Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Regional kompetensförsörjning

En fungerande arbetsmarknad bygger på att företag och organisationer hittar rätt kompetens. Matchningen på arbetsmarknaden behöver stärkas och utvecklas. Region Örebro län bidrar till detta genom att samverka med länets utbildningsanordnare, arbetsgivarorganisationer och andra aktörer som på olika sätt vill bidra i det regionala utvecklingsarbetet.

Regional handlingsplan för kompetensförsörjning

Filmen visar våra mål för att nå en bättre kompetensförsörjning i hela länet.

Den regionala handlingsplanen för kompetensförsörjning togs fram i samverkan med alla aktörer som behöver driva utvecklingsarbetet. Regelbundet arrangeras olika forum och möten för att dela kunskap, inspirera varandra och följa upp det gemensamma utvecklingsarbetet för att nå de uppsatta målen. 

En regional kompetensplattform började byggas då regeringen gav de regionalt utvecklingsansvariga i uppdrag att organisera och fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete. Regionerna har ett uppdrag att bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå.

Samverkan

Region Örebro län har samverkansavtal med länets kommuner kring utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola. Syftet är ett erbjuda länets ungdomar ett brett utbud av hög kvalitet samt ta ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjningen. Region Örebro län har även samverkansavtal med länets kommuner kring Regionalt yrkesvux. Samverkan bedrivs också inom nätverken Gysam och REKO.

Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege är väl etablerade samverkanplattformar i Örebro län och deltar i det regionala utvecklingsarbetet. Region Örebro län är huvudman för Vård- och omsorgscollege samt har samverkansavtal med Teknikcollege.

Finansiering

Utvecklingsarbetet inom kompetensförsörjning får aldrig stanna av för behoven på arbetsmarknaden är ständigt rörliga. Det är bra om utvecklingsarbete kan ske inom den egna verksamheten men ibland kan det behövas extern finansiering för att testa nya arbetssätt eller driva utvecklingsarbetet i samverkan. Region Örebro län kan stödja aktörer att få ökad kunskap och information om var man kan söka projektmedel. Projektfinansiering via Europeiska regionalfonden, ERUF, Europeiska socialfonden ESF+, Erasmus+, Tillväxtverket eller 1:1-medel från Region Örebro län är viktiga för att vi ska nå målen i RUS och handlingsplanen för kompetensförsörjning.

Kontakter

Eva Führ

Utvecklingsledare: Utbildning och arbetsmarknad, regional kompetensförsörjning

Fredrik Jönsson

Utvecklingsledare: Utbildning och arbetsmarknad

Maria Svensson Hallberg

Utvecklingsledare: uppdraget regional kompetensförsörjning samt handlingsplanen för kompetensförsörjning

Monica Möller

Utvecklingsledare: Utbildning och arbetsmarknad

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 maj 2024