Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Partnerskapet för sociala innovationer

Partnerskapet för sociala innovationer (PSI) är ett nätverk för att motverka sociala problem och utanförskap i samhället. Tillsammans utvecklar vi idéer och initiativ och sprider kunskap som är till nytta för samhället och invånare.

Finns det något du vill förändra? Har du en idé som kanske kan utveckla samhället och komma till nytta för många?

Logotyp: Partnerskapet för sociala innovationer

PSI är ett oberoende forum som är till för organisationer i civilsamhället som möter utanförskap och som tillsammans med andra vill göra skillnad i samhällets alla delar. Vi samverkar och skapar allianser för att lösa sociala problem och andra samhällsutmaningar.

Partnerskapet har sina rötter i en mobilisering av föreningar, sociala företag och andra aktörer inom civilsamhället och den sociala ekonomin i Örebro län. I PSI ingår idag cirka 40 parter, främst organisationer från civilsamhället tillsammans med företrädare för offentlig verksamhet. Exempelvis Verdandi, Coompanion, Stiftelsen Activa, Fontänhuset, Studieförbundet Vuxenskolan, Studieförbundet Bilda, Örebro kommun, länets fyra samordningsförbund och Örebro universitet. PSI startade 2015.

Vad gör PSI?

PSI är ett regionalt samverkansforum där organisationer i civilsamhället kan mötas, dela kunskap och möjliggöra framväxten av idéer som kan utvecklas till sociala innovationer.

PSI bjuder in till

 • Samhällssamtalet – en öppen arena med samtal utifrån olika teman, exempelvis: en inkluderande arbetsmarknad, socialt företagande, social innovation och digitalt utanförskap. Arrangeras av organisationer inom PSI cirka fyra gånger per år.
 • Stormöten – ett internt mötesforum för och med parterna i PSI. Här tar vi upp aktuella utlysningar, pågående projekt och utvecklingsarbete i våra organisationer. Det finns möjlighet att dela med sig och inspireras, hitta partners framöver och komma vidare med en fråga. Arrangeras två gånger per år.

PSI erbjuder

 • Projektstöd och finansiering
 • Råd och stöd för utveckling av sociala innovationer
 • Kontakter till samarbetsparners i andra regioner och på europeisk och internationell nivå

Om samhällssamtalet

Samhällssamtalet är en arena med tema-samtal om samhällsutmaningar och lösningar. Det kan exempelvis handla om ekonomisk utsatthet, utanförskap, hur vi skulle kunna arbeta med cirkulär ekonomi, hur vi får en levande landsbygd och hur kan vi ta tillvara civilsamhällets engagemang. Har du en utmaning eller idé på lösning som du vill ta upp? Tillsammans tar vi nästa steg för ett mer inkluderande och hållbart samhälle!

Mötesdeltagare i ett konferensrum

Samhällssamtalet är en mötesplats för det offentliga, företag och civilsamhälle där vi tillsammans fokuserar och identifierar aktuella samhällsutmaningar utifrån våra respektive kunskaper och perspektiv.

Samhällssamtalet är en grund för att bygga nätverk, skapa allianser, utveckla samverkansprojekt och ta till vara idéer som är till nytta för medborgare och samhället i stort.

Samhällssamtal 2022

De flesta samhällssamtalen filmas och publiceras på den här sidan så att du kan ta del av dem i efterhand.

Under 2022 bjuder Partnerskapet för sociala innovationer in till fyra samhällssamtal:

19 april: Vad är social innovation?

16 juni: Sociala företag, samverkan och samhällsutmaningar

24 oktober: Från utanförskap till inkludering genom samverkan och utbildning

Program

Sociala innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster till invånarna. Partnerskapet för sociala innovationer bjuder in till samhällssamtal för att samtala om nya gemensamma lösningar på tre olika samhällsutmaningar.

Föredrag

Malin Lindberg, Luleå Tekniska Universitet (LTU)

Tre samhällssamtal med olika teman
 1. Hur kan sociala innovationer bidra till landsbygdsutveckling?
 2. Hur kan sociala innovationer förebygga ofrivillig ensamhet?
 3. Hur kan kultur och social innovation stärka varandra?
Sammanfattning

Anders Bro/Malin Lindberg

I detta samhällssamtal vill vi framförallt involvera näringslivschefer/utvecklare, upphandlare/beställare, arbetsmarknadsenheter, politiker, sociala företag och andra som vill veta mer om socialt företagande och hur vi tillsammans kan möta våra gemensamma samhällsutmaningar.

