Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi

Handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi beskriver det regionala uppdraget för frågor som rör civilsamhälle och social ekonomi. Det övergripande målet för planen är ett ökat deltagande och inflytande av civilsamhälle och social ekonomi i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet.

Arbetet med att ta fram planen samordnades av Område kultur och ideell sektor inom förvaltningen Regional utveckling. Kulturnämnden fick löpande information om arbetet.

Samtal och workshops genomfördes med verksamheter inom Region Örebro län och med företrädare för offentlig sektor samt civilsamhälle/social ekonomi i Örebro län.

En remissversion skickades ut innan sommaren 2021. Mot bakgrund av inkomna remissvar utformades den slutliga versionen. Planen beslutades av regionfullmäktige 2021-12-07.

Insatsområden och aktivitetsområden

Insatsområde 1: Att bidra till en ökad förståelse för civilsamhällets och den sociala ekonomins betydelse i utvecklingen av Örebro län

Aktivitetsområden

 • Öka kunskapen om civilsamhällets och den sociala ekonomins egenvärde
 • Verka för att säkerställa tillgången till statistik om civilsamhället och den sociala ekonomin i Örebro län
 • Verka för att löpande testa och använda metoder för värdering av civilsamhällets och den sociala ekonomins samhällsnytta

Insatsområde 2: Att skapa långsiktiga förutsättningar för civilsamhället och den sociala ekonomin i Örebro län

Aktivitetsområden

 • Verka för att utveckla de offentliga föreningsstöden
 • Verka för utvecklade finansieringsformer och andra stödfunktioner
 • Verka för att stärka och utveckla sociala företag
 • Öka kunskapen om upphandling och annan samverkan
 • Öka upphandlingen av produkter, tjänster och service från civilsamhället
  och den sociala ekonomin

Insatsområde 3: Att skapa, stärka och samordna nätverk och mötesplatser för frågor om civilsamhälle och social ekonomi i Örebro län

Aktivitetsområden

 • Öka erfarenhetsutbytet inom civilsamhälle och social ekonomi
 • Öka erfarenhetsbytet mellan offentliga aktörer
 • Verka för att stärka sektorsövergripande nätverk och mötesplatser

Insatsområde 4: Att bidra till ett stärkt erfarenhetsutbyte kring civilsamhälle och social ekonomi i Örebro län genom ökad internationell samverkan

Aktivitetsområden

 • Verka för att utveckla det internationella deltagandet från Örebro län
 • Öka erfarenhetsutbytet i länet av internationellt deltagande

Partnerskapet för sociala innovationer är ett nätverk där cirka 40 organisationer från offentlig verksamhet och civilsamhälle i länet möts. Det är Region Örebro län som koordinerar nätverket.

Målet med Partnerskapet är att skapa och stärka förutsättningarna att gemensamt möta samhällsutmaningar och bidra till en hållbar utveckling.

Därför är Partnerskapet ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte om samhällsutmaningar och sociala innovationer. Partnerskapet främjar samverkan och erbjuder projektstöd samt råd och stöd för utvecklingen av sociala innovationer.

Kontakter

Anders Bro

Utvecklingsledare: Social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 december 2021