Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro län i EU

Örebro län har alltid varit beroende av internationella kontakter och samarbeten för länets välstånd och utveckling. Grunden för EU är att alla länder, regioner och städer bidrar till det europeiska samarbetet och på så sätt främjar samverkan och demokratiska värderingar.

Region Örebro läns internationella strategi

Region Örebro län arbetar aktivt med internationella frågor utifrån tre huvudområden:

 • Politisk påverkan,
 • Internationella projekt samt
 • Internationella nätverk och organisationer.

Genom internationella kontakter och ny kunskap stärker vi länets konkurrenskraft

Europas regioner spelar en central roll i EU:s arbete. Det är på den regionala nivån som EU har lagt ansvaret för att utföra och uppfylla stora delar av EU:s politik, till exempel det utvecklingsarbete som skapar bättre förutsättningar för samhällen och medborgare. Region Örebro län erbjuds därför inte bara möjligheter via internationellt samarbete utan förväntas även delta aktivt i samarbetet för att främja en hållbar utveckling av framtidens Europa. I det arbetet krokar vi arm med många andra aktörer i länet.

Internationell strategi

Region Örebro läns Internationell strategi, 2021-2026 tar sin utgångspunkt i FN:s globala mål, Sveriges strategi Agenda 2030 och den regionala utvecklingsstrategin "Hållbar tillväxt och utveckling i Örebro län". Målet med Region Örebro läns internationella engagemang är:

att verka för förbättrad samhällsservice inom hälsa- och sjukvård samt ökad regional utveckling genom att stärka förutsättningarna till internationellt arbete. Utgångspunkten till deltagande i internationella sammanhang är att regionens mål, prioriteringar och processer är i samklang med omvärlden och stärks av internationellt arbete.

Region Örebro läns verksamheter och Örebro läns utveckling påverkas av beslut och lagstiftning på EU-nivå.

Här är några exempel:

 • kollektivtrafiken påverkas av EU:s drivmedelslagstiftning,
 • energisatsningar i länet är beroende av EUs direktiv på områden,
 • satsningar på innovation och entreprenörskap bygger på smart specialisering, ett begrepp som introducerades av EU-kommissionen och
 • direktiv, som patientrörlighetsdirektivet, påverkar hälsa- och sjukvårdsinsatser i länet.

Därför vill vi vara med och påverka EU:s agenda, lyfta länets prioriterade frågor och bidra i olika beslutsprocesser. På så vis kan vi medverka till beslut som gynnar länets aktörer och deras förutsättningar att utvecklas. Region Örebro län har egna internationella strateger men samarbetar också med vårt Brysselkontor, Central Sweden European Office. Deras uppdrag är att på plats i Bryssel omvärldsbevaka och arbeta direkt mot EU:s institutioner.

Region Örebro län påverkas av beslut i EU och kan i sin tur påverka EU i den riktning som gynnar länet. Därför finns vi på plats i Bryssel.

Central Sweden är en ideell förening, vars medlemmar är de tre regionerna Dalarna, Gävleborg och Örebro län. Kontoret arbetar med politisk påverkan och med projektstöd för att tillföra regionerna resurser i form av både finansiella medel och kompetens för det regionala utvecklingsarbetet. Central Sweden ska också medverka till att det finns en hög och aktuell kunskapsnivå på EU-perspektivet i prioriterade frågor.

Till grund för Central Swedens verksamhet ligger de prioriterade områden och aktiviteter som anges i de årliga beställningarna från medlemmarna. Just nu prioriterar kontoret:

 • sammanhållningspolitik
 • forskning och innovation
 • transport och infrastruktur
 • energi och hållbarhet.

Central Swedens webbplats

På regionorebrolan.se hittar du information om EU-program och vilka möjligheter det finns till internationell samverkan.

I en global värld finns det samhällsutmaningar som lokala eller regionala aktörer inte kan lösa på egen hand. Att arbeta tillsammans kring regionens framtidsfrågor med internationella aktörer och partner är därför viktigt för Region Örebro län.

Samarbetet tar sig oftast i uttryck i att vi är aktiva i EU-program och internationella projekt. Vi arbetar för att hela länet ska få möjligheter att använda sig av EU-program och fonder samt projekt för att utvecklas. Möjligheterna till att söka internationella projekt är breda och flera sakfrågor har ett EU-program eller en fond kopplat till sig.

Vi finns med i nätverk, plattformar och organisationer som fokuserar på områden där länet är starka eller där vi har tydliga behov av att samarbeta.

