Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Dialoger om samhällsutmaningar

Varför tar det så lång tid att förändra vissa saker? Även om vi är överens om målet och ser problemen kan det vara svårt att se vilka de bakomliggande orsakerna är. Under tre dialoger grävde partnerskapet för regional utveckling djupare i tre samhällsutmaningar.

Under början av 2021 har tre dialogmöten hållits för att diskutera några av de olika samhällsutmaningar som tidigare identifierats i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Dessa möten har även fungerat som en mötesplats för olika delar av partnerskapet och som en plats för att knyta kontakter och öka samverkan.

Efter tidigare uppföljning av RUS har dessa fem samhällsutmaningar kunnat identifieras:

  • Rusta barn och unga för framtiden
  • I Coronas kölvatten
  • Ett minskat utanförskap
  • Omställning till en cirkulär ekonomi
  • Ett mer attraktivt Örebro län

Partnerskapet

Partnerskapet för regional utveckling består av de 12 kommunerna, Örebro universitet, Handelskammaren Mälardalen, Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro läns idrottsförbund, Örebro läns bildningsförbund samt Region Örebro län som leder arbetet.

Tre av dessa - Ett minskat utanförskap, Omställning till en cirkulär ekonomi och Ett mer attraktivt Örebro län - har diskuterats på olika dialogmöten. Under dessa möten har det önskvärda läget för den aktuella utmaningen presenterats följt av en genomgång av nuläget utifrån RUS. Därefter har mötesdeltagarna delats in i grupper för att diskutera utmaningarna vidare.

Syftet med dialogmötena var att stärka samsyn, samverkan och samhandling i partnerskapet för att på så vis bli bättre på att arbeta tillsammans med de utmaningar vi står inför. Förhoppningen var också att dessa möten skulle resultera i relevanta synpunkter att ta med sig, dels som en uppföljning av RUS och dels som underlag vid arbetet med uppdateringen av RUS.

I dagsläget går utvecklingen för långsamt eller åt fel håll på nästan alla punkter när det kommer till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet kopplat till ett minskat utanförskap. Det första dialogmötet handlade därför om hur man kan minska utanförskapet och skapa en mer jämlik utbildningsnivå i hela länet samt öka delaktigheten i samhället för en socialt hållbar utveckling.

Under mötet fick mötesdeltagarna diskutera varför det finns ett utanförskap i vårt län och vilka orsaker som ligger bakom detta. Deltagarna identifierade olika teman som ojämlikhet, segregation, skola, arbetslöshet, hälsa, höga krav på arbetsmarknaden, låg utbildningsnivå och normer om diskriminering och ojämlikhet som bakomliggande orsaker till det utanförskap som finns i länet. 

För att nå målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland behöver vi skapa en långsiktig och hållbar utveckling av Örebro län genom en omställning till en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi minskar samhällets resursanvändning och miljöpåverkan genom att göra det lättare att återanvända, laga och dela istället för att köpa nytt och slänga. Utvecklingen mot en cirkulär ekonomi i länet går dock inte så fort som vi önskar och det andra dialogmötet handlade därför om vad denna långsamma utveckling kan bero på.

Kunskapsbrist och att det saknas arenor för att hitta varandra och för samarbete var det som mötesdeltagarna främst tog upp som orsaker till att omställningen till en cirkulär ekonomi går för långsamt i länet. Ytterligare bakomliggande orsaker som lyftes var att pengarna styr/ekonomi, efterfrågan och social normer, vanans makt, att digitala resurser är för låga och används för lite samt styrning, t.ex. lagstiftning och regler kring upphandling.

Ett attraktivt län är viktigt inte enbart för att locka turister utan även för att locka studenter, arbetskraft och företag som vill etablera sig i Mellansverige. Det är också viktigt att vi som redan bor och verkar i länet uppfattar länet som attraktivt och trivs med vår livssituation. I det tredje och sista dialogmötet fick deltagarna därför diskutera vad som underlättar respektive motverkar samverkan för att skapa ett attraktivt län.

Som drivkrafter lyfte mötesdeltagarna bland annat gemensamma målbilder, resurser samt tydliga roller och uppdrag. Hinder som togs upp var bland annat att utmaningarna är väldigt breda, otydlighet i mål och uppdrag samt brist på resurser. Deltagarna fick även titta på samhandlingstrappan och utifrån den ge exempel på områden där vi har samverkan idag, var på trappan man befinner sig samt vad som krävs för att nå nästa steg. Några deltagare påpekade dock att man ofta flyttar sig både uppåt och nedåt i trappan under ett arbetes gång och att olika delar av ett projekt kan befinna sig på olika steg.

Samhandlingstrappan

Samhandlingstrappan beskriver både olika steg och olika djup i samverkan. Trappan illustrerar att de nedre stegen, samtal och samsyn, är nödvändiga förutsättningar för att kunna nå samverkan och samhandling.

Filmer

Hit vill vi:

Nuläge:

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 februari 2021

Läs mer om Uppföljning: hur går det för Örebroregionen?