Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Studie- och yrkesvägledning

Vi arbetar på flera olika sätt för att skapa bättre rutiner när det gäller att hjälpa barn och unga att göra sina studie- och yrkesval. Här är de utvecklingsprojekt som vi driver eller är involverade i.

Samverkan för att främja skolnärvaro

I yrkeslivet arbetar lärare, specialpedagoger och socionomer nära varandra för att stödja enskilda elever, men under utbildningen läser de helt separata spår. I projektet ”#Jagmed unga till studier och sysselsättning” var en viktig lärdom att samarbetet mellan många professioner var en framgångsfaktor. Då föddes idén till ett gemensamt kurspaket för alla studenter som kommer att arbeta med skolan som arbetsfält.

"Skolavbrott är således inte bara ett utbildningsrelaterat, utan också ett socialt problem och som sådant kräver det ett brett, interdisciplinärt angreppssätt som inte bara beaktar de utbildningsvetenskapliga/pedagogiska aspekterna, utan också dess sociala, ekonomiska, psykologiska och hälsomässiga förutsättningar och konsekvenser." (Johansson, 2019).

”Samverkan för att främja skolnärvaro” är det första steget. Med utgångspunkt i aktuell forskning och i nära samarbete med yrkesverksamma inom olika professioner med skolan som arbetsfält har Örebro universitet och Region Örebro län utvecklat ett nytt, valbart och disciplinöverskridande kurspaket där det genomgående temat är samverkan för att främja både skolnärvaro och måluppfyllelse.

Målgrupp för kurserna

 • Studenter på lärarutbildningarna, socionomprogrammet och andra (professions)utbildningar
 • Personer med skolan som arbetsfält.

Läs mer om ”Samverkan för att främja skolnärvaro” och Framtidens Lärarutbildning på Örebro universitets webbplats: Länk till Örebro universitet

 

#vägled

#vägled

Vägledning för framtidens arbetsmarknad i Östra Mellansverige

I dag kan det spela stor roll vilken skola du går på om du får en bra eller otillräcklig studie- och yrkesvägledning. Strukturerna för vägledning inom skolan är i dag varken jämlika, jämställda eller långsiktigt hållbara. Målet för projektet #vägled (Vägledning för framtidens arbetsmarknad i ÖMS) är att bidra till att skapa bättre former för vägledning för studie- och yrkesval. Samverkan mellan skola och arbetsliv behöver förbättras samtidigt som roller och ansvar behöver förtydligas. #vägled är ett metodutvecklingsprojekt mellan Region Uppsala, Region Västmanland Region Örebro län, Region Sörmland och Norrköpings kommun, med Region Uppsala som projektägare. Projekttiden är 2020-2021.

#Guidance

Nytt projekt för bättre vägledning för ungas studie- och yrkesval

Region Örebro län har fått projektmedel från Universitets- och högskolerådet (UHR) för att starta ett Europeiskt partnerskap genom projektet #Guidance – digital tools and methods. Projektet ska bland annat jobba för att digitala miljöer blir mer inkluderande när det handlar om att hjälpa och vägleda elever inför deras studie- och yrkesval.

Under hösten 2020 utlyste Universitets- och högskolerådet extra medel inom Erasmus+ programmet: Strategiskt partnerskap för att möta utmaningar i spåret av Corona-pandemin.

Corona-pandemin har tvingat många sektorer och branscher att ställa om sina verksamheter på olika sätt. Arbetet med att hjälpa och vägleda elever vidare på sin utbildningsresa har också satts på prov under pandemin.
Personal som arbetar med karriärvägledning har därför experimenterat med nya sätt att coacha och interagera med eleverna, främst genom digitala verktyg och metoder. De utmaningar man då ställts inför har varit många och just nu finns det behov av både teoretisk kunskap och bästa praxis för att skapa väl fungerande och inkluderande digitala miljöer. Man vet också att den studie- och yrkesvägledning som bedrivs inte är jämlik och Corona-pandemin har synliggjort dessa brister ännu tydligare.

För att komma tillrätta med detta har alltså projektet #Guidance skapats. Projektet ska utveckla digitala verktyg för inkluderande miljöer samt utbildningspaket och material för lärare och vägledare.
Projektets långsiktiga mål är att 

 

 • Främja social integration och jämlikhet
 • Främja att fler ungdomar och studenter slutför sin utbildning och ökar deras möjligheter att få jobb
 • Främja att fler ungdomar och studenter gör väl genomtänkta studieval
 • Ökad upplevd hälsa och hopp för framtiden bland unga människor och studenter.
 • Projektet startar den 1 april 2021 och avslutas den 31 mars 2023.
 • Region Örebro län är projektägare och Laila Berglund är projektledaren som ska samordna arbetet med partners från fem EU- länder.

Övriga deltagande partners i projektet är:

 • Competence Sverige, Västerås
 • Norrköping kommun
 • Satakunta University of Applied Sciences, Finland'
 • Lousada kommun, Portugal
 • Stebo, Belgium
 • Kekava och Valmiera kommun, Lettland 

 

Career guidance has a strong impact on social inclusion as it enables better access to employment, improved welfare and increased competences. It has the potential to play a very important role in supporting youth to make well-informed decisions about their future careers. This could be said in particular for schoolchildren and students with special needs and/or from socio-economically deprived backgrounds.

 

Digital tools and services are mainly available for all, but not for all they are accessible, therefore, guidance is a requirement to have the tools and services to equally support and strengthen the social inclusion.

 

Covid-19 has brought difficulties in the coaching/teaching field as people who thrive in a face-to-face learning environment have their chances reduced. Teachers, but also staff working with pupils wellcare and with student guidance have experimented with new ways of coaching and interacting through digital means.

 

At the moment the need and discussion of peer-support among students has not been solved in the distant educational settings. The project #guidance will help to improve the quality and efficiency of education and training through the development of career planning teaching that is more appropriate for Europe's dynamic and knowledge based economy.  The rationale behind the project #Guidance is based on the belief that we now need to consider career planning as a subject instead of career guidance as a service; a subject with curriculum resources at different levels, with required learning outcomes and an assessment framework to measure attainment.

 

The education sector has shown great courage, strength and innovative power to face the sudden shift to online and distance learning, career guidance and coaching. However, we need to collect more information, explore and understand new ways of learning and coaching. 

 

The COVID situation strongly highlighted the need for more qualitative digital elements and tools to make it possible to work in a remote environment.  The situation in each of the project partnership countries differs and all the partners has their own experience how to tackle these challenges. Therefore, it is so important to collect best practice and materials and to disseminate among the partners, test it and transfer to other potential stakeholders.

Bild #jagmed

#jagmed

Ett projekt som avslutats är #jagmed som handlade om att hitta rutiner för ökad närvaro bland unga i skolan. Projektet ledde fram till en rad bra saker som finns samlade bland annat i en metodbok. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 september 2021