Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kultur och hälsa

Kultur är viktigt för folkhälsan. Kulturens roll inom hälso- och sjukvården väcker allt större intresse och flera undersökningar och studier bekräftar kulturens betydelse för hälsan.

Forskning har visat att kulturaktiviteter som till exempel musik, litteratur eller dans kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Kultur kan också vara en resurs i förebyggande arbete och rehabiliteringsarbete.

Det här jobbar vi med

Kultur och hälsoområdet arbetar framförallt med kunskapsspridning och samverkan samt ger stöd till verksamheter och projekt. Insatserna rör främst äldre, personer med funktionsnedsättning samt barn- och unga.

Överenskommelser med kommuner och civilsamhälle

Region Örebro län har sedan lång tid överenskommelser med länets kommuner, Örebro Läns Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Örebro och Örebro Läns Bildningsförbund om samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i länet. Syftet med överenskommelserna är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i länet. Den ideella sektorn är en viktig aktör i det arbetet.

Förebyggande hälsoarbete

Ett systematiskt utvecklingsarbete, Dans för hälsa, pågår för att minska psykisk ohälsa bland ungdomar. Regionen ger stöd till organisationer och kommuner genom utbildning, processtöd för implementering av en evidensbaserad dansmetod samt startbidrag så att fler organisationer och kommuner får möjligheter att starta upp verksamheter i länet.

Inom kultur och hälsoområdet har Region Örebro län de senaste åren:

  • initierat ett internt nätverk för kultur och hälsa med representanter från regional utveckling samt hälso- och sjukvården.
  • genomfört en kartläggning av kommunernas arbete med kultur för äldre.
  • initierat samverkan för äldres tillgång till kultur i kommunerna. 
  • tagit fram en handlingsplan för personer med funktionsnedsättning och deras tillgänglighet och delaktighet till kultur.
  • genomfört metodutvecklingsprojektet Shared Reading (fortbildningsinsats och forskning i samarbete med Örebro universitet).
  • tagit fram handlingsplan för Kultursamverkan region kommun 2020-2023.

Region Örebro län vill 2020–2023

att arbetet med kultur och hälsa i Örebro län ska

  • stärka samverkan mellan hälso- och sjukvård och kulturområdet i länet.
  • inspirera aktörer och organisationer (inom såväl kultur som hälsoområdet) till hälsofrämjande arbete genom kultur.
  • bidra med lärande om kulturens betydelse för människors hälsa och aktuell forskning inom kultur och hälsoområdet.
  • verka för implementering av kultur i verksamheter inom vård/omsorg/folkhälsa.

Önskvärt läge 2030 enligt den regionala utvecklingsstrategin

En god, jämlik och jämställd hälsa med goda livsvillkor och levnadsvanor där
alla känner delaktighet, tillit och sammanhang.

Området kultur och hälsa

Området kultur och hälsa är tvärsektoriellt och avser främst kultursektorns samverkan genom insatser där kultur används inom sjukvårds-, omsorgs- eller folkhälsoområdet.

Kontakter

Anette Granberg

Utvecklingsledare: Kultur och hälsa, Samverkan och implementering

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 juni 2021