Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro län ingår i globalt projekt för internationalisering av social ekonomi

Publicerad: 2021-05-31 14:40

Region Örebro län deltar under 2021 i det världsomspännande projektet SILK som handlar om erfarenhetsutbyte kring internationalisering av den sociala ekonomin. I projektet ingår aktörer inom den sociala ekonomin från fem världsdelar. För Sverige deltar Anders Bro, utvecklingsledare inom Regional utveckling, Region Örebro län.

Världskarta där länder till deltagande parter är markerade i rött, medlemsländer markerade i orange och länder som är parter i Diesis projekt är markerade i gult

Deltagande parter i projektet SILK. Diesis Network samordnar projektet.

Inom den sociala ekonomin är man historiskt sett framgångsrik i att möta olika typer av samhällsutmaningar. Där ingår till exempel kooperativ, föreningar, stiftelser och sociala företag som producerar och säljer tjänster samtidigt som de strävar efter samhällsnytta. EU-kommissionen pekar ut den sociala ekonomin som en av 12 industriella kluster i Europa.


– I och med att vi är utvalda parter i SILK tar vi ytterligare ett stort steg för att stärka den sociala ekonomin internationellt sett. Projektet har global spridning och resultatet kommer vara oerhört värdefullt i det fortsatta utvecklingsarbetet inom området, säger Anders Bro.

Ökat erfarenhetsutbyte och lärande

Projektet SILK pågår mellan maj och december 2021 och handlar om att etablera ett internationellt nätverk för erfarenhetsutbyte och lärande mellan experter, forskare och beslutsfattare. I projektet deltar representanter från exempelvis Kanada, USA, Brasilien och Indien. Region Örebro län representerar Sverige och ingår i gruppen för beslutsfattare inom EU tillsammans med Spanien, Italien och Nederländerna.

– Att vi nu deltar i SILK betyder att vi kan växla upp vårt arbete för att stärka den sociala ekonomin och civilsamhället. Det är ett steg i rätt riktning för att uppnå de hållbarhetsmål som pekas ut i Agenda 2030, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden, Region Örebro län.

– Att lyfta den sociala ekonomin i ett internationellt sammanhang är i enlighet med vår Regionala utvecklingsstrategi. Civilsamhället och den sociala ekonomin får en allt viktigare roll i att tillsammans med offentlig sektor och privat näringsliv gemensamt hantera de samhällsutmaningar vi står inför, säger Irén Lejegren (S), ordförande i tillväxtnämnden, Region Örebro län.

Fakta

Projektet SILK finansieras av OECD och samordnas av den europeiska organisationen Diesis Network som har i uppdrag att stärka den sociala ekonomin både i Europa och i världen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023