Med internationell samverkan via internationella nätverk och organisationer vill Region Örebro län:

 • bidra till att Örebro län kan påverka EU-beslut i en riktning som gynnar länet.
 • byta erfarenheter, hitta nya samarbetspartners och möjliga projektpartners.
 • stärka plattformssamarbeten för att utveckla länets styrkor med andra regioner i Europa.
 • främja vänortssamarbeten för långsiktiga strategiska erfarenhetsutbyten.

Nätverk

Assembly of European Regions (AER)

Assembly of European Regions (AER) är det största nätverket för regioner i Europa. Enligt subsidiaritetsprincipen ska beslut fattas så nära EU-medborgarna som möjligt och AER säkerställer att unionen lever efter principen, de stödjer regioners talan i förhållande till medlemsstater och EU institutioner samt stärker flernivåstyrning (multi-governance) inom EUs samtliga politikområden.

Conference of peripheral maritime regions (CPMR)

The Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR, samlar primärt regioner som är eller känner sig som preiferera och/eller maritima.

CPMR har en mycket komplex organisering, men i korthet kan man sammanfatta den som 6 geografiska kommittéer och 15 arbetsgrupper. En organisation kan engagera sig i en eller flera geografiska kommittéer inom de möjliga arbetsgrupper som är kopplade till just de kommittéerna.

Region Örebro län ingår i Nordsjökommittén och Östersjökommittén. I båda dessa kommittéer deltar vi endast i arbetsgruppen för transport. 

European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES)

I European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES) är Region Örebro län inte bara medlemmar utan även en av grundarna. REVES för talan gentemot EU:s institutioner för att skapa positiva förutsättningar för social och solidarisk ekonomi samt utbyte mellan medlemmar i syfte att utveckla social innovation, egenmakt och stärkt regional ekonomi.

ERRIN

ERRIN är ett EU-nätverk för regioners Brysselkontor. Region Örebro län är indirekt medlemmar genom att vi är delägare i Central Sweden, som är en av medlemmarna. ERRIN har 90 medlemmar och fokuserar på påverkansarbete i frågor om forskning och innovation.

European health management association (EHMA)

EHMA har 170 medlemsregioner i 30 länder och syftar till att stärka möjligheterna och kvalitén i hälso- och sjukvården i Europa. De kombinerar forskning, policy och regional utveckling och medlemmar är allt från regioner (med ansvar för sjukvård) till sjukhus samt universitet eller grundskolor.

Eurochild

Eurochild arbetar med policyfrämjande insatser för barns rättigheter. Eurochild verkar för förbättrade levnadsvillkor för unga och barn. Eurochild är främst ett påverkansnätverk. Nätverket består av 135 medlemmar från 35 länder.

European network of social authorities (ENSA)

ENSA stödjer internationell samverkan inom det sociala området med prioritet på områdena: äldre, ungdomar, barn, personer med funktionsnedsättning och nätverket arbetar också för att motverka socialt utanförskap.

Plattformar för smart specialisering

Region Örebro Län samarbetar utifrån länets styrkeområden med andra regioner i Europa för att skapa innovationsprojekt med investeringsstöd. Samarbetet sker inom plattformar för smart specialicering, så kallade S3-partnerskap/S3-plattformar.

S3 plattformar är en förkortning av ”Smart Specialisation Strategy platform” och är en metod för stärkt innovationskraft som initierades av EU-kommissionen 2016. Så här går det till:

Regioner i Europa uppmuntras att samarbeta interregionalt på europeisk nivå utifrån identifierade styrkeområden. Dessa styrkeområden tas fram genom en noggrann kartläggning i respektive region och utmynnar i en smart specialiseringsstrategi eller en innovationsstrategi. Sedan kan regionen samarbeta med andra regioner i Europa som pekat ut liknande eller samma styrkor. Ambitionen från EU-kommissionens sida är att metoden och samarbeten inom ramen för smart specialisering ska mynna ut i innovationsprojekt som skalas upp till den grad att det attraherar företag och investeringar och leder till stärkt innovationskraft i Europa.

Det finns tre så kallade tematiska S3 plattformar och i dagsläget 28 underliggande partnerskap/plattformar som utgår från dessa.

Tre tematiska plattformar:

 • energi
 • industriell modernisering
 • jordbruk/livsmedel.

De S3-partnerskap som Region Örebro län valt att ingå i utifrån vår innovationsstrategi:

 • S3 partnership for the Social Economy
 • High Performance Production through 3D-Printing
 • Artificial Intelligence and Human Machine Interface (AI & HMI).

 

Kontakter

Gordon Hahn

Utvecklingsledare: Internationella frågor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 december 2021