Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Partnerskapet för sociala innovationer

Partnerskapet för sociala innovationer är en grupp som består av organisationer från civilsamhället och offentlig verksamhet i Örebro län. Vi arbetar för att stötta personer och verksamheter som arbetar för att lösa olika utmaningar i samhället.

Om Partnerskapet för sociala innovationer

Partnerskapet för sociala innovationer finns sedan år 2015 och vi samlar ungefär 40 verksamheter och organisationer.

Aktuellt 2021

Under 2021 arrangerar Partnerskapet för sociala innovationer fyra samhällssamtal på olika teman i samverkan med organisationer inom partnerskapet.

26 maj: Att agera tillsammans i hanteringen av samhällsutmaningar

Vad är en social innovation?

En social innovation är en ny idé, ny tjänst eller ny modell som tar itu med behov och utmaningar i samhället, exempelvis integration, folkhälsa och hållbarhetsfrågor. Sociala innovationer är bra för både individer och samhället, eftersom de kan hjälpa till att lösa sådana utmaningar.

Tidigare samhällssamtal

Vi arrangerar fyra samhällssamtal på olika teman under 2021.

Samhällssamtalen filmas och publiceras på den här sidan så att du kan ta del av dem i efterhand.

19 april: Hur bygger vi en ökad tillit i välfärden?

00:00:00 Introduktion: Lisa Örnéus, Finsam Lekeberg-Örebro
00:02:12 Presentation och frågor: Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin, Verdandi
00:37:55 Presentation och frågor: Monika Berg, Örebro universitet
01:06:36 Presentation och frågor: Anna Lexelius, Samordningsförbundet Östra Södertörn
01:36:50 Frågestund och avslutning: Lisa Örnéus, Finsam Lekeberg-Örebro

 

Tillit är den goda sammanhållande kraften mellan människor. I ett tillitsfullt klimat kan kompetens och kreativitet tillvaratas och grunden för ett öppet, demokratiskt samhälle växa fram.

Några frågor som kommer att belysas under samhällssamtalet är:

 • Varför är tillit viktigt för personer i behov av välfärdens tjänster?
 • Vad behöver utvecklas hos våra offentliga aktörer för att öka tilltron och tilliten till välfärdens tjänster?
 • Vad kan man göra för att stärka tilliten i en organisation eller myndighet?
 • Vad innebär tillitsbaserad styrning?

I samtalspanelen deltar

Anna Lexelius, Förbundschef i Samordningsförbundet Östra Södertörn, tidigare huvudsekreterare i Tillitsdelegationen

Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin, tidigare förbundsordförande för Verdandi och representant i referensgruppen som följde utarbetandet av förslaget till ny socialtjänstlag

Monika Berg, docent och lektor i sociologi och verksam som forskare inom miljösociologi vid Örebro universitet. Bedriver även forskning om välfärdsstatens organisering och dess inverkan på förtroendeskapande processer

Moderator

Samtalet modereras av Lisa Örnéus, Finsam Lekeberg-Örebro.

Arrangörer

Finsam Lekeberg-Örebro, Stiftelsen Activa, Verdandi, Örebro universitet, Region Örebro län samt Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.

Hur interagerar olika samhällsaktörer för att tillsammans identifiera behov och utveckla lösningar? 

Innovativ samverkan i Sverige

Malin Lindberg, professor vid Luleå Tekniska universitet, introducerar temat och lyfter särskilt fram innovativ samverkan för arbetsinkludering utifrån ett aktuellt FORTE-finansierat forskningsprojekt.

För ett innovativt, hållbart och attraktivt Västerbergslagen

Petra Holmlund, kommunikatör och projektledare på Samarkand 2015 berättar om ett unikt samarbete i bolagsform i Ludvika och Smedjebacken som samlar ett 50-tal aktörer från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.

