Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Internationellt samarbete

Samarbete med aktörer i andra länder, både i Europa och internationellt, behövs för att utveckla kulturen och civilsamhället i länet. Därför arbetar Område kultur och ideell sektor aktivt för att länets aktörer ska öka sin förståelse och dra nytta av internationella nätverk, partnerskap och plattformar samt av EU:s program och fonder.

Aktörer i Örebro län kan i sin tur bidra till EU:s politiska agenda och beslut vilket medför att Region Örebro län även arbetar för att påverka EU:s politik i en riktning som gynnar länet.

Det mesta av arbetet sker tillsammans med Region Örebro läns internationella utvecklingsledare samt i samarbete med Region Örebro läns EU-kontor Central Sweden, med säte i Bryssel.

Det här jobbar vi med

Region Örebro län är sedan många år internationellt aktiv inom kultur och civilsamhälle. I mer än 20 år har Region Örebro län varit medlem i REVES, en organisation med medlemmar från hela Europa med syfte att stötta den sociala ekonomin.

Region Örebro län är representerad i EU-kommissionens europeiska expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande. Region Örebro län deltar också aktivt i att etablera ett gemensamt europeiskt kompetenscentrum inom ramen för Tematisk plattform för social ekonomi samt är aktiv i europeiska projekt om liknande frågor.

Ett internationellt utbyte sker bland annat genom länets kulturinstitutioner och residensverksamhet inom dans samt bild och form. Region Örebro län har sedan 2014 ett internationellt stipendium som stödform för att stimulera samverkan utanför rikets gränser.

Vi blir ofta inbjudna som föreläsare på konferenser och webinarier. Löpande deltar vi i ansökningar till EUs olika program, t.ex. till Kreativa Europa, Europa för medborgarna och Erasmus+, Horisont Europa och Interreg för att öka det europeiskt samarbete och erfarenhetsutbyte.

Under 2021 ska Område kultur och ideell sektor öka sitt engagemang i internationella nätverk och projekt.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 februari 2021