Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Full fart eller försiktigt framåt?

Publicerad: 2021-10-25 13:55

Petter Arnebacks om att vi är tillbaka på kontoret, att utvecklingsstrategin varit på remiss och om ett bokbytarskåp.

I dag sitter jag på kontoret på Eklundavägen. Det är inte varje dag, men flera i veckan. Jag träffar politiker och tjänstepersoner utan en skärm emellan. Vi väljer större konferensrum för att ha det luftigt och reser mindre. Jag skulle vilja säga att det är full fart på verksamheten, men att vi ändå rör oss försiktigt framåt.

Kanske har din organisation fått en remiss från oss? Det är tre som är aktuella just nu. Länsplanen för transportinfrastruktur har precis gått på remiss, för trafikförsörjningsprogrammet är det en dryg vecka kvar att lämna synpunkter och 44 organisationer har gjort inspel på vår utvecklingsstrategi.

Bra blir ännu bättre

Först vill jag tacka dig som lagt tid och energi på remissvar. Flera har uttryckt att deras organisation är beredda att bidra i genomförandet och det låter som en bra ansats för att vi ska nå de mål som är gemensamma för hela länet.

Vi har fått mycket beröm för den mindre uppdateringen vi gjort av utvecklingsstrategin. Många har också gillat post-it-lapparna med ”Viktigaste ändringar”, så det återanvände vi i remissen av länsplanen. Men självklart finns det förbättringar att göra för att bra ska bli ännu bättre.

Partnerskapets inspel handlar om

 • Infrastruktur               
 • Hållbarhet                    
 • Attraktionskraft         
 • Bostadsmarknad       
 • Klimat
 • Kompetensförsörjning                         
 • Målkonflikter              
 • Natur
 • Utbildning
 • Format (tex. omfång, formalia, uppbyggnad)

Övriga organisationer har tyckt till om

 • Skog  
 • Klimat
 • Näringsliv
 • Hållbarhet
 • Utbildning
 • Infrastruktur
 • Innovation
 • Jordbruk                       
 • Kollektivtrafik
 • Kompetensförsörjning

Några brännande frågor bland remissvaren

 • Målkonflikt mellan tillväxt och hållbar utveckling
  Det saknas en problematisering kring begreppet ständig tillväxt och hållbar utveckling, samt om hållbar tillväxt ens existerar.
 • Målkonflikt kring markanvändning
  Det står i förslaget att jordbruksmark ska öka, skyddad skog ska öka samtidigt som bostadsbyggande och bioekonomin ska öka.
 • Trygghet
  Förslag att lägga till skrivningar om trygghetsfrågor, förstärkt krisberedskap och totalförsvar.
 • Utbildning
  Några tycker att fokus på ökad måluppfyllelse i skolan ska vara kvar, medan andra tycker det är bra att fokus är ändrat till att stärka samverkan mellan olika samhällsaktörer för att barn och unga ska få möjlighet att möta sin framtid.
 • Hälso- och sjukvård
  Trots att universitetssjukvård bedrivs på vårdcentraler i hela länet och på alla tre sjukhusen riktas kritik kring centralisering av vård till Örebro.
 • Infrastruktur och kollektivtrafik – främst kopplat till landsbygd
  Förslag till uppdatering av stråk i kartor, bredbandstäckning på landsbygd, kollektivtrafik framför allt på landsbygden, bil kommer fortfarande vara nödvändig på landsbygd. Flygplatsen bör inte subventioneras för persontransporter.
 • Inkludering eller integration, vilket ord är bäst?
  Perspektivet Integration har ändrats till Inkludering för att rymma fler perspektiv än det etniska. Vissa vill använda ordet integration.

Nu har vi en skrivargrupp som jobbar vidare med inspelen. I november presenteras inspelen för tre av Region Örebro läns nämnder och Partnerskapet för regional utveckling. I december får Regionala samverkansrådet möjlighet att samtala om strategin. Planen är att en uppdaterad RUS går till politiskt beslut i regionfullmäktige i början av 2022.

Det är med andra ord full fart framåt även om vi är försiktiga i vardagen. I nyhetsbrevet kan du läsa om den bokholk som projektet Rena resan och Länsbiblioteket placerat i Sveaparken i Örebro, nära Regional utvecklings lokaler. Cykla eller promenera gärna förbi och ta en bok eller ställ dit någon du vill att andra ska läsa. Det passar bra när vi närmar oss vecka 44 – skolornas läslov.

 

Petter Arneback

regional utvecklingsdirektör

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 oktober 2021