Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kunskapslyft - barn och unga

Att höja utbildningsnivån, ta till vara allas kompetens samt möjliggöra för ett livslångt lärande är kärnfrågor för regional utveckling. Tillsammans med regionens kommuner, Örebro universitet och andra utbildningsaktörer utvecklar vi former och metoder för att alla människor ska få chansen att studera.

Kunskapslyft och utbildning är ett av de tio prioriterade områden i vår regionala utvecklingsstrategi. Målet med arbetet är att fler ungdomar ska fullfölja sin grundläggande utbildning med goda kunskapsresultat. Med det som utgångspunkt kan hen göra medvetna val som leder till fortsatt utveckling.

En god och fullföljd utbildning är en förutsättning för hög livskvalitet, arbetslivets kompetensförsörjning och för samhällets utveckling. Det gäller inte bara framtida möjligheter till arbete och inkomst. Utbildning utgör också en skyddsfaktor mot olika former av psykisk och fysisk ohälsa. En högre måluppfyllelse innebär bättre livschanser för individen både gällande nuvarande och framtida hälsa och livsvillkor. Avklarad utbildning är ofta en förutsättning för framtida försörjning. Att individen arbetar innebär också olika långsiktiga samhällsvinster.

Region Örebro län har i samverkan med de kommunala skolhuvudmännen för grund- och gymnasieskola arbetat fram samverkansdokumentet, Kunskapslyft barn och unga, med tillhörande aktivitetsplan.

Syftet med samverkansdokumentet är att, genom samverkan och samhandling, peka ut riktningen för ett långsiktigt förbättringsarbete. Arbetet är därigenom tänkt att bidra till förbättrade förutsättningar till ökat kunskapslyft.
Samverkansdokumentet ger också stöd i det strategiska arbetet med att driva och samordna utvecklingsfrågor som är gemensamma för skolhuvudmännen.

Regionalt utvecklingscentrum, RUC som bedrivs av Örebro universitet, är en viktig samverkanspart för genomförandet av aktiviteter kopplade till samverkansavtalet.

Läs mer om Regionalt utvecklingscentrum

Arbetet med att stärka förutsättningarna för att alla barn och unga, efter grundskolan och gymnasiet, ska kunna gå vidare till studier och arbete, är inte längre bara en fråga för skolan. Det är en fråga för samhällets alla aktörer. Frågan lyfts därför upp i andra regionala samverkansdokument och handlingsplaner.

Projekt skolresultaten

Initiativet till projektet ”Skolresultaten i hela regionen har förbättrats” togs av regionpolitiker, regionens kommunchefer och regiondirektören med avsikten att rikta ett tydligt fokus på att skapa en gemensam regional helhetsbild.

Genomförandet planerades tillsammans med representanter från region Örebro län, skolchefer samt Örebro universitet (RUC). Under processens gång har det skett ett lärande och ökad kännedom om varandras villkor, våra olika roller och ansvar samt styrning och ledning. Nu märks allt oftare att många gått från en tanke om ”skolans ansvar” till en tanke om ”vårt gemensamma ansvar”, även på tvären över organisatoriska gränser.

I avslutet av projektet genomfördes en dialogkonferens med kommuncheferna och skolcheferna som kunde konstatera att processen i projektet som helhet bidragit till det anses fortsatt viktigt jobba för att bredda samverkan, fördjupa kännedomen om varandras ambitioner och utmaningar samt att ytterligare befästa att det är många parter som kan bidra utifrån den egna funktionen och rådigheten.

Resultaten av projektet är en av många olika pusselbitar som behövs för att måluppfyllelsen ska kunna förbättras. Ett av de viktiga bidragen är den forskningsrapport (Nulägesanalys och vägen framåt för projektet ”Skolresultaten i regionen har förbättrats – att leda och styra en komplex organisation”[1]) som beställdes för att ta fram en gemensam regional nulägesbild och därigenom ge ett underlag till fortsatt gemensamt skolutvecklingsarbete – och underlag till en gemensam regional strategi.

Tillsammans har Partnerskapet för regional utveckling enats om målet att Stärka lokalt agerande och gemensamt lärande mellan olika samhällsaktörer för att barn och unga ska få bra förutsättningar att leva ett gott liv. En arena för detta är den Plattform för Kraftsamlingar som är förestående. Plattformens mål är att ge möjlighet att arbeta på ett processinriktat, systematiskt och strategiskt sätt när det är fråga om komplexa samhällsutmaningar.

