Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Microfuture - Future proof microfinance for social inclusion

Sociala företag fokuserar på samhällsnytta, mäter sina resultat i relation till aktuell samhällsutmaning och återinvesterar överskott tillbaka till den löpande verksamheten. Den vanligaste associationsformen för sociala företag är ekonomiska föreningar, en företagsform som de traditionella bankerna vanligtvis inte ger lån/utvecklingsmedel till. Därför är de sociala företagen hänvisade till mikrofonder. Mikrofondernas primära stöd utgörs av kreditgarantier och förlagsinsatser.

Effektiva fonder

Inom EU har mikrofonderna visat sig vara effektiva för att uppnå EU:s politiska mål relaterade till social integration och inkludering, främjande av entreprenörskap och skapande av sysselsättning, samt övergången till ett mer hållbart Europa. Mikrofinansieringen skapar förutsättningar för en mer inkluderande arbetsmarknad.

Eftersom Mikrofonder kan bidra till ökade möjligheter för sociala företag att skapa effektiva och inkluderande arbetsmarknader och stärka sysselsättningen finns det starka argument för att det offentliga stödet till Mikrofonder behöver utvecklas. Det här är gemensamma utmaningar inom hela EU. Alla länder har behov av att stödja tillväxt, samt att förstärka och anpassa sina respektive mikrofinansieringssystem.

Många mikrofonder är emellertid små och svaga, vilket också gäller den regionala Mikrofonden Mälardalen. Fonden saknar tillräckliga resurser och organisatorisk kapacitet för att kunna agera som ett kraftfullt stöd åt länets sociala företag och därmed som en kraftfull aktör i den regionala utvecklingen. Det leder till få investeringar i de sociala företagen och sämre förutsättningar för personer som står långt från arbetsmarknaden.
Projektet kan uppmärksamma behovet av att fonden kräver tillräckliga ekonomiska resurser och en stark organisatorisk kapacitet för att kunna verka. Förhoppningsvis bidrar projektet i förlängningen till att fonden får utökade resurser så att dess finansiella kapacitet en dess organisatoriska och administrativa kapacitet kan stärkas. I praktiken betyder det mer resurser till utlåningsverksamhet samt resurser till dess administration.

Projektperiod

Projektperioden är 4 år och sträcker sig från den 1 mars 2023 till den 28 februari 2027.

Finansiering

Projektet finansieras av 1:1-medel samt medel från Interreg Europe.

Parter

Projektet har förankrats bland flera relevanta aktörer i länet. Under ansökningsförfarandet till Interreg Europe deltog flera aktörer från både offentlig sektor, universitet och civilsamhälle aktivt. Även Mikrofonden Mälardalen deltog. Ansökningsarbetet förankrades i Partnerskapet för sociala innovationer, ett regionalt samverkansforum för offentlig sektor, civilsamhälle och universitet där cirka 40 parter ingår. Fem regioner i Europa deltar, förutom Örebro län så är det regioner från Frankrike, Italien, Slovenien, och Rumänien. 

Övergripande mål

Ökad tillväxt i Örebro län och bättre förutsättningar för sociala företag.

Projektmål

Projektets mål är ökad kunskap om hur regionala system för mikrofinansiering av sociala företag kan stärkas.

Projektets organisation

Projektet leds av Regional Intermediate Body for Sectoral Operational Programme Human Resources Development - Bucharest - Ilfov Region (Rumänien). Dessutomingår Metropolitan City of Bologna (Italien), Development Centre Heart of Slovenia (Slovenien), County of Seine-Saint-Denis (Frankrike) samt Region Örebro län. Som rådgivande part fungerar Fondazione Grameen Italia (Italien). Tillsammans utgör dessa parter både projektgrupp och styrgrupp, i enlighet med programlogiken för Interreg Europe.

Kontakter

Anders Bro

Utvecklingsledare: Social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 september 2023