Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Energi- och klimatprogrammet

Energi- och klimatprogrammet beskriver vilka mål vi har för länets klimatarbete och utgör grunden för hur vi jobbar mot klimatmålen. Programmet är framtaget i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län, länets kommuner, bransch- och intresseorganisationer, berörda myndigheter och näringslivet.

Örebro läns energi- och klimatprogram ska visa vägen i klimatfrågan och bidra till en hållbar utveckling. Energi- och klimatprogrammet sätter mål och ger förslag till insatser för ett samlat klimatarbete i länet.

Programmet fungerar som underlag för Länsstyrelsen och Region Örebro läns arbete och prioritering inom energi- och klimatområdet. Örebro läns energi- och klimatråd är ett viktigt forum i genomförandet av programmet.

I programmet presenteras förslag till insatser. De ska ses som inspiration för länets aktörer för att komma till konkreta insatser. Förslagen till insatser kommer även att utgöra grunden för konkreta handlingsplaner som tas fram utifrån energi- och klimatprogrammet.

Visionen för vårt energi- och klimatarbete

I Örebro län arbetar vi tillsammans för att minska klimatutsläppen och använda resurser på ett hållbart sätt. Vi har en effektiv energianvändning och den energi som används är förnybar.

Med visionen vill vi säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer i Örebro län. Kommuner och andra organisationer kan ansluta sig till programmet och anta hela eller delar som ett eget strategiskt dokument.

Ambitionen är att vårt län ska ligga i framkant med ett smart klimatarbete, fokuserat på tre områden: energieffektivisering, förnybar energi och minskade utsläpp av växthusgaser.

Övergripande mål

 • Minska utsläppen
  Utsläppen av växthusgaser i Örebro län ska år 2030 vara 60 procent lägre än 2005 års nivåer.
 • Öka andelen förnybar energi
  Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 bestå av minst 80 procent förnybar energi.
 • Öka energieffektiviseringen
  Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 vara 50 procent effektivare jämfört med 2005.

De tre målen ska leda till ett klimatneutralt och resurseffektivt län utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, vilket även är det nationella målet.

 

För att uppnå energi- och klimatprogrammets vision och långsiktiga mål har fem insatsområden identifierats:

 • Fossilfria resor och transporter
 • Robust och förnybart energisystem
 • Klimatneutrala och energieffektiva företag
 • Effektiv och klimatneutral bebyggelse
 • Klimatneutral produktion och konsumtion

Insatsområdena har identifierats utifrån möjligheterna att skapa samarbete och samverkan mellan regionala aktörer. Det är områden där det finns regional och lokal rådighet och områden där insatser kan ha stor effekt för att minska länets klimatpåverkan.

Kontakte

Irina Hallor

Utvecklingsledare Energi- och klimatprogrammet

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Freitag, 16. Februar 2024