Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Aktörer diskuterade nytt klimatprogram

Publicerad: 2024-06-14 15:32

Hur möjliggör vi den gröna omställningen? Hur samordnar vi lokal och regional energiplanering och hur utvecklar vi elektrifieringen? Det och mycket annat diskuterades på ett dialogmöte om länets kommande energi- och klimatprogram.

Bildcollage från dialogen. Porträttbilder på Irina Hallor, Per Evenhamre m.fl.

 

Örebro läns energi- och klimatprogram pekar ut en riktning för länets klimatarbete, beskriver vilka mål vi har och utgör grunden för hur vi jobbar mot klimatmålen. Just nu gör Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län en revidering av det nuvarande programmet.

Inspel från länets aktörer

Vi står inför en stor förändring som påverkar och påverkas av många olika aktörer och behov. Nyckeln till att lyckas nå målen är dialog och samverkan. Därför bjöd Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län in till ett dialogmöte som gav möjlighet till inspel på utkastet till Örebro läns energi- och klimatprogram 2025–2029. På mötet deltog drygt trettio personer.

Det var en givande eftermiddag med intressanta diskussioner och inspel. Det känns också bra att det var en sådan bredd på deltagarna med representanter från politiken, länets kommuner, bransch- och intresseorganisationer, berörda myndigheter och näringsliv, säger Irina Hallor, klimatstrateg Region Örebro län.

Om det nya programmet

De övergripande målen i det nya programmet samspelar med de nationella målen. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045.

I energi- och klimatprogrammet utgår vi från tre olika insatsområden:

  • transport
  • energi
  • cirkularitet.

Det är områden där alla aktörer i samhället behöver bidra och där en omställning är nödvändig för att vi ska kunna leva upp till de mål som finns beslutade på nationell nivå och EU-nivå.

I programmet definieras fyra målgrupper:

  • industri och näringsliv
  • bygg och anläggning
  • jord- och skogsbruk
  • det offentliga och medborgare.

Det är fyra breda grupper med olika utmaningar och förutsättningar för att genomföra energi- och klimatomställningen. För dessa presenteras nuläge, önskat läge och utmaningar för att nå dit.

I det kommande energi- och klimatprogrammet definieras riktningen för arbetet i länet. Tanken är att programmet ska lägga grunden för nästa steg – framtagande av handlingsplaner. Dessa planer ska tas fram i samverkan med länets aktörer.

Nästa steg i processen

Det är kul att se det stora engagemang som finns från de olika aktörerna och bra att vi får grönt ljus till den förändring vi vill göra av upplägget för energi- och klimatprogrammet. Samtidigt är det tydligt att det kvarstår en del arbete för att hitta rätt målformuleringar, säger Per Evenhamre, Länsstyrelsen i Örebro län.

Inspel och synpunkter från dialogmötet den 13 juni kommer nu att summeras och ska tas om hand. Till hösten kommer dialog att ske med fler aktörer.

Energi- och klimatprogrammet ska därefter skickas ut på remiss i december 2024. Ett nytt energi- och klimatprogram ska antas senast 30 juni 2025.

Irina Hallor

Utvecklingsledare Energi- och klimatprogrammet

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 juni 2024