Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Uppföljning: hur går det för Örebro län?

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, följs upp både med målsatta indikatorer men också genom analys av en mängd data om Örebro läns utveckling.

Fyra frågor om uppföljning

Vi ställer några frågor om uppföljning till Susanne Rosendahl, utvecklingsledare för den regionala utvecklingsstrategin.

Varför är uppföljning viktigt?

- Vi har målen i utvecklingsstrategin, alltså vårt önskvärda läge dit vi vill, framför ögonen när vi tittar på nuläget i länet och i världen. Då ser vi gapen där emellan. Gapen är de samhällsutmaningar vi har i Örebro län. 

Vad gör ni med gapen?

- Gapen vägleder oss, de visar inom vilka områden vi behöver göra stora förflyttningar inom och kraftsamla tillsammans kring.

Vilka samhällsutmaningar har Örebro län?

- Vi ser fyra stora områden där vi behöver kraftsamla tillsammans över områdes- och organisationsgränser:

  • Inkludering
  • Barn och unga
  • Grön omställning
  • Kompetensförsörjning

Hur gör ni för att kraftsamla?

- Partnerskapet för regional utveckling* har ställt sig positiva till att forma en plattform där vi kan samverka kring barn och unga. 

- Inom Grön omställning finns arbetet som görs både av energi- och klimatrådet och inom innovationssystemet. Arbetet med kompetensförsörjning sker inom ramen för den handlingsplan som länet tar fram.

- Inom inkludering pågår bland annat ett arbete för att fler unga ska komma i arbete eller studier. 

*I partnerskapet finns alla kommuner, universitetet, länsstyrelsen, Handelskammaren, RF SISU, bildningsförbundet och Region Örebro län med, men i plattformen kan även andra organisationer finnas med och bidra i arbetet. 

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 15. Mai 2024