Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet utifrån sina egna önskemål och oberoende av förutsättningar i olika skeden av livet. Det gäller oavsett vilka fysiska, psykiska eller kognitiva funktioner en person har.

Kulturplanen utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i kulturlivet på lika villkor som alla andra. De ska ha möjlighet att utveckla och använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga, i eget intresse och för samhällets berikande. De ska också ha rätt till erkännande av och stöd för sin särskilda kulturella och språkliga identitet. Tillgänglighet är en allmän princip när det gäller den fysiska miljön. Den gäller också information och kommunikation.

Det här jobbar vi med

Region Örebro län arbetar för att konventionen ska förverkligas och för att uppnå de funktionshinderpolitiska målen. Såväl tillgänglighet till kulturupplevelser som en ökad inkludering i länets kulturliv för personer med funktionsnedsättning är viktiga områden att utveckla. I Örebro län pågår en hel del arbete exempelvis hos de regionala kulturaktörerna kopplat till enkelt avhjälpta hinder, information och webbutveckling.

Utvecklingsområden

Det finns fortfarande många hinder i samhället för att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Hinder tas bort så att kulturlivet blir mer tillgängligt och jämlikt.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021