Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Studie- och yrkesvägledning

Vi arbetar på flera olika sätt för att skapa bättre rutiner när det gäller att hjälpa barn och unga att göra sina studie- och yrkesval. Här är de utvecklingsprojekt som vi driver eller är involverade i.

En person står framför tre pilar ritade i golvet: vänster, rakt fram och höger.

Guidance - digital och inkluderande vägledning

Med projektmedel från Universitets- och högskolerådet (UHR) startade ett europeiskt partnerskap, genom projektet Guidance – digital tools and methods. Som bland annat jobbade med att göra digitala miljöer mer inkluderande när det handlar om att hjälpa och vägleda elever inför deras studie- och yrkesval.

Under hösten 2020 utlyste Universitets- och högskolerådet extra medel inom Erasmus+ programmet: Strategiskt partnerskap för att möta utmaningar i spåret av coronapandemin.

Projektet startade den 1 april 2021 och avslutas den 31 mars 2023. Region Örebro län är projektägare och Laila Berglund är projektledaren som ska samordna arbetet med parter från fem EU-länder.

Omställning under pandemin

Coronapandemin har tvingat många sektorer och branscher att ställa om sina verksamheter på olika sätt. Arbetet med att hjälpa och vägleda elever vidare på sin utbildningsresa har också satts på prov under pandemin.

Personal som arbetar med yrkesvägledning har därför experimenterat med nya sätt att coacha och interagera med eleverna, främst genom digitala verktyg och metoder. De utmaningar man då ställts inför har varit många och just nu finns det behov av både teoretisk kunskap och bästa praxis för att skapa väl fungerande och inkluderande digitala miljöer. Man vet också att den studie- och yrkesvägledning som bedrivs inte är jämlik och coronapandemin har synliggjort dessa brister ännu tydligare.

För att komma tillrätta med detta har alltså projektet Guidance skapats. Projektet ska utveckla digitala verktyg för inkluderande miljöer samt utbildningspaket och material för lärare och vägledare.

Projektets långsiktiga mål är att 

  • främja social integration och jämlikhet
  • främja att fler ungdomar och studenter slutför sin utbildning och ökar deras möjligheter att få jobb
  • främja att fler ungdomar och studenter gör väl genomtänkta studieval
  • se en ökad upplevd hälsa och hopp för framtiden bland unga människor och studenter.

Här kan du ladda ner en svenska verion av #Guidance Utbildning.

Övriga deltagande parter i projektet är:

  • Competence Sverige, Västerås
  • Norrköping kommun
  • Satakunta University of Applied Sciences, Finland'
  • Lousada kommun, Portugal
  • Stebo, Belgium
  • Kekava och Valmiera kommun, Lettland 

 

I yrkeslivet arbetar lärare, specialpedagoger och socionomer nära varandra för att stödja enskilda elever, men under utbildningen läser de helt separata spår. I projektet ”#Jagmed unga till studier och sysselsättning” var en viktig lärdom att samarbetet mellan många professioner var en framgångsfaktor. Då föddes idén till ett gemensamt kurspaket för alla studenter som kommer att arbeta med skolan som arbetsfält.

"Skolavbrott är således inte bara ett utbildningsrelaterat, utan också ett socialt problem och som sådant kräver det ett brett, interdisciplinärt angreppssätt som inte bara beaktar de utbildningsvetenskapliga/pedagogiska aspekterna, utan också dess sociala, ekonomiska, psykologiska och hälsomässiga förutsättningar och konsekvenser." (Johansson, 2019).
”Samverkan för att främja skolnärvaro” är det första steget. Med utgångspunkt i aktuell forskning och i nära samarbete med yrkesverksamma inom olika professioner med skolan som arbetsfält har Örebro universitet och Region Örebro län utvecklat ett nytt, valbart och disciplinöverskridande kurspaket där det genomgående temat är samverkan för att främja både skolnärvaro och måluppfyllelse.

Målgrupp för kurserna:

Studenter på lärarutbildningarna, socionomprogrammet och andra (professions)utbildningar
Personer med skolan som arbetsfält.
Läs mer om ”Samverkan för att främja skolnärvaro” och Framtidens Lärarutbildning på Örebro universitets webbplats: Länk till Örebro universitet

 

Ett projekt vi jobbat med är #jagmed som syftade till att försöka få så kallade "hemmasittare" att kunna komma tillbaks till skolan igen. Projektet samlade bland annat in fakta om antalet som inte gick till skola och det mynnade i sin tur ut i en metodbok.

Det kan spela stor roll vilken skola du går på om du får en bra eller otillräcklig studie- och yrkesvägledning. Strukturerna för vägledning inom skolan är i dag varken jämlika, jämställda eller långsiktigt hållbara. Målet för projektet #vägled (Vägledning för framtidens arbetsmarknad i ÖMS) var att bidra till att skapa bättre former för vägledning för studie- och yrkesval. Samverkan mellan skola och arbetsliv behöver förbättras samtidigt som roller och ansvar behöver förtydligas. #vägled var ett metodutvecklingsprojekt mellan Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland och Norrköpings kommun, med Region Uppsala som projektägare. Projektet avslutades under 2021.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2024