Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Litteraturfrämjande

I bibliotekslagen står att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

Folkbiblioteken spelar en viktig roll som vägledare i sökandet efter information och olika konstnärliga uttryck, såsom litteratur, musik och film. Bibliotekens roll som förmedlande och vägledande instans är av särskild betydelse för grupper som saknar ekonomiska eller andra möjligheter att själva införskaffa eller hitta efterfrågade medier.

Det är motiverat att särskilt lyfta fram litteraturens ställning eftersom det, oavsett i vilka tekniska format den förmedlas, har en grundläggande betydelse för det demokratiska samtalet, för utbildning och forskning och för kulturell verksamhet.

Litteratur ska förstås i vid bemärkelse. Det innefattar alla genrer och tekniska format, både skön- och facklitterära böcker i fysiskt och digitalt format samt andra former i vilka det skrivna ordet förmedlas, till exempel tidningar och tidskrifter.

Det här jobbar vi med

Ett demokratiskt samhälle stödjer litteraturen och dess ställning, i Örebro län kanaliserar de offentligt finansierade biblioteken detta stöd till läsarna. Det gäller inte minst folkbiblioteken. Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

Uppdrag för den regionala biblioteksverksamheten är att stödja folkbiblioteken i sitt litteraturfrämjande arbete och vara ett verktyg för att nå målet om att alla ska ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

Det görs bland annat genom nätverk för länets folkbibliotekspersonal som jobbar läs- och litteraturfrämjande för vuxna, kompetensutveckling och handledning.

Den regionala biblioteksverksamheten samverkar med Litteratur Örebro län, och marknadsför under 2021 lokala författarskap tillsammans med folkbiblioteken i projektet Månadens författare.

Den regionala biblioteksverksamheten ska

stimulera och stödja folkbibliotekens litteraturfrämjande arbete i hela länet.

Indikatorer

  • En strategi för litteraturfrämjande verksamhet är framtagen tillsammans med folkbiblioteken.
  • Antal projektbidrag till folkbiblioteken där verksamhet som syftar till att stärka litteraturens ställning är ett kriterium för bidrag.
  • Antal litteraturfrämjande arrangemang på folkbiblioteken har ökat.

Kontakter

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek och Litteratur

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021