Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Folkbibliotekens ökade relevans och breddat deltagande

Den regionala biblioteksverksamheten och folkbiblioteken samarbetar i projekt och processer för att öka folkbibliotekens relevans i sina lokalsamhällen.

Ansök om utvecklingsmedel - folkbibliotek

Eftersom folkbiblioteken ska vara tillgänliga för alla är en viktig del av både demokratiuppdraget och arbetet för mänskliga rättigheter att stärka folkbibliotekens relevans för alla kommuninvånare.

För att kunna inspirera till läslust, stärka litteraturens ställning och öka intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning och annan kulturell verksamhet behöver folkbibliotekens verksamhet upplevas som angelägen och intressant av sina målgrupper.

Det här jobbar vi med

Den regionala biblioteksverksamheten fungerar som ett resurscentrum för regional biblioteksutveckling med kommunernas folkbibliotek som primär målgrupp.

Den regionala biblioteksverksamheten erbjuder handledning, mentorskap och coaching. 

Folkbiblioteken får stöd till lokalt utvecklingsarbete genom projektmedel.

Ett arbetssätt för en ökad relevans är OF/BY/FOR ALL, som handlar om att involvera, bygga relationer och inkludera lokalsamhället i den egna verksamheten.

Den regionala biblioteksverksamheten ska

3. stödja folkbibliotekens arbete med relevans för sina kommuninvånare

Delmål

Tillsammans med folkbiblioteken ska den regionala biblioteksverksamheten

  • arbeta för att basen för allmänhetens användning av, och deltagande i, folkbibliotekens tjänsteutbud ska bli bredare och kvaliteten ökar
  • utveckla samverkan inom och utanför biblioteksområdet

Indikatorer

  • Antal fortbildningstillfällen som berör målet
  • Antal projektbidrag som berör målet
  • Antal kommunala biblioteksplaner eller verksamhetsplaner som beskriver hur folkbiblioteken verkar för att nå befintliga och nya målgrupper efter corona-pandemin
  • Antal kommuner som tillskriver folkbiblioteket rollen som samhällsviktig verksamhet efter corona-pandemin

Kontakter

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek och Litteratur

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 december 2021