Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Örebro län är rikt när det gäller olika etniska kulturbakgrunder. 2017 var 16 procent av Örebro läns befolkning födda utomlands. 

Flest människor i länet har invandrat från Syrien, Irak, Finland och Somalia. Det finns även anknytning till andra länder genom tidigare generationers invandring.

Samtidigt konstaterar Myndigheten för kulturanalys att kultursektorn har en lägre andel personer med utländsk bakgrund anställda än vad den genomsnittliga svenska arbetsplatsen har.

Enligt Kulturanalys Norden har den mångkulturella kulturpolitiken varit långsam. Särskilt svårt har det varit att göra frågan om etnisk mångfald till en naturlig del av konst- och kulturpolitiken. Det har istället blivit ett spår vid sidan av med kortlivade, särskilda arrangemang och begränsade ekonomiska medel.

Den regionala uppföljningen visar att länets regionalt finansierade kulturaktörer i låg grad arbetar med etnisk mångfald.

Det här jobbar vi med

Möjligheten att ta del av, delta i och påverka kultur ska inte vara avhängigt etnisk eller språklig bakgrund. Ett jämlikt, inkluderande kulturliv innebär möjlighet till ett vitaliserat kulturliv där ökat internationellt utbyte är en viktig del.

Ett pilotprojekt med fokus på integration och nyanlända barn och unga har genomförts i länet. Utifrån resultatet av projektet kommer Region Örebro län att arbeta vidare för ett mer inkluderande kulturliv genom stödjande åtgärder och nätverksbygge.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021