Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Partnerskapet för sociala innovationer

Partnerskapet för sociala innovationer (PSI) är ett nätverk som består av organisationer från civilsamhället och offentlig verksamhet i Örebro län. Vi stärker förutsättningarna för sociala innovationer i Örebro län så att vi kan möta samhällsutmaningar och bidra till en hållbar utveckling.

Partnerskapet för sociala innovationer är ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte om samhällsutmaningar och sociala innovationer. Vi 
erbjuder projektstöd och ger råd och stöd för utveckling av sociala innovationer.

Partnerskapet för sociala innovationer finns sedan år 2015 och vi samlar ungefär 40 verksamheter och organisationer.

Det är arbetsutskottet hos PSI som ansvarar för den löpande planeringen av verksamheten.

PSI Logga.png

Vad är en social innovation?

En social innovation är en ny idé, ny tjänst eller ny modell som tar itu med behov och utmaningar i samhället, exempelvis integration, folkhälsa och hållbarhetsfrågor. Sociala innovationer är bra för både individer och samhället, eftersom de kan hjälpa till att lösa sådana utmaningar.

Samhällssamtalet

Under 2021 arrangerar Partnerskapet för sociala innovationer fyra samhällssamtal på olika teman i samverkan med organisationer inom partnerskapet.

De flesta samhällssamtalen filmas och publiceras på den här sidan så att du kan ta del av dem i efterhand.

6 oktober kl 15-17: Hur skapar vi en inkluderande arbetsmarknad för unga som varken arbetar eller studerar?

Om samhällssamtalet

Mötesdeltagare i ett konferensrum

Samhällssamtalet är en mötesplats för det offentliga, företag och civilsamhälle där vi tillsammans fokuserar och identifierar aktuella samhällsutmaningar utifrån våra respektive kunskaper och perspektiv.

Samhällssamtalet är en grund för att bygga nätverk, skapa allianser, utveckla samverkansprojekt och ta till vara idéer som är till nytta för medborgare och samhället i stort.

Tidigare samhällssamtal

Film 19 april

26 maj kl 16-18: Att agera tillsammans för att möta samhällsutmaningar

Presentation 26 maj - länk kommer

Program

Tillit är den goda sammanhållande kraften mellan människor. I ett tillitsfullt klimat kan kompetens och kreativitet tillvaratas och grunden för ett öppet, demokratiskt samhälle växa fram.

Några frågor som kommer att belysas under samhällssamtalet är:

 • Varför är tillit viktigt för personer i behov av välfärdens tjänster?
 • Vad behöver utvecklas hos våra offentliga aktörer för att öka tilltron och tilliten till välfärdens tjänster?
 • Vad kan man göra för att stärka tilliten i en organisation eller myndighet?
 • Vad innebär tillitsbaserad styrning?
I samtalspanelen deltar

Anna Lexelius, Förbundschef i Samordningsförbundet Östra Södertörn, tidigare huvudsekreterare i Tillitsdelegationen

Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin, tidigare förbundsordförande för Verdandi och representant i referensgruppen som följde utarbetandet av förslaget till ny socialtjänstlag

Monika Berg, docent och lektor i sociologi och verksam som forskare inom miljösociologi vid Örebro universitet. Bedriver även forskning om välfärdsstatens organisering och dess inverkan på förtroendeskapande processer

Moderator

Samtalet modereras av Lisa Örnéus, Finsam Lekeberg-Örebro.

Arrangörer

Finsam Lekeberg-Örebro, Stiftelsen Activa, Verdandi, Örebro universitet, Region Örebro län samt Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.

00:00:00 Introduktion: Lisa Örnéus, Finsam Lekeberg-Örebro
00:02:12 Presentation och frågor: Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin, Verdandi
00:37:55 Presentation och frågor: Monika Berg, Örebro universitet
01:06:36 Presentation och frågor: Anna Lexelius, Samordningsförbundet Östra Södertörn
01:36:50 Frågestund och avslutning: Lisa Örnéus, Finsam Lekeberg-Örebro

Hur interagerar olika samhällsaktörer för att tillsammans identifiera behov och utveckla lösningar? 

Innovativ samverkan i Sverige

Malin Lindberg, professor vid Luleå Tekniska universitet, introducerar temat och lyfter särskilt fram innovativ samverkan för arbetsinkludering utifrån ett aktuellt FORTE-finansierat forskningsprojekt.

För ett innovativt, hållbart och attraktivt Västerbergslagen

Petra Holmlund, kommunikatör och projektledare på Samarkand 2015 berättar om ett unikt samarbete i bolagsform i Ludvika och Smedjebacken som samlar ett 50-tal aktörer från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.

Gruppsamtal
1. Hur tar vi vara på civilsamhällets engagemang?

