Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Metodutveckling

Den regionala biblioteksverksamheten eftersträvar ett uppsökande, utforskande och utvecklingsinriktat arbetssätt.

Det här jobbar vi med

För att genomföra den regionala biblioteksverksamheten använder sig Biblioteksutveckling Region Örebro län av en rad metoder och arbetsmodeller, som till exempel:

 • Projektmodeller
 • Omvärldsbevakning och –analys
 • Handledning, coaching och mentorskap
 • Taxonomier
 • Workshops
 • Fail Camp
 • Design Thinking for Libraries
 • Trim-tab

Mål och indikatorer för den regionala biblioteksverksamheten

Varje mål specificeras närmare i interna uppdragsbeskrivningar eller projektplaner. Målen är kopplade till bibliotekslagen, den regionala utvecklingsstrategin och kulturplanen.

Målen följs upp internt inom Kultur och ideell sektor samt externt till Myndigheten för kulturanalys och Statens kulturråd.

För att nå målen

 • finns en struktur för samverkan av, med och för folkbiblioteken
 • avsätts projektmedel till folkbibliotekens utvecklingsarbete
 • finns en taxonomi för prioriteringar i genomförandet av verksamheten
 • genomförs och förmedlas en strategisk omvärldsbevakning inom och utanför biblioteksområdet
 • finns ett särskilt fokus på folkbibliotekens verksamhetsansvariga
 • erbjuds fortbildningar av, med och för folkbibliotekspersonal inom en rad områden
 • ingår den regionala biblioteksverksamheten i en rad regionala, nationella och internationella nätverk för biblioteksutveckling
 • arbetar den regionala biblioteksverksamheten tillsammans med länets folkbibliotek fram handlingsplaner eller strategier för gemensamma åtaganden och mål utifrån bibliotekslagen. Handlingsplanerna beskriver de aktiviteter som ska ske inom området och visar på vem som ska gör vad, när och hur
 • eftersträvar den regionala biblioteksverksamheten ett uppsökande, utforskande och utvecklingsinriktat arbetssätt.

Kontakter

Peter Alsbjer

Utvecklingsledare: Regionbibliotekarie

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021