Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Projektet jobbade för att främja gröna, multimodala transportlösningar mellan regionerna längs ScanMed-korridoren - från Skandinavien till Medelhavet. Målet var att öka tillgängligheten och konkurrenskraft i regionerna samtidigt som klimatpåverkan minskades. 

Projektet avslutades 2020 men Scandria är ett samarbete som fortsätter.

Till Scandria2Acts internationella webbplats.

Genom Europa löper det transeuropeiska transportnätet, TEN-T. Projektet TENTacle fokuserade på hur områden runt korridorerna kan förbättra sin tillgång till korridorerna. Allt för att 

 • planerare ska kunna dra nytta av investeringar längs TEN-T-korridorerna för lokal och regional tillväxt samt hållbar mobilitet
 • skapa effektivare och miljövänligare logistikkedjor
 • öka samarbetet mellan olika korridorer i Östersjöområdet
 • tillgängligheten till korridorerna ska bidra till att motverka ekonomisk nedgång.

TENTacle avslutades 2019 men fortsatte dels genom sitt systerprojekt Scandria2Act dels genom webben tentacle.eu.

Region Örebro läns uppdrag i projektet var att:

 • Utveckla funktionen som knytpunkt för flöden mellan norra Skandinavien och Central Europa
 • Omflytta godstrafik från väg till järnväg
 • Etablera mer trafik genom de intermodala terminalerna i Örebroregionen
 • Stärka Örebroregionens position som nordisk hubb genom bättre tillgänglighet till/från norra Europa
 • Kommunicera Region Örebro läns infrastrukturbehov till nationella och europeiska beslutsfattare. 

TENTacle finanserias av EU:s regionalfond och Interreg Östersjöregionen. De parter som var med i projektet:

 • Region Blekinge (SE)
 • Karlskrona kommun (SE)
 • Region Örebro län (SE)
 • Region Skåne (SE)
 • Port of Hamburg Marketing (DE)
 • Blekinge Institute of Technology (SE)
 • Transnorden Sweden (SE)
 • Vilnius Gediminas Technical University (LT)
 • Lahti Region Development LADEC Ltd (FI)
 • Port of Karlshamn (SE)
 • Westpomeranian Region (PL)
 • Port of Gdynia Authority SA (PL)
 • Regional Council of North Karelia (FI)
 • Värmland-Østfold Border Council (NO)
 • City of Gdynia (PL)
 • Technical University of Denmark (DK)
 • KTH Royal Institute of Technology (SE)
 • Institute of Shipping Economics and Logistics (DE)
 • Rostock Sea Port (DE)
 • Valga Town Government (EE)
 • Innovation Circle Network (NO)
 • Vidzeme Planning Region (LV)
 • Guldborgsund Municipality (DK)

SmartLog testade blockchaintekniken inom logistikbranschen. Det gjordes genom en branschövergripande och helt öppen applikationslösning som alla intressenter och involverade parter kunde ansluta sig till och dra nytta av.

Logistik och transportindustrin står inför betydande förändring i takt med den nu snabba utvecklingen inom Internet of Things och blockchain. Transportkostnader och leveranstid blir bara viktigare och viktigare för de flesta företag vilket gör att teknik för att effektivisera dessa är viktigare än någonsin.

SmartLog-projektet var ett EU Interreg Central Baltic-program, som syftade till att bidra till programmets prioritering "väl ansluten region" och målet "Förbättrade transportflöden av människor och varor". Vi tittade framförallt efter tidsvinster på transporter i de två TEN-T stråken Scandinavian-Mediterranean och North Sea-Baltic.

Projektet startade september 2016 och avslutades februari 2020.

Illustration av en transportkedja som styrs med blockchain.

Företag anslutna till smartlog via blockchain och systemintegration.

Projektet lyckades med att öka medvetenheten om blockchain-teknikens roll för att lösa mycket komplexa affärsprocesser.

 • Det stora intresset som finns kring blockchain-teknik, som var på sin höjd under projektets genomförande, var både till hjälp och samtidigt mothjälpande för att kunna förverkliga projektets syfte. Det stora intresset var till projektets fördel eftersom teknologin kring Blockchain-tekniken var väldigt ny och medieintresset var väldigt stort vid den tiden. Med anledning av detta öppnade det många dörrar för diskussioner och lärande som annars skulle ha varit stängda. Det stora intresset var också mothjälpande, eftersom blockchain-tekniken var främst känd från kryptovalutaapplikationer, och inte så mycket från de verkliga affärsapplikationerna som stod i fokus för projektet.
 • För det andra genererade projektet mycket data och förståelse om de olika affärsområden och deras sammanlänkade processer och om de komplexa problemen som härrör från dessa sammankopplingar. Innan detta projekt har det inte gjorts ett offentligt finansierat försök att studera och förstå försörjningskedjornas processkomplexitet och dataflöden i ett sammanhang samt föreslå en lösning för dessa problem.
 • För det tredje resulterade projektet i en programvarulösning som analyserar de dataflödena som utgör dagens digitala affärsprocesser hos företag.

Lärdomar och slutresultat

 • Företagen saknar förtroende för ny teknik på grund av säkerhets- och sekretessproblem.
 • Både små och medelstora företag har en mycket låg mognadsnivå för digitalisering.
 • Stora företags processer kartläggs och digitaliseras bättre, deras investerings- och kunskapskapacitet är bättre och IT-systemen är mer avancerade.
 • Användning av slutna och privata plattformar och bilaterala integrationer utgör ett hot mot standardiseringen.

Projektpartnerna var följande:

 • Kouvola Innovation Oy, Finland (project leader)
 • Region Örebro län, Sverige
 • Transport and Telecommunication Institute, Lettland
 • Valga County Development Agency, Estland
 • Sensei LCC, Estland
 • Tallinn University of Technology, Estland