlar

Hållbart resande är intressant för många olika yrkeskategorier. Bland annat kan miljö, hälsa, arbetsmarknad, turism och ekonomi påverkas av åtgärderna. Om olika yrkeskategorier samverkar i frågor som rör hållbart resande kan det få spännande resultat.

Satsa på resfria möten

Det är viktigt att ses när vi ska inspireras och skapa nya samarbeten. Gör det! Men tänk att hälften av träffarna kan ske digitalt. Det skapar möjlighet för fler att delta eftersom det frigör tid från resor samtidigt som vi tänker på miljön.

Hållbart resande i Örebroregionen var ett treårigt projekt som arbetade för att få fler att gå, cykla och åka kollektivt till jobbet och på tjänsteresor i stället för att ta bilen. Projektet avslutades våren 2020.

Projektet var uppdelat i olika delaktiviteter för att öka andelen hållbara persontransporter i företag och organisationer i regionen. Detta skulle i sin tur leda till minskade koldioxidutsläpp och hållbar tillväxt.

Projektet arbetade med:

 1. Bygga upp ett nätverk för hållbart resande inom Örebroregionen
 2. Reserådgivning inom organisationer i projektet
 3. Prova-på-kampanjer för kollektivtrafiken
 4. Informationsåtgärder kring nybyggnation av cykelväg
 5. Informationskampanjer i sociala medier
 6. Cykelvänlig arbetsplats

Resultat

 1. Efter projektet finns ett uppbyggt regionalt nätverk för hållbart resande. Nätverket har haft möjlighet att påverka Region Örebro läns arbete på strategisk nivå exempelvis genom inspel till den nya digitaliseringsstrategin. 
 2. En omfattande verktygslåda för reserådgivning togs fram i projektet. Reserådgivaren genomförde reserådgivning på 42 arbetsplatser för över 600 medarbetare i de olika organisationerna.
 3. Prova-på-kampanjerna gav till en koldioxidbesparing på 2 731 ton. Andelen kollektivtrafikresenärer i länet ökade från 13 procent när projektet startade till 17 procent i slutet av projektet.
 4. Cyklingen ökade och biltrafiken minskade på sträckan som byggdes om, men projektets insatsåtgärder gav inte ett statistiskt säkerställt utslag i de avslutande mätningarna.
 5. Projektet genomförde två cykelkampanjer i sociala medier riktade mot boende i Örebro kommun. Båda kampanjerna fick båda stor spridning.
 6. Kampanjen Cykelvänlig arbetsplats genomfördes två gånger i projektet och fick stor spridning bland annat genom media.

Deltagare och finansiärer

Projektet fick stöd av Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från Region Örebro län.

Följande aktörer deltog och medfinansierade projektet: Askersunds kommun, Degerfors kommun, Hallsbergs kommun, Karlskoga kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Örebro kommun, Region Örebro län, länsstyrelsen i Örebro län och Örebro universitet.

EUlogo_centrerad_RGB för skärm.jpg

Ungefär 40 procent av koldioxidutsläppen i Örebro län kommer från person- och godstransporter. För att minska utsläppen och vår påverkan på miljön har Region Örebro län drivit projektet Vägval 2030.

Sverige har ett nationellt transportmål: att minska utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter med 70 procent under perioden 2010-2030. Genom det treåriga projektet Vägval 2030 har vi tagit fram kunskap om vad vi i Örebro län behöver göra för att nå det nationella transportmålet.

Vi har arbetat fram en rapport på förändringar som behöver göras och en handlingsplan med förslag på konkreta åtgärder. I handlingsplanen har kommuner och företag fått information om hur de kan arbeta med att övergå till mer hållbara transporter och resor. 

 

 

Vägval 2030 avslutades i maj 2020 och finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

EUlogo_centrerad_RGB för skärm.jpg

Se våra filmer

Kontakter

Felicia Elmström

Utvecklingsledare solel och hållbara transporter

Katja Hagström

Utvecklingsledare Expertområde: drivmedel

Hanna Piscator

Utvecklingsledare hållbara transporter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 september 2022