Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Demokrati och mänskliga rättigheter

För fortsatt demokratisk samhällsutveckling är yttrandefriheten och kulturens fria ställning centrala. Det ska därför finnas förutsättningar för allas delaktighet i kultur- och samhällslivet oavsett var man bor och oavsett kulturell och social bakgrund. På så sätt skapas en attraktiv livsmiljö och livskvalitet i hela länet.

Ansök om Utvecklingmedel - folkbibliotek

Biblioteken har fått en särskild betydelse i och med att de, enligt bibliotekslagens portalparagraf, ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

I Örebro län bidrar de offentligt finansierade biblioteksverksamheterna, och inte minst folkbiblioteken, till den demokratiska utvecklingen och är krafter som överbygger gränser, skapar sammanhållning och ger människor mening i vardagen.

Det behövs en medvetenhet om att jämställdhet påverkas av och samspelar med andra aspekter, till exempel ålder, etnicitet, religiös tillhörighet, socioekonomi och funktionsnedsättning.

Det här jobbar vi med

Ett demokratiskt samhälle stödjer litteraturens och läsningens ställning. Folkbiblioteken kanaliserar detta stöd till läsarna och inspirerar till ett fördjupat läsande av kvalificerade texter. Ett djupläsande behövs för förmågan att förstå och lära av omvärlden. Utan förmåga till läsning under längre tid försvinner en möjlighet till förståelse av komplexa sammanhang och nyanser.

Folkbibliotek är en av de första samhällsinstitutioner som invandrare och flyktingar kommer i kontakt med. Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och främja de nationella minoriteternas rättighet att behålla och utveckla sin kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas.

Andelen äldre ökar i vårt län. Äldre personer har generellt sett fått en bättre hälsa och lever längre, men samtidigt ökar de socioekonomiska skillnaderna. Folkbibliotek och patientbibliotek kan bidra till att stärka det friska och skjuta upp funktionsnedsättningar genom att medverka i hälsofrämjande insatser som förbättrar livskvaliteten för den enskilde.

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv på lika villkor som alla andra. De ska ha möjlighet att utveckla och använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga, i eget intresse och för samhällets berikande. De ska också ha rätt till erkännande av och stöd för sin särskilda kulturella och språkliga identitet.

Utvecklingsområden

Utmaningen för folkbiblioteken är att

 • verka för att mänskliga rättigheter och barnrättsfrågor implementeras i verksamheterna
 • minska allmänhetens digitala utanförskap
 • få en ökad relevans för sina kommuninvånare
 • berättelsen om biblioteket får inte stanna vid den individuella relationen utan måste ses som en samhällsbyggande kraft

Den regionala biblioteksverksamheten ska

1. Stödja folkbibliotekens arbete med mänskliga rättigheter, hållbarhet och demokrati

Delmål

Tillsammans med folkbiblioteken ska den regionala biblioteksverksamheten

 • verka för att deltagandet vid allmänna val ökar
 • verka för att mänskliga rättigheter implementeras i folkbiblioteksverksamheterna
 • stärka kunskapen om barnrättsfrågor

Indikatorer

 • Antal fortbildningstillfällen som berör målet
 • Antal projektbidrag som berör målet
 • Antal folkbibliotek som genomför barnrättsprövning/ barnbokslut för sin verksamhet
 • Antal kommunala biblioteksplaner eller verksamhetsplaner som beskriver folkbibliotekens arbete med
  - bibliotekslagens prioriterade grupper (personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska)
  - FN:s konvention om barnets rättigheter
  - mänskliga rättigheter
  - demokrati
 • Antal kommunala biblioteksplaner eller verksamhetsplaner som beskriver folkbibliotekens arbete med FN:s globala hållbarhetsmål.

Kontakter

Eva-Carolin Carlbom

Utvecklingsledare: Bibliotek (barn och unga)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 december 2021