Goda exempel från två kommuner

Sofia Olsen, näringslivschef, Lekeberg kommun och Linda Melander, näringslivssamordnare, Tierps kommun, berättar om deras kommuners arbete med socialt företagande.

Paneldiskussion

Efter presentationerna följer en diskussion och frågestund med en panel bestående av representanter från Lekebergs och Tierps kommun, Region Örebro län, Coompanion och Mikrofonden.

Moderator

Maria Widar, Maria Widar kommunikation

Medverkande

• Johan Larsson, rådgivare Coompanion Mälardalen
• Mari Cedervall, förbundschef Finsam Degerfors/Karlskoga
• Andreas Molin, rådgivare socialt företagande Karlskoga kommun
• Mattias Grubbström, verksamhetsledare Föreningen Integrera i Karlskoga

Panelsamtal och frågestund, fortsättning

• Se ovanstående personer
• Anders Bro, utvecklingsledare Region Örebro län
• Sofia Tungfelt, Skoopi/Möckelnföreningarna/Villingen

Samhällssamtal 2021

19 april: Hur bygger vi en ökad tillit i välfärden?

6 oktober: En inkluderande arbetsmarknad för unga som varken arbetar eller studerar

Program

Tillit är den goda sammanhållande kraften mellan människor. I ett tillitsfullt klimat kan kompetens och kreativitet tillvaratas och grunden för ett öppet, demokratiskt samhälle växa fram.

Några frågor som kommer att belysas under samhällssamtalet är:

 • Varför är tillit viktigt för personer i behov av välfärdens tjänster?
 • Vad behöver utvecklas hos våra offentliga aktörer för att öka tilltron och tilliten till välfärdens tjänster?
 • Vad kan man göra för att stärka tilliten i en organisation eller myndighet?
 • Vad innebär tillitsbaserad styrning?
I samtalspanelen deltar

Anna Lexelius, Förbundschef i Samordningsförbundet Östra Södertörn, tidigare huvudsekreterare i Tillitsdelegationen

Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin, tidigare förbundsordförande för Verdandi och representant i referensgruppen som följde utarbetandet av förslaget till ny socialtjänstlag

Monika Berg, docent och lektor i sociologi och verksam som forskare inom miljösociologi vid Örebro universitet. Bedriver även forskning om välfärdsstatens organisering och dess inverkan på förtroendeskapande processer

Moderator

Samtalet modereras av Lisa Örnéus, Finsam Lekeberg-Örebro.

Arrangörer

Finsam Lekeberg-Örebro, Stiftelsen Activa, Verdandi, Örebro universitet, Region Örebro län samt Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.

Hur interagerar olika samhällsaktörer för att tillsammans identifiera behov och utveckla lösningar? 

Innovativ samverkan i Sverige

Malin Lindberg, professor vid Luleå Tekniska universitet, introducerar temat och lyfter särskilt fram innovativ samverkan för arbetsinkludering utifrån ett aktuellt FORTE-finansierat forskningsprojekt.

För ett innovativt, hållbart och attraktivt Västerbergslagen

Petra Holmlund, kommunikatör och projektledare på Samarkand 2015 berättar om ett unikt samarbete i bolagsform i Ludvika och Smedjebacken som samlar ett 50-tal aktörer från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.

Gruppsamtal
1. Hur tar vi vara på civilsamhällets engagemang?

I projektet CROSS skapar vi tillsammans en modell för hälsofrämjande och proaktiv samverkan mellan kommuner, närsjukvård och civilsamhälle. Sektorernas olika utgångspunkter kan skapa hinder i samverkan men är också möjliggörare för alternativa arbetssätt. Vad behövs för att vi ska kunna ta vara på det lokala civilsamhällets engagemang och fria vilja att agera kring samhällsutmaningar? Johanna Ek är projektledare i Region Örebro län.

Samtalsledare: Johanna Ek

2. Gör skillnad för barn i ekonomisk utsatthet!

Nära tolv procent av alla barn 0-17 år i Örebro län lever i ekonomiskt utsatta hushåll, vilket innebär en ökad risk för sjukdom och psykisk ohälsa. Hur kan vi samverka för att möta effekterna av barnfattigdom i länet och på vilket sätt kan vi göra strukturella förändringar utifrån allas lika värde? Maria Lindborg genomför på regionens uppdrag en förstudie kring barnfattigdom i länet.

