Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Uppföljning: hur går det för Örebro län?

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, följs upp både med målsatta indikatorer men också genom analys av en mängd data om Örebro läns utveckling.

Se våra filmer om uppföljningen!

Vår omvärld

Vår omvärld påverkar förutsättningarna för vårt regionala utvecklingsuppdrag och vi ska börja titta på några trender.

2022 års uppföljning

I årets uppföljning av RUS har vi identifierat tre stora gap mellan nuläge och önskvärt läge där vi behöver göra flera stora förflyttningar och kraftsamla tillsammans i länet.

Fyra frågor om uppföljning

Vi ställer några frågor om uppföljning till Susanne Rosendahl, utvecklingsledare för den regionala utvecklingsstrategin.

Varför är uppföljning viktigt?

- Vi har målen i utvecklingsstrategin, alltså vårt önskvärda läge dit vi vill, framför ögonen när vi tittar på nuläget i länet och i världen. Då ser vi gapen där emellan. Gapen är de samhällsutmaningar vi har i Örebro län. 

Vad gör ni med gapen?

- Gapen vägleder oss, de visar inom vilka områden vi behöver göra stora förflyttningar inom och kraftsamla tillsammans kring.

Vilka samhällsutmaningar har ni prioriterat nu?

- Vi ser tre stora områden där vi behöver kraftsamla tillsammans över områdes- och organisationsgränser:

  1. Ökad inkludering
  2. Stärka barn och ungas förutsättningar att möta sin framtid
  3. Omställning till ett långsiktigt hållbart näringsliv och en cirkulär ekonomi

Hur gör ni för att kraftsamla?

Partnerskapet för regional utveckling har börjat arbetet med att forma en plattform där vi kan samverka kring barn och unga. I partnerskapet finns alla kommuner, universitetet, länsstyrelsen, Handelskammaren, RF SISU, bildningsförbundet och Region Örebro län med, men i plattformen kan även andra organisationer finnas med och bidra i arbetet. 

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 23. November 2022