Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Demokrati

För fortsatt demokratisk samhällsutveckling är yttrandefriheten och kulturens fria ställning centrala.

Ansök om Utvecklingsmedel - folkbibliotek

Det ska därför finnas förutsättningar för allas delaktighet i kultur- och samhällslivet oavsett var man bor och oavsett kulturell och social bakgrund. På så sätt skapas en attraktiv livsmiljö och livskvalitet i hela länet.

Biblioteken har fått en särskild betydelse i och med att de, enligt bibliotekslagens portalparagraf, ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken förmedlar kunskap och ger förutsättningar för ett offentligt samtal där allmänheten fritt kan behandla gemensamma angelägenheter och utbyta åsikter. Bibliotekens roll som förmedlande och vägledande instans är av särskild betydelse för grupper som saknar ekonomiska eller andra möjligheter att själva skaffa efterfrågade medier. Bibliotekens verksamhet bidrar till att demokratin fördjupas genom att en välinformerad allmänhet får bättre möjligheter till insyn, inflytande och deltagande i den demokratiska processen. Samtidigt får berättelsen om biblioteket inte stanna vid den individuella relationen, biblioteken måste även ses som en samhällsbyggande kraft.

Det här jobbar vi med

I Örebro län bidrar de offentligt finansierade biblioteksverksamheterna, och inte minst folkbiblioteken, till den demokratiska utvecklingen och är krafter som överbygger gränser, skapar sammanhållning och ger människor mening i vardagen.

För samverkan och hantering av samhällsutmaningar är det viktigt med nätverk och mötesplatser för engagerad allmänhet och engagerade organisationer. Ett demokratiskt samhälle stödjer litteraturens och läsningens ställning. Folkbiblioteken kanaliserar detta stöd till läsarna och inspirerar till ett fördjupat läsande av kvalificerade texter. Ett djupläsande behövs för förmågan att förstå och lära av omvärlden. Utan förmåga till läsning under längre tid försvinner en möjlighet till förståelse av komplexa sammanhang och nyanser.

Utmaningar

Utmaningen för folkbiblioteken är att

 • verka för att mänskliga rättigheter och barnrättsfrågor implementeras i verksamheterna
 • minska allmänhetens digitala utanförskap
 • få en ökad relevans för sina kommuninvånare
 • berättelsen om biblioteket får inte stanna vid den individuella relationen utan måste ses som en samhällsbyggande kraft

Pågående insatser

Den regionala biblioteksverksamheten ska

1. Stödja folkbibliotekens arbete med mänskliga rättigheter, hållbarhet och demokrati

Delmål

Tillsammans med folkbiblioteken ska den regionala biblioteksverksamheten

 • verka för att deltagandet vid allmänna val ökar
 • verka för att mänskliga rättigheter implementeras i folkbiblioteksverksamheterna
 • stärka kunskapen om barnrättsfrågor

Indikatorer

 • Antal fortbildningstillfällen som berör målet
 • Antal projektbidrag som berör målet
 • Antal folkbibliotek som genomför barnrättsprövning/ barnbokslut för sin verksamhet
 • Antal kommunala biblioteksplaner eller verksamhetsplaner som beskriver folkbibliotekens arbete med
  - bibliotekslagens prioriterade grupper (personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska)
  - FN:s konvention om barnets rättigheter
  - mänskliga rättigheter
  - demokrati
 • Antal kommunala biblioteksplaner eller verksamhetsplaner som beskriver folkbibliotekens arbete med FN:s globala hållbarhetsmål.

Kontakter

Peter Alsbjer

Utvecklingsledare: Regionbibliotekarie

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 december 2021