Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kollektivtrafik

Region Örebro län är regional kollektivtrafikmyndighet och har ansvar för all kollektivtrafik inom länet. Busstrafiken bedrivs inom varumärket Länstrafiken Örebro. Vi är också delägare i de regionala tågbolagen Tåg i Bergslagen och Mälardalstrafik AB.

Som regional kollektivtrafikmyndighet har vi i uppdrag att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram, som också är kollektivtrafikens bidrag till att målen i den regionala utvecklingsstrategin nås. Programmet innehåller bland annat mål och grundläggande principer för kollektivtrafikens framtida utveckling.

2020 startade arbetet med att ta fram ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. Under våren 2021 kommer förslaget att skickas ut på remiss.

Målen i nuvarande programmet är

2025 har kollektivtrafiken i Örebroregionen...

...Sveriges mest nöjda resenärer
...5 miljoner fler resenärer jämfört med 2015
...en marknadsandel om minst 40 procent i de starka stråken
...minskat energianvändningen per personkilometer med 35 procent
...stadstrafikens stomlinjer samt tåg och expressbustrafiken i hög grad gjorts tillgänglig för alla resenärer.

Tåg i Bergslagen

Region Örebro län är tillsammans med Dalarna, Västmanland och Gävleborg, delägare i bolaget Tåg i Bergslagen.

På uppdrag av ägarna tillhandahåller Tåg i Berglagen tågtrafik inom och mellan ägarlänen. Mer information hittar du på Tåg i Bergslagens webbplats.

MÄLAB

Tillsammans med Västmanland, Sörmland, Uppsala, Stockholm och Östergötland äger Region Örebro län tågtrafikbolaget Mälardalstrafik AB (MÄLAB). MÄLAB har i uppdrag att upphandla tågtrafik inom Stockholm-Mälarregionen och biljettsystemet kallas Movingo. Mer information hittar du på Mälardalstrafiks webbplats.

Västra Götaland

Region Örebro län samverkar också med Västtrafik kring tågtrafiken med Kinnekulletågen.

Vy Travel för resor mellan Örebro och Karlstad

Ett biljettsamarbete med Vy Travel innebär att pendlare kan åka med Vys expressbussar mellan Örebro och Karlstad, men även med kollektivtrafiken i både Örebro och Värmlands län.

Trafikföretag får bedriva kollektivtrafik på kommersiella villkor. Den som vill köra kommersiell kollektivtrafik behöver först göra en anmälan till Region Örebro län som är den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Anmälan om kommersiell trafik

Anmälan till myndigheten ska lämnas skrifligt på blankett senast 21 dagar före trafikstart.

Anmälan skickas till följande adress:
Region Örebro län

Trafik och samhällsplanering

Box 1613

701 16 Örebro

eller på e-post regionen@regionorebrolan.se

 

Vi förbereder för snabbussar

Region Örebro län förbereder tillsammans med Örebro kommun för ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem som kallas BRT (Bus Rapid Transit). Under 2021 påbörjas byggnationen av den första delsträckan.

Närtrafik - för anropsstyrd trafik på landsbygden

Närtrafiken riktar sig till personer som bor på landsbygden och som kan tänka sig att resa på andra tider än i rusningstrafik.

Nya tåg när Tåg i Bergslagen rustar för framtiden

Tåg i Bergslagen behöver utöka, förnya och förbättra sin fordonsflotta. Tillsammans med övriga ägare avser därför Region Örebro län att köpa in sju nya tåg.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 januari 2021