Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Biblioteksplan för Region Örebro län

Biblioteksplanen beskriver hur Region Örebro län planerar att genomföra och utveckla sina biblioteksverksamheter. Dessa delas in i tre huvudkategorier: regional biblioteksverksamhet, sjukhusbibliotek och folkhögskolebibliotek.

Biblioteksplanen visar hur Region Örebro län avser uppfylla kraven i bibliotekslagen. Den möjliggör nationell uppföljning, samordning och kvalitetsutveckling av biblioteksverksamheter på regional nivå. Biblioteksplanen är också ett verktyg för dialog och samverkan mellan de offentligt finansierade biblioteksverksamheterna.

Biblioteksplan för Region Örebro län 2020–2024 är framtagen av Region Örebro län i dialog med representanter för folkbiblioteken, regionens folkhögskolor och sjukhusbibliotek. Biblioteksplanen har beslutats politiskt av regionfullmäktige.

Region Örebro läns biblioteksverksamheter är:

Regional biblioteksverksamhet

Den regionala biblioteksverksamheten, Biblioteksutveckling Region Örebro län, har i uppdrag att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet vad gäller folkbiblioteken i länet.

Sjukhusbibliotek

Folkhögskolebibliotek

Kvalitetsmålet

Biblioteksverksamheterna inom Region Örebro län ska

  • sträva efter att ge sina användare en så hög kvalitet i sitt tjänsteutbud som möjligt med de medel som ställs till förfogande.

Tillgänglighetsmålet

Biblioteksverksamheterna inom Region Örebro län ska

  • ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar,
  • erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.
  • åtgärda fysiska hinder för åtkomst till bibliotekens lokaler.
    se till att digitala, och andra, bibliotekstjänster ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Samverkansmålet

Biblioteksverksamheterna inom Region Örebro län ska

  • sträva efter att identifiera samverkansområden och samverkanspartners så att tjänsteutbudet blir mer tillgängligt för användarna samtidigt som det ökar verksamheternas effektivitet och hållbarhet.

Ny biblioteksplan för 2025–2027

Under 2023–2024 tas en ny biblioteksplan för Region Örebro län fram i dialog med berörda biblioteksverksamheter inom Region Örebro län.

Den kommer att utgå från bibliotekslagen, den regionala kulturplanen och andra relevanta styrdokument och utredningar.

Tidplan

Oktober–november 2023 Dialog med biblioteksverksamheter inom Region Örebro län
Januari–april 2024 Planen skrivs
15 april–30 maj 2024 Remissperiod
Hösten 2024 Politiska beslut

 

Kontakter

Petra Jansson

Utvecklingsledare: Kultur och civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 december 2023