Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Grunden för alla infrastruktursatsningar på EU-nivå är det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Syftet med TEN-T är att främja den inre marknaden och skapa förutsättningar för fri rörlighet inom hela EU. Detta ska uppnås genom att skapa ett sammankopplat transportsystem utan flaskhalsar och administrativa och tekniska hinder. TEN-T ska också gynna gränsöverskridande infrastrukturplanering, innovativa och multimodala transportlösningar samt bidra till utfasning av fossila bränslen i transportsektorn.  


De viktigaste delarna inom TEN-T är de nio stomnätskorridorerna (se bild). Här koncentreras majoriteten av de Europeiska infrastruktursatsningarna. Region Örebro län berörs av stomnätskorridoren, Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) där Hallsberg är en utpekad nod tack vare den etablerade logistikverksamheten och kopplingen till järnvägen. ScanMed-korridoren sträcker sig från Narvik och Haparanda i norr via finska-ryska gränsen vid Åbo, Stockholm och Örebro till Danmark, Tyskland, Österrike, Italien och Malta.

 

Påverkansarbete och samverkan

För att infrastrukturen inom samt till och från Örebroregionen ska utvecklas och skapa goda förutsättningar för medborgare och näringslivet län är det viktigt att samarbeta med aktörer i andra delar av Sverige och Europa. Region Örebro län bedriver därför påverkansarbete mot såväl nationell- som EU- nivå. På så sätt möjliggörs koordinerade satsningar mellan alla aktörer längs ett transportstråk eller infrastrukturobjekt. Påverkansarbetet bedrivs genom samverkan och deltagande inom följande organisationer:

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Freitag, 8. Januar 2021