Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Effektiva tidiga insatser inom socialtjänsten

Publicerad: 2021-01-18 10:36

Vilket tidigt stöd riktat till vuxna är effektivt inom områdena missbruk och ekonomiskt bistånd?

 

Socialtjänsten har ett viktigt ansvar i stödet till personer med behov av missbruksvård och stöd i form av ekonomiskt bistånd. I dag ges socialtjänstens stöd framförallt i ett sent skede när personerna i fråga ofta redan har ett stort och långvarigt behov av stöd. Genom att ge ett tidigt stöd har socialtjänsten möjlighet att förhindra mer ingripande vård- och omsorgsinsatser och ge hjälp till personer i behov av stöd i ett tidigare skede. Tidiga insatser kan också leda till att konsekvenser av problem minskar.

Stockholms stad, Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionen1) och Region Örebro län har inom ramen för Partnerskapet* gemensamt initierat ett utredningsarbete för att studera vilket tidigt stöd riktat till vuxna (över arton år) som är, eller verkar vara, effektivt inom områdena missbruk och ekonomiskt bistånd. Med tidigt stöd riktat till vuxna avses i utredningen selektiva och indikativa insatser inom socialtjänsten riktade till vuxna som genom promotion stärker individers skyddsfaktorer eller genom prevention minskar deras riskfaktorer i syfte att minska individernas långvariga behov av stöd.

Resultaten av utredningsarbetet presenteras i tre rapporter:

 

* Partnerskapet är en samverkansform mellan Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS). Inom partnerskapet samverkar regional och nationell nivå kring frågor om kunskapsstyrning och kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2023