Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska vara vägledande för all offentlig verksamhet.

Från och med 1 januari 2020 är den svensk lag. Det innebär att varje enskilt barn upp till 18 år, oavsett levnadsvillkor, socioekonomi eller var det bor ska ha rätt till kultur.

2017 fanns det 64 378 barn i Örebro län. I stort sett samtliga regionalt finansierade kulturaktörer med fasta verksamhetsmedel arbetar med kultur för barn. Betydligt färre gav barn inflytande. Det skiljer också stort i vilken grad olika verksamheter fokuserar på barn.

Det här jobbar vi med

Det är vi vuxna som bär ansvaret för att barn ska ha tillgång till kultur. Utifrån såväl ett regionalt som kommunalt kulturansvar behöver denna rättighet säkerställas. Även folkbildningen och civilsamhället är parter i arbetet.

Ytterst handlar det om att länets kulturaktörer tillsammans ska erbjuda kvalitativ kultur för alla barn i länet.

Utvecklingsområden

Alla barn ska ha möjlighet att både ta del av kultur och själva skapa kultur, på fritiden, i förskolan och skolan. Barn ska få komma till tals och ges inflytande. För att uppnå detta krävs förutom resurser, ett systematiskt arbete och samverkan mellan olika aktörer i länet.

Pågående insatser

  • Bortom de blå bergen - konstpedagogik
  • KulturKraft
  • Bokstart Örebro län
  • Örebro län läser och skriver

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021