I projektet CROSS skapar vi tillsammans en modell för hälsofrämjande och proaktiv samverkan mellan kommuner, närsjukvård och civilsamhälle. Sektorernas olika utgångspunkter kan skapa hinder i samverkan men är också möjliggörare för alternativa arbetssätt. Vad behövs för att vi ska kunna ta vara på det lokala civilsamhällets engagemang och fria vilja att agera kring samhällsutmaningar? Johanna Ek är projektledare i Region Örebro län.

Samtalsledare: Johanna Ek

2. Gör skillnad för barn i ekonomisk utsatthet!

Nära tolv procent av alla barn 0-17 år i Örebro län lever i ekonomiskt utsatta hushåll, vilket innebär en ökad risk för sjukdom och psykisk ohälsa. Hur kan vi samverka för att möta effekterna av barnfattigdom i länet och på vilket sätt kan vi göra strukturella förändringar utifrån allas lika värde? Maria Lindborg genomför på regionens uppdrag en förstudie kring barnfattigdom i länet.

Samtalsledare: Maria Lindborg

3. Landsbygden behöver eldsjälar – vad behöver eldsjälarna för att orka?

Alf Wikström har under många år varit en av Bredsjös eldsjälar, en ständig pådrivare för arbete, kultur och livskraftiga näringar i Hällefors med omnejd. Vad behöver landsbygdens eldsjälar för att orka i längden? Hur kan vi hjälpas åt att stötta lokal utveckling?

Samtalsledare: Alf Wikström

4. Vem skapar en fungerande delningsekonomi?

För att möta klimatutmaningarna behöver vi göra något åt våra konsumtionsmönster. En väg framåt är att främja en ekonomi där vi delar på våra tillgångar. Uppdraget är dock ingens – medan ansvaret är allas. Så hur kommer vi igång med delningsekonomiska initiativ i Örebro län? Andreas Sävenstrand är miljöstrategpå Örebro kommun.

Samtalsledare: Andreas Sävenstrand

Moderator

Samtalet modereras av Anders Hagman, Svenska kyrkan Västerås stift.

Arrangörer

Coompanion, Svenska kyrkan, Örebro kommun, Örebro universitet, Region Örebro län samt Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.

Du som vill ha råd och metodstöd kring sociala innovationer kan vända dig till:

Coompanion, Stiftelsen Activa är några organisationer inom PSI som har till huvuduppgift att ge råd och stöd i framväxten av sociala innovationer.

Har du en projektidé?

Kontakta PSI för att

 • få tips om lämplig rådgivare i det innovationsstödjande systemet
 • utveckla idéer och formulera projektansökningar tillsammans med oss 
 • få information om aktuella nationella, europeiska och internationella utlysningar

Parter inom PSI som driver projekt kan få stöd från partnerskapet med

 • projektansökningar och samordning av projekt. Ofta kan flera parter inom PSI samverka kring gemensamma ansökningar.
 • PSI kan fungera som en regional referensgrupp i projekt eller som en så kallad ”stakeholder group” i europeiska och internationella ansökningar.

Kontakta oss

Har din organisation en projektidé som ni söker samverkansparter till? Eller har ni andra frågor om projektstöd? Kontakta någon av representanterna i PSI's arbetsutskott.

 • Askersunds kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Hällefors kommun
 • Karlskoga kommun
 • Kumla kommun
 • Laxå kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Ljusnarsbergs kommun
 • Örebro kommun
 • Arbetsförmedlingen
 • Finsam/Samordningsförbundet Karlskoga-Degerfors
 • Finsam/Samordningsförbundet Lekeberg-Örebro
 • Finsam/Samordningsförbundet Sydnärke
 • Länsstyrelsen
 • Region Örebro län
 • Örebro universitet
 • ABF
 • Bilda
 • Bredsjö kulturkooperativ
 • Coompanion
 • Friluftsfrämjandet
 • Hela Sverige ska leva
 • Hällefors folkhögskola
 • Konstfrämjandet Bergslagen
 • Mikrofonden Mälardalen
 • Möckelnföreningarna
 • NBV
 • RF-Sisu Örebro län
 • Stiftelsen Activa
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Svenska kyrkan
 • Verdandi Örebro
 • Zinkgruvan Mining
 • Örebro läns bildningsförbund
 • Örebro rättighetscenter
 • Örebro stadsmission

Under 2021 ingår följande parter/personer i arbetsutskottet:

 • Coompanion, Anders Johansson
 • Finsam/Samordningsförbundet Örebro-Lekeberg, Lisa Örneus
 • Hela Sverige ska leva, Åse Classon
 • Region Örebro län, Anders Bro
 • Region Örebro län, Mona Hedfeldt (sammankallande)
 • Stiftelsen Activa, Lotta Karlsson-Andersson
 • Svenska kyrkan, Anders Hagman
 • Verdandi, Åse Sundqvist
 • Örebro universitet, Pia Ridderby

Under 2020 tog Partnerskapet för sociala innovationer fram en verksamhetsplan för 2021-2026. Varje år tar vi fram en aktivitetslista för det kommande året.

Kontakter

Anders Bro

Utvecklingsledare: Social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 augusti 2021