Samtalsledare: Maria Lindborg

3. Landsbygden behöver eldsjälar – vad behöver eldsjälarna för att orka?

Alf Wikström har under många år varit en av Bredsjös eldsjälar, en ständig pådrivare för arbete, kultur och livskraftiga näringar i Hällefors med omnejd. Vad behöver landsbygdens eldsjälar för att orka i längden? Hur kan vi hjälpas åt att stötta lokal utveckling?

Samtalsledare: Alf Wikström

4. Vem skapar en fungerande delningsekonomi?

För att möta klimatutmaningarna behöver vi göra något åt våra konsumtionsmönster. En väg framåt är att främja en ekonomi där vi delar på våra tillgångar. Uppdraget är dock ingens – medan ansvaret är allas. Så hur kommer vi igång med delningsekonomiska initiativ i Örebro län? Andreas Sävenstrand är miljöstrategpå Örebro kommun.

Samtalsledare: Andreas Sävenstrand

Moderator

Samtalet modereras av Anders Hagman, Svenska kyrkan Västerås stift.

Arrangörer

Coompanion, Svenska kyrkan, Örebro kommun, Örebro universitet, Region Örebro län samt Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.

Idag finns det drygt fem tusen unga människor i Örebro län som varken arbetar eller studerar. Varför gör de inte det? Vilka är de och hur kan vägen till arbetsgivarna se ut? Partnerskapet för sociala innovationer bjuder in till samhällssamtal för att hitta nya samarbeten och nya gemensamma lösningar.

Unga som varken arbetar eller studerar, vilka är de och varför finns de inte i arbete eller studier?

Vad vet vi om den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar, nationellt och i Örebro län?

Linnéa Hedkvist, utvecklingsledare Region Örebro län

Vägen till arbetsgivarna

Vad påverkar arbetsgivares synsätt på arbetslösa från utsatta grupper? Hur kan förutsättningarna förbättras för en mer inkluderande arbetsmarknad? I rapporten Vägen till arbetsgivarna finns många lärdomar och framgångsfaktorer.

Lena Strindlund, Fil. Dr och verksamhetsutvecklare på Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Inkludering och diskriminering

Vad säger lagen om hur vi aktivt kan förebygga diskriminering i arbetslivet? Hur kan detta användas som en metod på arbetsplatser?

Caroline Daly, verksamhetsansvarig Örebro rättighetscenter

Moderator

Samtalet modereras av Sofia Sjöström, Örebro kommun

Arrangörer

Örebro rättighetscenter, Finsam Lekeberg-Örebro, Stiftelsen Activa, Örebro universitet, Region Örebro län samt Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.

Har du en idé som skulle kunna vara till nytta för samhället och invånarna?

Du som vill ha råd och metodstöd kring en möjlig social innovation kan vända dig till:

Coompanion, Stiftelsen Activa är några organisationer inom PSI som har till huvuduppgift att ge råd och stöd i framväxten av sociala innovationer.

Många parter inom PSI driver olika typer av projekt. Därför arbetar PSI med samverkan kring projektverksamhet och att erbjuda projektstöd. Vi arbetar aktivt för att hitta möjligheter att samverka både kring ansökningar och projekt vad gäller nationella, europeiska och internationella utlysningar.

Har du en projektidé?

Kontakta PSI för att

 • få tips om lämplig rådgivare i det innovationsstödjande systemet
 • utveckla idéer och formulera projektansökningar tillsammans med oss 
 • få information om aktuella nationella, europeiska och internationella utlysningar

Parter inom PSI som driver projekt kan få stöd från partnerskapet med

 • projektansökningar och samordning av projekt. Ofta kan flera parter inom PSI samverka kring gemensamma ansökningar.
 • PSI kan fungera som en regional referensgrupp i projekt eller som en så kallad ”stakeholder group” i europeiska och internationella ansökningar.

Stöd från Region Örebro län

Läs mer om och ansök om stödet Utvecklingsmedel social innovation

Beviljade stöd Utvecklingsmedel social innovation

Kontakta oss

Har din organisation en projektidé som ni söker samverkansparter till? Eller har ni andra frågor om projektstöd? Kontakta någon av representanterna i PSI's arbetsutskott.

