Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kunskapslyft - barn och unga

Att höja utbildningsnivån, ta till vara allas kompetens samt möjliggöra för ett livslångt lärande är kärnfrågor för regional utveckling. Tillsammans med regionens kommuner, Örebro universitet och andra utbildningsaktörer utvecklar vi former och metoder för att alla människor ska få chansen att studera.

Kunskapslyft och utbildning är ett av de tio prioriterade områden i vår regionala utvecklingsstrategi. Målet med arbetet är att fler ungdomar ska fullfölja sin grundläggande utbildning med goda kunskapsresultat. Med det som utgångspunkt kan hen göra medvetna val som leder till fortsatt utveckling.

En god och fullföljd utbildning är en förutsättning för hög livskvalitet, arbetslivets kompetensförsörjning och för samhällets utveckling. Det gäller inte bara framtida möjligheter till arbete och inkomst. Utbildning utgör också en skyddsfaktor mot olika former av psykisk och fysisk ohälsa. En högre måluppfyllelse innebär bättre livschanser för individen både gällande nuvarande och framtida hälsa och livsvillkor. Avklarad utbildning är ofta en förutsättning för framtida försörjning. Att individen arbetar innebär också olika långsiktiga samhällsvinster.

Region Örebro län har i samverkan med de kommunala skolhuvudmännen för grund- och gymnasieskola arbetat fram samverkansdokumentet, Kunskapslyft barn och unga, med tillhörande aktivitetsplan.

Syftet med samverkansdokumentet är att, genom samverkan och samhandling, peka ut riktningen för ett långsiktigt förbättringsarbete. Arbetet är därigenom tänkt att bidra till förbättrade förutsättningar till ökat kunskapslyft.
Samverkansdokumentet ger också stöd i det strategiska arbetet med att driva och samordna utvecklingsfrågor som är gemensamma för skolhuvudmännen.

Regionalt utvecklingscentrum, RUC som bedrivs av Örebro universitet, är en viktig samverkanspart för genomförandet av aktiviteter kopplade till samverkansavtalet.

Läs mer om Regionalt utvecklingscentrum

Arbetet med att stärka förutsättningarna för att alla barn och unga, efter grundskolan och gymnasiet, ska kunna gå vidare till studier och arbete, är inte längre bara en fråga för skolan. Det är en fråga för samhällets alla aktörer. Frågan lyfts därför upp i andra regionala samverkansdokument och handlingsplaner.

 

Pågående projekt

Samverkan för att främja skolnärvaro
Syftet med delprojektet är att med utgångspunkt i aktuell forskning och i nära samarbete med yrkesverksamma inom olika professioner med skolan som arbetsfält utveckla ett nytt valbart disciplinöverskridande kurspaket om samverkan för att främja skolnärvaro och måluppfyllelse. Kurspaketet riktar sig till studenter inom lärarutbildningarna, socionomprogrammet och andra (professions)utbildningar såväl som praktiker med skolan som arbetsfält, innehållande kurser på såväl grund- som avancerad nivå. Delprojektet drivs inom kontexten av Framtidens Lärarutbildning och sker i nära samarbete mellan företrädare för socionomprogrammet, lärar- och specialpedagogprogrammen vid Örebro universitet samt Region Örebro län.

Länk till Örebro universitet

 

#vägled – vägledning för framtidens arbetsmarknad i Östra Mellansverige

Strukturerna för vägledning inom skolan är i dag varken jämlik, jämställd eller långsiktigt hållbar. Målet för projektet #vägled (Vägledning för framtidens arbetsmarknad i ÖMS) är att bidra till att skapa bättre former för vägledning för studie- och yrkesval. Samverkan mellan skola och arbetsliv behöver förbättras samtidigt som roller och ansvar behöver förtydligas. #vägled är ett metodutvecklingsprojekt mellan Region Uppsala, Region Västmanland Region Örebro län, Regions Sörmland och Norrköpings kommun, med Region Uppsala som projektägare. Projekttiden är 2020-2021.

 

Tillsammans för alla barns bästa

Projektet Tillsammans för alla barns bästa har startats för att sätta fokus på denna utmaning och leds och samordnas av Region Örebro län. Det går ut på att skapa en ny sammanhållen organisation där skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården arbetar tillsammans för att lotsa länets barn och unga igenom de första åren av deras liv, till att bli trygga vuxna människor.


Grunden för arbetet är en modell som tagits fram i Skottland som heter  GIRFEC - Getting it Right For Every Child. I Skottland har en gemensam modell skapats där de tre aktörerna skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård tillsammans följer barnen. Modellen har visat sig framgångsrik och avsikten med projektet är att testa GIRFEC i Örebro län.
Projektet Tillsammans för alla barns bästa har kommit så långt att det nu är dags att påbörja ett antal pilotprojekt i länet där olika kommuner tillsammans med hälso- och sjukvården ska prova delar av modellen i sitt lokala sammanhang.

Bilder TABB

Delrapport 1

Framtidens arbetssätt i Örebro län 

 

Delrapport 2

Rätt insats för alla barn

Örebroregionens skottlandsmodell

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021