Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Örebro läns kulturplan 2020-2023

Kulturplanen visar Region Örebro läns prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen. Den är ett verktyg för dialog och samverkan med myndigheter och kommuner samt aktörer inom de konst- och kulturområden som ska utvecklas. Den fungerar också som grunden för Region Örebro läns förhandlingar om statliga medel via kultursamverkansmodellen.

Örebro läns kulturplan 2020–2023 är framtagen av Region Örebro län i dialog med kulturinstitutioner, kommuner, professionella kulturskapare, civilsamhället samt andra samhällsområden utifrån den regionala utvecklingsstrategin.

Kulturplanen har beslutats politiskt av Region Örebro län och har godkänts av Statens kulturråd. Kulturplanen revideras och följs upp årligen.

Kulturplanens innehåll i korthet

Regionalpolitiska inriktningar

  • Solidariskt fördelad kultur och
  • Kultur och hälsa.

Eftersom det handlar om offentlig finansiering ska människors olika bakgrund eller förutsättningar inte påverka möjligheten att delta i kulturlivet. Kulturen ska vara solidariskt fördelad i samhället.

Den regionalt finansierade kulturen kan, om den görs tillgänglig för fler, vara med och främja en mer jämlik hälsa.

Kultur – med regional finansiering

Här listas de aktörer som finansieras av Region Örebro län, och en kortfattad uppdragsbeskrivning samt det utvecklingsmål som gäller för 2020–2023.

På www.regionorebrolan.se hittar du aktörernas uppdrag och mål

Människan – kultur som mänsklig rättighet

Här fördjupas bilden av kulturplanens inriktning: solidariskt fördelad kultur utifrån de sex perspektiven Hela länet, Jämställdhet, Socioekonomi, Barn, Etnisk och språklig bakgrund samt Funktionsnedsättning.

Läs mer om Region Örebro läns arbete med ett jämlikt och jämställt kulturliv 

Samhället – kultur i samspel

Här beskrivs samhällsområden där kultur kan bidra till utveckling. Läs om de gemensamma utvecklingsmål för samverkan mellan kultur och andra samhällsområden samt för Region Örebro län och länets kommuner.

Läs mer om Kultur och andra samhällsområden

Kulturplanens olika funktioner

Kulturplanen är

  1. en ansökan om statliga kulturmedel inom kultursamverkansmodellen för av staten särskilt utpekade områden,
  2. en beskrivning av Region Örebro läns arbete med kultur,
  3. en beskrivning av en gemensam kulturutveckling i länet i samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer,
  4. en handlingsplan till den regionala utvecklingsstrategin.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 oktober 2021