Vill din organisation också vara med i PSI?

Din organisation behöver då fatta ett beslut i styrelse (eller motsvarande) och att ni utser en kontaktperson som kan delta i PSI:s aktiviteter. Sedan ansöker ni genom att anmäla ert intresse till PSI:s arbetsutskott.

Kontakta Mona Hedfeldt eller Anders Bro

Att vara med i PSI är kostnadsfritt och innebär att kontaktpersonen i din organisation blir inbjuden till de aktiviteter som PSI arrangerar.

Vi som är med idag

 • ABF
 • Bilda
 • Bredsjö kulturkooperativ
 • Coompanion
 • Fontänhuset Örebro
 • Friluftsfrämjandet
 • Hela Sverige ska leva
 • Hällefors folkhögskola
 • Konstfrämjandet Bergslagen
 • Mikrofonden Mälardalen
 • Möckelnföreningarna
 • NBV
 • RF-Sisu Örebro län
 • Stiftelsen Activa
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Svenska kyrkan
 • Verdandi Örebro
 • Zinkgruvan Mining
 • Örebro läns bildningsförbund
 • Örebro rättighetscenter
 • Örebro Skateboard
 • Örebro stadsmission
 • Askersunds kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Hällefors kommun
 • Karlskoga kommun
 • Kumla kommun
 • Laxå kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Ljusnarsbergs kommun
 • Örebro kommun
 • Arbetsförmedlingen
 • Finsam/Samordningsförbundet Karlskoga-Degerfors
 • Finsam/Samordningsförbundet Lekeberg-Örebro
 • Finsam/Samordningsförbundet Sydnärke
 • Länsstyrelsen
 • Region Örebro län
 • Örebro universitet

Partnerskapet har sina rötter i en mobilisering av föreningar, sociala företag och andra aktörer inom civilsamhället och den sociala ekonomin i Örebro län.

I januari 2015 beslutade dåvarande Landstingsstyrelsen och Regionförbundets styrelse att Partnerskapet för sociala innovationer (PSI) skulle starta. Dåvarande föreningen L&SEK (Lokal utveckling för social ekonomi) fattade samma beslut och därmed ersattes L&SEK av PSI. Beslutet föregicks av ett omfattande förarbete.

Vision

Vår vision är ett samhälle som i grunden är inkluderande och hållbart. I hanteringen av dagens och morgondagens samhällsutmaningar tillvaratar vi kraften hos alla människor och nätverk. Ekonomiska, ekologiska och sociala värden och resurser är lika viktiga. Sociala innovationer är centrala i länets innovationsstödjande system.

Organisation

PSI är ingen formell organisation, utan är ett nätverk där respektive part deltar i den utsträckning som är möjlig. Varje part ansvarar för att utse en kontaktperson.

Det löpande arbetet inom PSI leds av en mindre arbetsgrupp, arbetsutskottet. Alla parter i PSI har möjlighet att vara med i arbetsutskottet. De som ingår i arbetsutskottet bidrar med olika kompetenser och perspektiv utifrån ett brett arbete, för och med olika sociala innovationer i länet.

Under 2022 ingår följande parter/personer i arbetsutskottet:

 • Coompanion, Anders Johansson
 • Finsam/Samordningsförbundet Sydnärke, Raed Shaqdih
 • Fontänhuset Örebro, Helena Lundell
 • Region Örebro län, Anders Bro
 • Region Örebro län, Mona Hedfeldt (sammankallande)
 • Region Örebro län, Mia Eriksson (kommunikatör)
 • Stiftelsen Activa, Lotta Karlsson-Andersson
 • Svenska kyrkan, Anders Hagman
 • Verdandi, Åse Sundqvist
 • Örebro universitet, Pia Ridderby

Under 2020 tog Partnerskapet för sociala innovationer fram en verksamhetsplan för 2021-2026. Varje år tar vi fram en aktivitetslista för det kommande året.

Vad är en social innovation?

Film från Mötesplats Social innovation (MSI) som förklarar begreppet "social innovation".

En social innovation är en ny idé, ny tjänst eller ny modell som tar itu med behov och utmaningar i samhället, exempelvis integration, folkhälsa och hållbarhetsfrågor. Sociala innovationer är bra för både individer och samhället, eftersom de kan hjälpa till att lösa sådana utmaningar.

Kontakter

Anders Bro

Utvecklingsledare: Social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2022