Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Biblioteksplan för Region Örebro län

Biblioteksplanen visar prioriteringar för biblioteksverksamheter med Region Örebro län som huvudman. Planen visar hur Region Örebro län avser att uppfylla kraven i bibliotekslagen.

Biblioteksplanen är ett verktyg för dialog och samverkan med statliga biblioteksmyndigheter, med länets kommuner och med Örebro universitet.

Biblioteksplan för Region Örebro län 2020–2023 är framtagen av Region Örebro län i dialog med representanter för folkbiblioteken, regionens folkhögskolor och sjukhusbibliotek och utgår från den regionala utvecklingsstrategin.

Biblioteksplanen har beslutats politiskt av Region Örebro län.

Gemensamma mål för Region Örebro läns biblioteksverksamheter

Kvalitetsmålet

Biblioteksverksamheterna inom Region Örebro län ska

 • sträva efter att ge sina användare en så hög kvalitet i sitt tjänsteutbud som möjligt med de medel som ställs till förfogande.

Tillgänglighetsmålet

Biblioteksverksamheterna inom Region Örebro län ska

 • ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar, erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.
 • åtgärda fysiska hinder för åtkomst till bibliotekens lokaler.
 • se till att digitala, och andra, bibliotekstjänster ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Samverkansmålet

Biblioteksverksamheterna inom Region Örebro län ska

 • sträva efter att identifiera samverkansområden och samverkanspartners så att tjänsteutbudet blir mer tillgängligt för användarna samtidigt som det ökar verksamheternas effektivitet och hållbarhet.

Biblioteksutveckling Region Örebro län

Den regionala biblioteksverksamheten, Biblioteksutveckling Region Örebro län, har i uppdrag att bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Den regionala biblioteksverksamheten består av fyra fast anställda utvecklingsledare samt vid behov projektanställda som är placerade hos Område kultur och ideell sektor, Region Örebro län. Utvecklingsledarnas inriktningar är bland annat läs- och litteraturfrämjande, bemötande, mänskliga rättigheter, digitaliserad mediehantering och ledarskapsutveckling.

I verksamhetsberättelsen kan den som är intresserad ta del av hur Biblioteksutveckling Region Örebro län arbetat för att uppnå mål i Kulturplan för Örebro län och Region Örebro läns biblioteksplan.

2021

Här kan du bland annat hitta en sammanfattande beskrivning av arbetet under pandemin och en beskrivning av läget på länets folkbibliotek.

Det regionala uppdraget är

att genom Biblioteksutveckling Region Örebro län uppfylla de åtaganden i bibliotekslagen som handlar om att bedriva regional biblioteksverksamhet.

Regional biblioteksverksamhet ska tillsammans med andra offentligt finansierade biblioteksverksamheter:

 • verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. (2 §)
 • främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. (2 §)
 • ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. (4 §)
 • ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. (5 §)
 • delta i uppföljningen av hur de biblioteksplaner som antagits utformats och hur de används. (18 §)

Region Örebro län vill 2020–2023

 • att den regionala biblioteksverksamheten i ett postcorona-perspektiv utforskar nya metoder för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter inom biblioteksområdet, med särskilt fokus på demokrati, läs- och litteraturfrämjande, digitalisering och relevans.

Mål för den regionala biblioteksverksamheten enligt Biblioteksplanen

Den regionala biblioteksverksamheten ska

 1. stödja folkbibliotekens arbete med mänskliga rättigheter, hållbarhet och demokrati.
 2. stödja folkbibliotekens arbete med digitaliseringens effekter.
 3. stödja folkbibliotekens arbete med relevans för sina kommuninvånare.
 4. stödja folkbibliotekens arbete med läs- och litteraturfrämjande insatser.

Delmål och indikatorer för målen hittar du i Biblioteksplanen.

Kontakter

Petra Jansson

Utvecklingsledare: Bibliotek

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 augusti 2022