Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Digital inkludering

I digitaliseringen ligger nyckeln till förändring i utveckling av bibliotekens uppgift och roll i samhället.

Digiteket - digital fortbildning för dig som jobbar på bibliotek

Om biblioteken ska behålla och öka sin relevans hos användarna är digital tillgänglighet den mest centrala frågan. Bibliotekens resurser måste göras möjliga att nå för användarna utifrån det sätt dessa söker kunskap i dag.

Många invånare befinner sig i ett digitalt utanförskap. Oavsett orsak begränsas deras bildningssträvanden, deras möjlighet att delta i samhället och kulturlivet eller deras möjlighet att ta del av patientinformation via 1177 Vårdguiden. Det handlar även om källkritik och datasäkerhet, om desinformation och att hantera falska nyheter. Äldre är en grupp som har pekats ut som särskilt sårbar i sammanhanget.

Det här jobbar vi med

En utmaning för länets folkbibliotek, patientbibliotek och folkhögskolebibliotek är att bidra till att den digitala klyftan minskar. En annan utmaning är att stärka bibliotekspersonalens digitala kompetenser och förutsättningar att möta den digitala omställningen.

Den regionala biblioteksverksamheten ska

2. stödja folkbibliotekens arbete med digitaliseringens effekter

Delmål

Tillsammans med folkbiblioteken ska den regionala biblioteksverksamheten

  • verka för ett minskat digitalt utanförskap
  • verka för att folkbibliotekens kunskaper ökar när de möter det digitala samhällets utmaningar

Indikatorer

  • Antal fortbildningstillfällen som berör målet
  • Antal projektbidrag som berör målet
  • Antalet kommunala biblioteksplaner eller verksamhetsplaner som beskriver hur folkbiblioteken arbetar med digital delaktighet och digital utveckling

Kontakter

Petra Jansson

Utvecklingsledare: Bibliotek

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 december 2021