Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Den nationella jämställdhetspolitikens syfte är att uppnå en strukturell förändring som innebär samma villkor oavsett kön.

Det övergripande målet är att alla människor oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck ska ha samma makt och möjlighet att forma såväl samhället som sina egna liv.

Det här jobbar vi med

För att uppnå jämställdhetsmålet krävs att alla väger in ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete. Det behövs även medvetenhet om att jämställdhet påverkas av och samspelar med andra aspekter som etnicitet, socioekonomi, ålder, könsidentitet med mera.

Kulturen är ofta en föregångare när det gäller att ifrågasätta och synliggöra stereotypa könsroller. Precis som samhället i stort uppvisar dock även kultursektorn brister vad gäller jämställdhet mellan könen och synen på könsidentitet och könsuttryck. Metoo-rörelsen visar på en tystnadskultur som kräver handling.

Utvecklingsområden

För att på allvar bryta mönster och uppnå jämställdhet inom regional kultur krävs ett långsiktigt arbete som hänger ihop med andra delar av samhället och dess syn på kön, könsidentitet och könsuttryck.

Det kan handla om villkor som stärker jämställdhet vid politiska beslut, tjänsteutövning och bidragsansökningar.

Det kan innebära att länets regionalt finansierade kulturskapare arbetar för att nå publik/besökare som är underrepresenterade samt att diskussioner om representation förs inom professionerna.

Det kan också innebära arbete för att ledande positioner och styrelseposter i lika hög grad innehas av kvinnor som män.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021