Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Biblioteksplaner

Enligt bibliotekslagen ska kommuner och regioner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Det är Kungliga Biblioteket som tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna som ska följa upp utformningen och användningen av biblioteksplanerna.

Biblioteksplanerna behöver inte se likadana ut eftersom olika kommuner och regioner bedriver biblioteksverksamhet i varierande omfattning. Planen bör dock ha en viss struktur för att det ska vara möjligt att följa upp verksamhetens utfall. Det bör finnas tydliga kopplingar mellan nivåerna i planen, en uppbyggnad som ger spårbarhet mellan de olika nivåerna av mål- och aktivitetsformuleringar och den eftersträvade förflyttningen i verksamheten.

Utgångspunkt för biblioteksplanen ska vara bibliotekslagen. Därtill kommer en beskrivning av biblioteksverksamheternas koppling till huvudmannens vision och mål. Det bör också finnas uppföljningsbara mål för biblioteksverksamheterna och beskrivning av aktiviteter för att uppnå dessa mål samt en beskrivning av hur uppföljningen ska göras.

Det här jobbar vi med

Genom råd och fortbildning till folkbibliotekens verksamhetsansvariga och medarbetare stödjer den regionala biblioteksverksamheten kommunerna i länet i arbetet med att ta fram biblioteksplaner.

Den regionala biblioteksverksamheten deltar i Kungliga Bibliotekets årliga konferenser ”Träffpunkt biblioteksplaner”.

Den regionala biblioteksverksamheten ska

1. Stödja folkbibliotekens arbete med mänskliga rättigheter, hållbarhet och demokrati

Delmål

Tillsammans med folkbiblioteken ska den regionala biblioteksverksamheten

 • verka för att deltagandet vid allmänna val ökar
 • verka för att mänskliga rättigheter implementeras i folkbiblioteksverksamheterna
 • stärka kunskapen om barnrättsfrågor

Indikatorer

 • Antal fortbildningstillfällen som berör målet
 • Antal projektbidrag som berör målet
 • Antal folkbibliotek som genomför barnrättsprövning/ barnbokslut för sin verksamhet
 • Antal kommunala biblioteksplaner eller verksamhetsplaner som beskriver folkbibliotekens arbete med
  - bibliotekslagens prioriterade grupper (personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska)
  - FN:s konvention om barnets rättigheter
  - mänskliga rättigheter
  - demokrati
 • Antal kommunala biblioteksplaner eller verksamhetsplaner som beskriver folkbibliotekens arbete med FN:s globala hållbarhetsmål.

Kontakter

Peter Alsbjer

Utvecklingsledare: Regionbibliotekarie

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 december 2021