Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Det är modernt, miljösmart och hälsosamt att resa hållbart!

Elcykel, lastcykel, vikcykel

 

Rena resan är ett treårigt projekt som ska bidra till att det hållbara resandet ökar och att utsläppen av koldioxid minskar. Projektet ska stötta offentliga organisationer i arbetet med att främja nya beteenden och förändrade resmönster. Vid projektets slut ska fler människor välja cykel, gång eller kollektivtrafik för sina transporter.

 

      

 

Vi vill få fler att välja cykel, gång eller kollektivtrafik i stället för bil. För att nå målen arrangeras olika aktiviteter inom projektet: 

  • Prova-på-perioder med elcykel och vikcykel
  • Cykelkampanjer i sociala medier
  • Förändringar i den fysiska miljön för att uppmärksamma fördelarna med att cykla
  • Test med lastcyklar i offentliga verksamheter
  • Flexibla arbetssätt för mer hållbart resande

Projektägare är Region Örebro län. Samverkansparter är Region Sörmland, Region Östergötland och Biodriv Öst.

Projektet får stöd av Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från samverkansparterna Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Biodriv Öst.

Ytterligare finansiärer inom Örebro län är Karlskoga kommun, Kumla kommun, Örebro kommun, länsstyrelsen i Örebro län samt Örebro universitet. Övriga kommuner i länet deltar i projektet genom nätverk.

Kontakter

Mirja Mattsson

Utvecklingsledare Expertområde hållbart resande

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021