Gruppsamtal

1. Hur tar vi vara på civilsamhällets engagemang?

I projektet CROSS skapar vi tillsammans en modell för hälsofrämjande och proaktiv samverkan mellan kommuner, närsjukvård och civilsamhälle. Sektorernas olika utgångspunkter kan skapa hinder i samverkan men är också möjliggörare för alternativa arbetssätt. Vad behövs för att vi ska kunna ta vara på det lokala civilsamhällets engagemang och fria vilja att agera kring samhällsutmaningar? Johanna Ek är projektledare i Region Örebro län.

Samtalsledare: Johanna Ek

2. Gör skillnad för barn i ekonomisk utsatthet!

Nära tolv procent av alla barn 0-17 år i Örebrolän lever i ekono-misktutsatta hushåll, vilket innebär en ökad risk för sjukdom och psykisk ohälsa. Hur kan vi samverka för att möta effekterna av barnfattigdom i länet och på vilket sätt kan vi göra strukturella förändringar utifrån allas lika värde? Maria Lindborg genomför på regionens uppdrag en förstudie kring barnfattigdom i länet.

Samtalsledare: Maria Lindborg

3. Landsbygden behöver eldsjälar – vad behöver eldsjälarna för att orka?

Alf Wikström har under många år varit en av Bredsjös eldsjälar, en ständig pådrivare för arbete, kultur och livskraftiga näringar i Hällefors med omnejd. Vad behöver landsbygdens eldsjälar för att orka i längden? Hur kan vi hjälpas åt att stötta lokal utveckling?

Samtalsledare: Alf Wikström

4. Vem skapar en fungerande delningsekonomi?

För att möta klimatutmaningarna behöver vi göra något åt våra konsumtionsmönster. En väg framåt är att främja en ekonomi där vi delar på våra tillgångar. Uppdraget är dock ingens – medan ansvaret är allas. Så hur kommer vi igång med delningsekonomiska initiativ i Örebro län? Andreas Sävenstrand är miljöstrategpå Örebro kommun.

Samtalsledare: Andreas Sävenstrand

Moderator

Samtalet modereras av Anders Hagman, Svenska kyrkan Västerås stift.

Arrangörer

Coompanion, Svenska kyrkan, Örebro kommun, Örebro universitet, Region Örebro län samt Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.

Om samhällssamtalen

Samhällssamtalet är avsett att vara en mötesplats för det offentliga, företag och civilsamhälle där vi tillsammans fokuserar och identifierar aktuella samhällsutmaningar utifrån våra respektive kunskaper och perspektiv.

Samhällssamtalet ska utgå från reella behov samt ha en stark koppling till användare. Samhällssamtalet är en grund för att bygga nätverk, skapa allianser, utveckla samverkansprojekt och ta till vara idéer som är till nytta för medborgare och samhället i stort.

Under 2020 har Partnerskapet för sociala innovationer arbetat med att utveckla sin organisation. Detta har vi gjort genom att se över våra gemensamma aktiviteter och tagit fram en verksamhetsplan och en aktivitetslista.

Parter

 • Askersunds kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Hällefors kommun
 • Karlskoga kommun
 • Kumla kommun
 • Laxå kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Ljusnarsbergs kommun
 • Örebro kommun
 • Arbetsförmedlingen
 • Länsstyrelsen
 • Region Örebro län
 • Örebro universitet
 • ABF
 • Stiftelsen Activa
 • Bilda
 • Coompanion
 • Finsam/Samordningsförbundet Karlskoga-Degerfors
 • Finsam/Samordningsförbundet Sydnärke
 • Friluftsfrämjandet
 • Hela Sverige ska leva
 • Hällefors folkhögskola
 • Konstfrämjandet Bergslagen
 • Mikrofonden Mälardalen
 • Möckelnföreningarna
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Svenska kyrkan
 • Verdandi Örebro
 • RF-Sisu Örebro län
 • Örebro läns bildningsförbund
 • Zinkgruvan Mining
 • NBV
 • Örebro stadsmission

Kontakter

Anders Bro

Utvecklingsledare - social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare - civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 maj 2021