Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Lokadagarna

Lokadagarna är en mötesplats för Partnerskapet för regional utveckling. Här förs samtal och vi hämtar inspiration för regionens utveckling.

Temat för årets Lokadagar var: Hur påverkas det regionala utvecklingsarbetet av omvärldshändelser?. Det var främst två frågor vi fokuserade på:

 • Hur påverkas länets förutsättningar?
 • Hur bygger vi utvecklingskapacitet?

Filmade föreläsningar från Lokadagarna

Omvärldsspaning och utvecklingskapacitet var ledorden för Lokadagarna 2022. Under rubriken omvärldsspaning talade Olle Grünewald, analytiker på Tillväxtverket, om läget i Sverige. Om läget i länet talade Malin Lindqvist, analytiker, och Johan Södergren, utvecklingsledare på Regional utveckling. Till sist fick vi en spaning på EU-nivå av Gordon Hahn, utvecklingsledare Regional utveckling, och Johanna Bond, kontorschef Central Sweden European Office. Alla tre föreläsningar är tillgängliga som film.

Av rättighetsskäl kan vi inte publicera filmerna med Klara Palmberg Broryd.

Filmerna är automattextade

Föreläsningarna är automattextade. Det innebär att texten kan innehålla fel. Du väljer själv om du vill titta med text eller utan genom att klicka på ikonen CC, dolda undertexter (Closed Captions eller cc på engelska). 

Tema omvärld

Läget i Sverige – fokus svensk ekonomi

Olle Grünewald, analytiker, Tillväxtverket, gör en omvärldsanalys. Svensk ekonomi påverkas av olika egna förmågor såsom företagens produktivitet, kompetensförsörjning och förmågan till omställning i spåren av klimatutmaningar, men även ett antal omvärldshändelser i form av pandemin och kriget i Ukraina med efterföljande sanktioner har påverkat och påverkar svensk ekonomi. Hur ser svensk ekonomi ut och vilka utmaningar och möjligheter kan identifieras?

Så påverkas det regionala utvecklings- och näringslivsarbetet av kriser

Malin Lindqvist och Johan Södergren: Regionalt utvecklingsarbete är ofta långsiktigt, men ibland förändras förutsättningarna snabbt. Coronapandemin och Ukrainakriget påverkar vårt samhälle och näringsliv på ett sätt ingen kunde förutspått. Vad händer, hur påverkas länet, hur jobbar vi med regional utveckling i all ovisshet och vad lär vi oss?

Hur reagerar EU på omvärldshändelser och vad betyder det för oss?

Gordon Hahn och Johanna Bond: Coronapandemin och Ukrainakriget har förändrat EU i grunden och gett samarbetet under de senaste två åren en helt ny riktning. Är dessa förändringar tillfälliga eller blir de bestående? I våras avslutades en stor europeisk framtidskonferens där medborgarpaneler presenterat visioner för EU, nu inleds samtalet om EU:s fleråriga budget. Vilka är rekommendationerna om EU:s framtida prioriteringar och vad kan vi förvänta oss av förslaget till budget?

Tema utvecklingskapacitet

Så bygger Helsingborg utvecklingskapacitet?

Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborg, blivande vd SKR Framgångsfaktorer ifrån arbetet i Helsingborg i att utforska nya vägar framåt för en hållbar stad, där livskvalitet står högst på listan. Så blir innovation och samarbete en grogrund för allmänna lösningar till planetens stora utmaningar. Palle delar sina visioner inför uppdraget på SKR.

Expeditionen Barn och ungas möte med sin framtid

Daniel Berglund, utvecklingsledare Regional utveckling, berättar om expeditionen som mött barn från förskolan till gymnasiet i olika delar av länet.

Resan att bli en av Europas mest innovativa städer

På årets Lokadagar berättade Palle Lundberg om utvecklingsresan Helsingborg gjort för att bli en av Europas mest innovativa städer. En resa där alla chefer och medarbetare har varit delaktiga. Även politikerna och fackliga företrädare har varit med. En avgörande faktor var den ”hjärttransplantation” Helsingborg gjorde när de gick från balanserad styrning till tillitsbaserad styrning.

– Vi ville skapa handlingskraft för medarbetarna. Den balanserade styrningen med över 200 mål skapade blodproppar så hjärtat hade inte kraft att pumpa ut styrningen till hela organisationen. Återrapporteringen blev fylleriuppgifter, menar Palle.

Så här beskriver Palle tillitsbaserad styrning på handens fem fingrar:

 1. Tydliggöra uppdraget – för alla
 2. Skapa en engagerande målbild
 3. Gör en skarp nulägesanalys
 4. Prioritera och sätt tydliga mål
 5. Följ upp med verksamhetsdialoger

– Vi har utveckla en modig och tillåtande kultur. Flera gånger har vi skickat chefer och politiker på träningsläger för att öva, säger Palle.

Struktur, kultur och förmåga

Tre ord har varit ledande för Helsingborg: struktur, kultur och förmåga. Palle gör några nedslag under redan och visar hur kommunen jobbat med detta.

Struktur

Skapa tydlig riktning och struktur för att visa vart vi vill. Alla partier i fullmäktige ställde sig bakom en vision: Helsingborg ska vara staden som vill och vågar!. Till den finns en beskrivande text som visar hur politikerna vill att staden ska utvecklas.

Visionen har brutits ner i mål så att alla kan se vad de och deras verksamhet förväntas bidra med.

Kultur

En ny medarbetar- och ledarpolicy togs fram med punkterna:

 • Jag vill lyckas
 • Jag skapar värde
 • Jag samspelar
 • Jag leder mig själv.

– Den största utmaningen har varit organisationens felrädsla. Vill vi göra på nya sätt då måste vi testa och riskera att misslyckas, säger Palle.

Priset Årets misslyckande har instiftats för att uppmuntra medarbetare att våga testa och berätta om det som inte lyckats för att andra ska kunna lära sig.   

Förmågor

500 chefer, den högsta politiska ledningen och fackliga företrädare har varit på träningsläger för att träna sina förmågor att ge feed back, ha svåra samtal och driva förändringsprocesser.

– I de nya arbetssätten behöver vi nya förmågor för att samspela med varandra och nå goda resultat. Vi ville släppa loss kraften hos medarbetarna på ett sätt som utmanar hierarkin, men då har chefen inte koll. Det är här som det tillitsbaserade ledarskapet kommer in.

Palle menar att chefer och politiker behöver öva för att hitta rätt i sin nya roll.

– Träna din förmåga – i samspel med andra, det är då resultaten kommer.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 november 2022