Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vårt uppdrag kring civilsamhälle och social ekonomi

För civilsamhällsfrågor är kulturnämnden ansvarig politisk instans.

Område kultur och ideell sektor inom förvaltningen Regional utveckling ansvarar för att driva utvecklingsarbete inom kultur och civilsamhälle utifrån politiska styrdokument och beslut.

Här kan du läsa mer om vårt arbete och de politiska styrdokumenten Regional utvecklingsstrategi (RUS) och Handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi.

Ett starkt civilsamhälle

Ett starkt civilsamhälle i Örebro län bidrar till den demokratiska utvecklingen där specifika intressen kan drivas. Föreningsliv ger människor gemenskap, engagemang och skapar mening i vardagen. Föreningar är självständiga aktörer, som kompletterar offentliga och privata aktörer.

Region Örebro län vill skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle. En viktig uppgift för Region Örebro län är därför att arbeta med ett föreningsstöd till organisationer inom civilsamhället. Stödet riktas till föreningar och studieförbund med länsomfattande verksamhet.

Strategiska inriktningar

Strategiska inriktningar enligt den regionala utvecklingsstrategins prioriterade område Social sammanhållning och demokrati är att skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle och en stark folkbildning som bidrar till demokrati och social sammanhållning samt att stärka den sociala ekonomin genom ökat fokus på arbetsintegrerade sociala företag och socialt ansvarsfull upphandling.

Partnerskapet för sociala innovationer

Ett forum där offentlig verksamhet och civilsamhälle möts i länet är Partnerskapet för sociala innovationer, som koordineras av Region Örebro län.

Partnerskapets syfte är att skapa och stärka förutsättningar för sociala innovationer i Örebro län för att möta samhällsutmaningar och bidra till en hållbar utveckling.

Målet med partnerskapet är att utgöra ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte om samhällsutmaningar och sociala innovationer, att främja samverkan och erbjuda projektstöd samt att erbjuda råd och stöd för utvecklingen av sociala innovationer.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 april 2021