Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi

Målet med handlingsplanen är att öka och stärka deltagandet och inflytandet av civilsamhället och den sociala ekonomin för att utveckla Örebro län.

För att ta fram handlingsplanen har Region Örebro län fört dialog med aktörer i länet. Det har resulterat i fyra gemensamma insatsområden och prioriterade aktiviteter.

En remissversion skickades ut innan sommaren 2021 och regionfullmäktige beslutade om handlingsplanen den 7 december 2021.

Insatsområden och aktiviteter

1: Öka förståelsen för civilsamhällets och den sociala ekonomins betydelse i utvecklingen av Örebro län

Aktiviteter

 • Öka kunskapen om civilsamhällets och den sociala ekonomins egenvärde
 • Arbeta för att det ska finnas tillgång till statistik
 • Arbeta för att testa och använda metoder löpande för att värdera samhällsnytta

2: Skapa långsiktiga förutsättningar för civilsamhället och den sociala ekonomin i Örebro län

Aktiviteter

 • Utveckla de offentliga föreningsstöden, finansieringsformer och andra stödfunktioner
 • Arbeta för att stärka och utveckla sociala företag
 • Öka kunskapen om upphandling och annan samverkan
 • Öka upphandlingen av produkter, tjänster och service från civilsamhället
  och den sociala ekonomin

3: Skapa, stärka och samordna nätverk och mötesplatser för frågor om civilsamhälle och social ekonomi i Örebro län

Aktiviteter

 • Öka erfarenhetsutbytet inom civilsamhälle och social ekonomi
 • Öka erfarenhetsbytet mellan offentliga aktörer
 • Arbeta för att stärka sektorsövergripande nätverk och mötesplatser

4: Bidra till ett stärkt erfarenhetsutbyte  genom att öka den internationell samverkan kring civilsamhälle och social ekonomi i Örebro län

Aktiviteter

 • Arbeta för att utveckla det internationella deltagandet från Örebro län
 • Öka erfarenhetsutbytet i länet av vvårt deltagande i internationella sammanhang

Partnerskapet för sociala innovationer är ett nätverk där cirka 40 organisationer från offentlig verksamhet och civilsamhälle i länet möts. Det är Region Örebro län som koordinerar nätverket.

Målet med Partnerskapet är att skapa och stärka förutsättningarna att gemensamt möta samhällsutmaningar och bidra till en hållbar utveckling.

Partnerskapet är ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte om samhällsutmaningar och sociala innovationer. Partnerskapet främjar samverkan och erbjuder projektstöd samt råd och stöd för utvecklingen av sociala innovationer.

Kontakte

Anders Bro

Utvecklingsledare: Social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 29. November 2022