Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro län satsar 500 000 kronor på att stärka pojkars kulturutövande

Publicerad: 2021-06-02 12:29

Undersökningar av våra kulturvanor visar att kvinnor tar del av kultur i högre utsträckning än män och flickor i högre grad än pojkar. Barn och ungas kulturvanor påverkas också av föräldrarnas utbildningslängd. Idag beslutade Region Örebro läns kulturnämnd därför att satsa en halv miljon kronor på att stärka pojkars deltagande i kulturaktiviteter.

Pojkar utövar kulturaktiviteter: konst, litteratur och dans

Bilder från Pexels, fotografer: Min In, Monstrera och Cottonbro

Vi vet sedan länge att kulturområdet inte är jämställt. Kvinnor tar till exempel del av dans och teater i högre grad än män och filmindustrin och musikbranschen är mer mansdominerade. Vad gäller barn och unga påverkas kulturvanorna av föräldrarnas utbildningslängd och deltagandet i kulturaktiviteter minskar med stigande ålder.

Kulturvaneundersökningar från Myndigheten för kulturanalys visar att barn och unga till föräldrar med eftergymnasial utbildning exempelvis går mer på museum och konstutställningar. De spelar i högre grad musikinstrument och roll- eller brädspel och deltar i musik- eller kulturskola. Dessa barn läser också mer böcker och dagstidningar i jämförelse med barn som har föräldrar med förgymnasial eller gymnasial utbildning.

Utlysning för organisationer och kulturskapare öppnar hösten 2021

– Vår förhoppning är att vi genom den här satsningen tillsammans med organisationer inom kultur- och föreningsliv i länet kan nå pojkar som är ovana kulturutövare genom att erbjuda inspirerande och utvecklande kulturaktiviteter, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden, Region Örebro län.

– Region Örebro län efterlyser satsningar för öka ett jämställt kulturutövande. Organisationer, föreningar, företag, kulturskapare, kommuner som vill genomföra satsningar för att öka pojkars deltagande i kulturaktiviteter är välkomna att söka medel i en utlysning som öppnar under hösten 2021, säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kulturnämnden.

– Barn behöver hjälp av oss vuxna för att kunna ta del av kultur. Att erbjuda kulturaktiviteter för pojkar som vanligtvis inte kommer i kontakt med kultur har länge känts angeläget, därför är jag glad att vi nu kan göra den här satsningen, säger Monika Aune (MP), andre vice ordförande i kulturnämnden.

– Det är positivt om fler barn tidigt upptäcker kulturens egenvärde. Förhoppningen är att också få fler pojkar inspirerade och att uppmuntra kulturaktörer att stärka pojkars delaktighet i kulturlivet, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

Fakta

  • Utlysningen för att stärka pojkars kulturutövande öppnar hösten 2021.
  • Organisationer, kulturaktörer, föreningar, företag och kommuner i Örebro län välkomnas att söka.
  • Satsningen för att stärka pojkars kulturutövande ryms inom kulturnämndens ordinarie budget.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023