Vi ses på plattformen för Kraftsamling Barn och unga!

 

Projekt - TABB 2.0

Projektet Tillsammans för alla barns bästa påbörjades 1 januari 2020 och avslutades med en spridningskonferens den 12 juni 2023 (se fliken nedan "TABB - Spridningskonferens").

Satsningen genomfördes i syfte att sätta fokus på utmaningen att ge barn och unga goda uppväxtvillkor, delaktighet och inflytande och en god och jämlik hälso- och sjukvård.

Utgångspunkten i arbetet är modellen GIRFEC - Getting it Right For Every Child, som tagits fram i Skottland. Modellen har barnen i centrum och intar ett förebyggande och främjande förhållningssätt genom att prioritera tidiga insatser anpassade till det individuella barnets behov. På så vis utgör GIRFEC stöd för att skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård följer barnen tillsammans, vilket har visat sig framgångsrikt där. Avsikten med projektet TABB var att testa GIRFEC i Örebro län.

Därför har Askersunds kommun, Degerfors kommun, Nora kommun och Örebro kommun genomfört pilotprojekt, i det lokala sammanhanget, genom att prova delar av modellen. Projektets syfte ligger i linje med de mål som finns i den regionala utvecklingsstrategin, RUS, och det finns flera positiva effekter, både för individen och för samhället, med att arbeta mot ökad samverkan och ta fram nya arbetssätt.

Sedan augusti 2023 pågår en process att, utifrån pilotprojektens lärdomar, planera ett arbete som omfattar fler perspektiv och funktioner än tidigare. Det ska ses som en möjlighet till fördjupning och en förutsättning att arbeta långsiktigt med fler aktörer i länet.  Region Örebro län som leder och samordnar arbetet tackar deltagande pilotprojekt och passar på att uppmuntra att fortsätta i det egna arbetet. Vi hoppas att ni alla vill vara med och bidra också framöver med er faktiskt unika erfarenhet av GIRFEC samt era insikter om både fallgropar och vägar fram i en ibland snårig terräng.

Bilder TABB

Lyckad konferens för att sprida TABB-tänket

Den 12 maj genomfördes den stora spridningskonferensen gällande projektet TABB - Tillsammans för alla barns bästa. Konferensen hölls i Kulturhuset Sjöängen i Askersund och närmare 160 personer kom för att lyssna till de tiotalet föreläsare som gav sin syn på det här med samverkan kring barn i behov av stöd.

Lisa Rosander, till vardags rektor på Kävesta folkhögskola, var moderator och hon kunde presentera en stor mängd föreläsare och medverkande. Mellan de olika akterna underhölls publiken av Pär Björk på flygel.

Ett annat musikaliskt inslag var Annika Gedin som avslutade sin föreläsning, ”Mamma till Frida”, med att sjunga en sång som handlade om funktionsunika människor.

På förmiddagen föreläste också Angelica Larsson från Hjärnkoll samt Angelika Thelin från Linnéuniversitetet.

Samhällsekonom Ingvar Nilsson gav sin syn på Utanförskapets kostnader. Han kunde dock inte vara med på plats men deltog i en förinspelad film där han bland annat berättade om de kostnader en person kan generera för samhället om denne hamnar i utanförskap.

Gemensamt för samtliga föreläsare var att de betonade vikten av tidiga och långsiktiga insatser. Med tidiga insatser och ett holistiskt bemötande från samhället ökar chanserna att barn och unga inte hamnar i utanförskap.

Eftermiddagen var vikt för de fyra kommunerna Degerfors, Nora, Askersund och Örebro. De berättade om det utvecklingsarbete som de gjort för att skapa rutiner och arbetsmodeller där skola, socialtjänst och regionen, med flera, samarbetar för att effektivare kunna hjälpa de barn som är i behov av samordnat stöd.

En målsättning med spridningskonferensen var, som namnet på antyder, ska sprida metoderna eller delar av metoderna till andra kommuner som inte kommit lika långt i det här arbetet.

Daniel Berglund var tillsammans med Sara Maxe, båda från Region Örebro län, värdar för dagen och de var väldigt nöjda med dagen.

- Ja, det var en fantastisk dag. Allt fungera och vi fick med oss en massa klokskap hem, säger Daniel Berglund.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 april 2024