Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Läsfrämjande

Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

Att alla kan läsa och förstå det de läser är en demokratifråga. Oavsett om läsningen sker via ögon, öron eller fingrar är läskunnighet och läsförståelse nödvändigt för att förstå och hantera omvärlden.

Läsning och de språkfärdigheter och insikter som följer av läsningen skapar förutsättningar för ett aktivt deltagande i det demokratiska samhället.

Det här jobbar vi med

Det är av största vikt att läsfrämjande insatser genomförs i så tidiga åldrar som möjligt. Att inspirera till läslust och en förbättrad språkutveckling är ett uppdrag för såväl den regionala biblioteksverksamheten som för patientbiblioteken och folkhögskolebiblioteken.

Pågående insatser

Den regionala biblioteksverksamheten ska

4. stödja folkbibliotekens arbete med läs- och litteraturfrämjande insatser

Delmål

Tillsammans med folkbiblioteken ska den regionala biblioteksverksamheten

  • stimulera och stödja folkbibliotekens läs- och litteraturfrämjande arbete
  • stärka folkbibliotekens och andra aktörers arbete med biblioterapi i Örebro län

Indikatorer

  • Antal fortbildningstillfällen som berör målet
  • Antal projektbidrag som berör målet
  • Antal kommunala biblioteksplaner eller verksamhetsplaner som beskriver hur folkbiblioteken ska främja läsning och tillgången till litteratur

Kontakter

Eva-Carolin Carlbom

Utvecklingsledare: Bibliotek (barn och unga)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 december 2021