Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

RaiSE - Stärk sociala företags konkurrenskraft

Vi stärker konkurrenskraften för arbetsintegrerande sociala företag genom att förbättra våra regionala policys.

Sociala företag har stor potential att skapa fler och bättre arbetsplatser samtidigt som man arbetar med stora samhällsutmaningar. Region Örebro län samarbetar internationellt med erfarenhetsutbyte och lärande kring sociala företag inom EU i samverkansprojektet RaiSE.

Utveckling genom erfarenhetsutbyte

Samarbetet med parterna i projektet utgår från våra regionala utvecklingsstrategier. Under projekttiden utbyter vi erfarenheter, analyserar och diskuterar hur dessa policys kan vidareutvecklas så att de stärker konkurrenskraften för arbetsintegrerande sociala företag.

Viktiga delar i projektet är regionala analyser av arbetsintegrerande sociala företag och deras förutsättningar, erfarenhetsutbyten och diskussioner kring goda exempel. I varje region finns det också en så kallad Stakeholder Group, det vill säga en samling aktörer som på olika sätt berörs eller har ett intresse av frågor om arbetsintegrerande sociala företag.

Om RaiSE

Region Örebro län är sedan januari 2017 projektpartner i det internationella samverkansprojektet RaiSE (Enhancing social enterprises competitiveness through improved business support strategies). Sex regioner i Europa deltar. Projektet finansieras av Interreg Europe.

Projektperioden är 4,5 år och sträcker sig från den 1 januari 2017 till den 30 juni 2021.

Beslut att projektet förlängs

RaiSE-projektet har beviljats en ettårig förlängning. Från och med september 2021 kommer Region Örebro län tillsammans med de övriga parterna i projektet fördjupa sig i hur regionala policies för sociala företag har förändrats i samband med Covid-19. Förlängningen avslutas i augusti 2022.

Den svenska gruppen

Den svenska gruppen utgörs av Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län. Partnerskapet består av drygt 25 organisationer från offentlig verksamhet och civilsamhälle.

RaiSE-projektet diskuteras löpande inom Partnerskapet och representanter för Partnerskapet deltar också på projektets olika möten. Kommande projektmöten äger rum i Budapest, Bologna, Mayo och Örebro.

Projektets organisation

Projektet leds av Catalan Agency for Business Competitiveness (ACCIO) i Spanien. Vid sidan av Region Örebro län ingår IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd for the Development of the Industry från Ungern, Innovation & Management Centre Limited (WestBIC) från Irland, ERVET – Emilia-Romana Economic Development Agency L.t.d. från Italien samt Center for Social Innovation från Österrike. Den sistnämnda organisationen ingår som en rådgivande och metodstödjande part.

Kontakter

Anders Bro

Utvecklingsledare: Social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 oktober 2021