Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

I regeringens mål för kulturpolitiken anges att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

Det är inte möjligt att fördela tillgången till kultur helt rättvist, men det går att sträva mot ett så rikt kulturliv som möjligt i hela länet.

Bakgrund

Den professionella kulturen är inte jämnt fördelad i landet eller i länet. Det finns en koncentration av kulturinstitutioner och större kulturaktörer i storstadsregioner och centralorter, vilket i Örebro läns fall innebär centrala Örebro.

All kultur kan inte upplevas eller utövas i länets alla kommuner på grund av bristande kulturell infrastruktur. Det kan till exempel saknas arrangörer, pedagoger, scener och verkstäder.

Det här jobbar vi med

I arbetet spelar länets kommuner genom till exempel folkbibliotek och kulturskolor en central roll. Även folkbildningens och civilsamhällets verksamhet på mindre orter och på landsbygden är av stor betydelse.

Region Örebro län bidrar genom att vara med och finansiera kulturaktörer som verkar på olika platser i länet. Länets större regionala kulturinstitutioner är viktiga genom att de turnerar eller på andra sätt arbetar för att nå människor från hela länet. Den regionala främjandeverksamheten arbetar också för att stärka länets kulturella infrastruktur.

Utvecklingsområden

Vanliga utvecklingsområden är arrangörsutveckling, pedagogik samt kultur i länets förskolor och skolor. I arbetet för mer kultur i hela länet är samverkan mellan de olika aktörerna central.

Pågående insatser

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 december 2021