Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kultur är en klassfråga. Idag påverkar socioekonomiska faktorer som privatekonomi och utbildningsnivå benägenheten att delta i och ta del av kulturupplevelser.

Det finns socioekonomiskt utsatta områden både på landsbygd och i stad. Det finns stora skillnader i ekonomiska uppväxtvillkor och därmed stor risk för ojämlik tillgång till kultur och fritidsaktiviteter för barn till föräldrar med låg inkomst.

Att leva en längre tid under förhållanden där inkomsterna bara räcker till det nödvändigaste hindrar barns möjligheter. Det formar barns förväntningar på framtiden och uppfattningen om tillhörighet i samhället. I Örebro län är barnfattigdom något högre än riksgenomsnittet. Barnfattigdomen varierar mellan olika kommuner men även inom kommunerna.

Äldre personer har generellt sett fått en bättre hälsa och lever längre, men samtidigt ökar de socioekonomiska skillnaderna. Andelen äldre med dålig ekonomi har ökat de senaste åren. Kvinnor lever generellt sett längre än män och har i regel dessutom lägre inkomst som pensionärer.

Socioekonomi handlar också om sociala barriärer, det vill säga ovana, normer och brist på positiva upplevelser. Det kan saknas förebilder och innehåll att identifiera sig med, vilket gör det svårt att känna delaktighet och intresse.

Det här jobbar vi med

Det behövs ett utvecklingsarbete inom det regionala kulturlivet för att ta bort hinder kopplade till ekonomi, bildningsnivå och klasstillhörighet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021